Arviointi

Oppimisen arviointi sekä kehitys- ja arviointikeskustelut

 

Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Nämä tehtävät ovat perusopetuksen arviointikulttuurin kehittämisen lähtökohta. Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa. Arvioinnin tulee olla monipuolista ja kohdistua oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen (Perusopetuslaki 22 §).

Opetussuunnitelmaan on jokaiselle oppiaineelle kirjattu oppimisen tavoitteet.

Oppimisen tavoitteita ovat sekä oppiainekohtaiset taitotavoitteet että sisällölliset tavoitteet.

Oppimisen arvioinnissa korostuvat oppilaiden taito asettaa tavoitteita, ottaa vastuuta ja arvioida omaa oppimistaan niin työskentelytaidoissa, käyttäytymisessä kuin eri oppiaineissakin. Näin oppilaalle pyritään vahvistamaan tunnetta oman oppimisensa omistajuudesta.

Opettaja antaa koulutyöskentelyä koskevaa palautetta vuorovaikutuksessa oppilaalle itselleen ja hänen huoltajilleen esim. henkilökohtaisissa keskustelutuokioissa, kehitysja arviointikeskusteluissa. Keskusteluissa arvioidaan oppilaan edistymistä hänen itse asettamiin tavoitteisiinsa nähden sekä opetussuunnitelman tavoitteisiin nähden. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua keskusteluihin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäisen luokan oppilaiden vanhempien kanssa käytävä kehityskeskustelu toteutetaan pääsääntöisesti Lapset puheeksi -menetelmällä. Jokaisen oppilaan vanhemmat kutsutaan joulu-helmikuussa arviointikeskusteluun, jolla korvataan välitodistus. Kuudennen luokan oppilaat saavat välitodistuksen syyslukukauden päättyessä. Kuudennen luokan oppilaiden huoltajia kutsutaan 6. luokan nivelvaiheen arviointikeskusteluun huhtikuun loppuun mennessä.

Oppilaat saavat lukuvuositodistuksen kevätlukukauden päätteeksi. Oppilasarvioinnissa käytetään sanallista tai numeroarviointia tai niiden välimuotoa.

Koulullamme toteutetaan oppisen arviointia Oulun kaupungin Arvioinnin ABC:n ohjeistuksen mukaisesti (https://bit.ly/2zBJsrh ).