Arviointi

Arviointikeskustelut
Opettaja antaa koulutyöskentelyä koskevaa palautetta oppilaalle itselleen ja hänen vanhemmilleen esim. henkilökohtaisissa keskustelutuokioissa ja arviointikeskusteluissa. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua keskusteluihin kaksi kertaa vuodessa. Oppilaiden osallistuminen on toivottavaa.

Oppilasarviointi
Oppilaat saavat välitodistuksen lukuvuoden aikana ja lukukausitodistuksen kevätlukukauden päätteeksi. Oppilasarvioinnissa käytetään sanallista tai numeroarviointia tai niiden välimuotoa.

Perusopetuksen aikainen arviointi korostaa oppilaiden taitoa asettaa tavoitteita, ottaa vastuuta oppimisesta ja arvioida omaa oppimista. Näitä taitoja harjoitellaan kaikilla luokka-asteilla eri oppiaineiden yhteydessä. Kirjallinen itsearviointi toteutetaan vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa.