Järjestölähtöisen ehkäisevän toiminnan rahoitus

Ehkäisevän toiminnan rahoitusta  voivat hakea rekisteröityneet sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset sekä mm. liikunta- ja kulttuurijärjestöt ja asukasyhdistykset. Järjestötoimijat voivat hakea rahoitusta yhdessä myös yhteisen toiminnan toteuttamiseen. Rahoitusta voi hakea Oulun kaupungin alueella järjestettävään toimintaan.
 
Ehkäisevän toiminnan rahoitus on tarkoitettu järjestölähtöiseen toimintaan, jonka kohderyhmänä ovat vauva- ja pikkulapsiperheet, varhaiskasvatusikäiset, alakouluikäiset ja heidän perheensä sekä  alakoulusta yläkouluun nivelvaiheen perheet ja lapset. Nuorille suunnattuun toimintaan rahoitusta kohdennetaan erityisen harkinnan mukaan.
 

Rahoituksella toteutettava toiminta on: 

Hyvinvointia edistävää ja alueelta esiin nousevaan tarpeeseen vastaavaa matalankynnyksen järjestölähtöistä toimintaa (ei kilpaurheiluun tai lajivalmennukseen).
Kaikille osallistujille avointa ja maksutonta.
Aluelähtöistä ja tarvelähtöistä (perustuu tiettyihin alueellisiin tarvekartoituksiin ja alueellisiin toimintasuunnitelmiin) sekä peruspalveluiden osaksi integroituvaa toimintaa (esim. koulupäivään kytkeytyvää).
 
Rahoitusta voidaan kohdentaa seuraaviin toiminnasta aiheutuviin kuluihin:
 
Suoraan lapsille ja perheille suunnatun toiminnan välittömiin toimintakuluihin.
Olemassa olevan järjestölähtöisen toiminnan toteuttamiseen ja ohjaamiseen liittyvät palkka- ja muut kulut (toiminnan suunnittelu, toteuttaminen, arviointi, raportointi).
Uuden alueen tarpeisiin vastaavan järjestölähtöisen toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyvät kulut.
 
Rahoitusta ei ole tarkoitettu tapahtumiin ja tilaisuuksiin liittyviin kuluihin (luentopalkkiot, tarjoilukulut, markkinointi jne.), kalustehankintoihin liittyviin kuluihin eikä kunnan tai seurakunnan työntekijöiden palkkakustannuksiin.
 
Rahoitusta ei voi kohdentaa päällekkäin muiden samaan toimintaan saatavien rahoitusten kanssa (esim. STEA-hankkeet tai samaan toimintaan saatava muu kunta-avustus).
 

Rahoituksella toteutuneen toiminnan vaikuttavuuden seuranta ja arviointi

Ehkäisevän toiminnan rahoituksen tarkoituksenmukaista kohdentumista seurataan ja arvioidaan raportoimalla rahoituksella toteutunutta toimintaa puolivuosittain (ks. kohta Ehkäisevän toiminnan rahoituksen raportointi). Lisäksi rahoitusta saavat toimijat on velvoitettu osallistumaan kaksi kertaa vuodessa rahoittajatahon koolle kutsumaan vertaisarviointikokoukseen. Nämä kokoukset järjestetään osana Lasten ja nuorten elämänkaariverkoston tapaamisia.

Seuraava kokous järjestetään torstaina 7.11. klo 13-16. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

Ehkäisevän toiminnan rahoituksen hakuohjeet

Rahoituksen hakeminen kevätkauden 2019 toimintoihin

Käytettävissä olevan määrärahan puitteissa rahoitusta voidaan hakea Järjestötoiminnan kortilla (alla) jatkuvan haun periaatteella kevätkaudella 2019 (1.1.-30.6.2019) toteutettavaan toimintaan. Ennen hakemuksen täyttämistä, otathan yhteyttä lapsi- ja perhetoiminnan järjestökoordinaattoriin Airi Martikaiseen, p. 045 3263686 tai airi.martikainen[at]mll.fi.

Rahoituksen hakijaa tiedotetaan Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtajan tekemästä rahoituspäätöksestä sähköpostitse.

 

Rahoituksen hakeminen syyskauden 2019 sekä syys-kevätkauden 2019-2020 toimintoihin

Ehkäisevän toiminnan rahoitusta syyskauden 2019 (1.7.–31.12.2019) sekä syys-kevätkauden 2019–2020 (1.7.2019–30.6.2020) toimintoihin haetaan Järjestötoiminnan kortilla 31.5.2019 mennessä. Täytetty kortti lähetetään sähköpostitse word-tiedostona lapsi- ja perhetoiminnan järjestökoordinaattorille, airi.martikainen[at]mll.fi

Järjestötoiminnan kortti 2019 - 2020 (doc)

Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja tekee rahoituspäätökset 19.6.2019 mennessä ja tieto rahoituspäätöksestä lähetetään hakijalle sähköpostitse.  Samassa sähköpostissa rahoitusta saavia tahoja ohjeistetaan tarkemmin ehkäisevän toiminnan rahoituksen maksatukseen, kuluseurantaan ja raportointiin liittyvistä käytännöistä.

Huom! Käytettävissä olevan määrärahan puitteissa rahoitusta voi hakea jatkuvan haun periaatteella myös 31.5.2019 jälkeen. Ennen hakemuksen täyttämistä, otathan yhteyttä lapsi- ja perhetoiminnan koordinaattoriin Airi Martikaiseen, p. 045 3263686 tai airi.martikainen[at]mll.fi

Ehkäisevän toiminnan rahoituksen raportointi

Toteutuneen toiminnan raportointi

Ehkäisevän toiminnan rahoituksella kevätkaudella 2019 toteutunut toiminta tulee raportoida 31.8.2019 mennessä. Raportointilinkki päivitetään tähän 31.5.2019 mennessä.

Huom! Toimintatilastot täytetään Järjestötoimintakorttikohtaisesti eli saman toimijataho järjestämästä eri toiminnasta täytetään jokaisesta tilastoraportit erikseen.

Lisätietoa toimintatilastoihin liittyen lapsi- ja perhetoiminnan järjestökoordinaattorilta Airi Martikaiselta, p. 045 3263686 tai airi.martikainen[at]mll.fi


Kuluseuranta

Kevätkaudelle 2019 myönnetyn ehkäisevän toiminnan rahoituksen kuluseurantalomake lähetetään 31.8.2019 mennessä sähköpostitse hallintosihteeri Anne Niskakoskelle: anne.niskakoski[at]ouka.fi.

Kuluseurantalomake (excel)

Huom! Myös kuluseurantalomake tulee täyttää Järjestötoimintakorttikohtaisesti. Rahoitusta saaneiden järjestöjen tulee muistaa säilyttää toiminnasta aiheutuneiden kulujen kuitit tarkastusten ja pistokokeiden varalta.

 

Lisätietoa saa hallintosihteeri Anne Niskakoskelta,  p. 044 703 6992 tai anne.niskakoski[at]ouka.fi

Lisätiedot


Rahoituspäätöksiin liittyvät asiat:
varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen
p. 044 703
5302,  ulla.rissanen[at]ouka.fi
 

Rahoituksen maksatukseen ja kuluseurantaan liittyvät asiat:
hallintosihteeri Anne Niskakoski
p. 044 703 6992, anne.niskakoski[at]ouka.fi

Rahoituksen hakemiseen ja toimintatilastoihin liittyvät asiat:
lapsi- ja perhetoiminnan järjestökoordinaattori Airi Martikainen

p. 045 3263686,  airi.martikainen [at] mll.fi 

Airi Martikaiselta myös lisätietoja Lasten ja nuorten elämänkaariverkoston toiminnasta.