Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Oulu on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kaiken kaikkiaan kokeiluun valittiin 105 kuntaa.

Kokeilu alkaa ensi syksynä ja kestää toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017. Osa kokeiluun osallistuvista lapsista valitaan satunnaisotannalla koeryhmiin ja osa verrokkiryhmiin eli vain osa viisivuotiaista osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Vuonna 2016 syntyneistä kokeiluun pääsee mukaan ne lapset, jotka ovat parhaillaan varhaiskasvatuksessa sellaisessa toimipaikassa, joka on kelpoinen järjestämään kaksivuotista esiopetusta tai varhaiskasvatuksen ulkopuolella olevat lapset, jotka asuvat edellä mainitun kaksivuotista esiopetusta järjestävän kelpoisen toimipaikan alueella.


Tiedotamme kokeiluun mukaan päässeiden päiväkotien viisivuotiaiden lasten huoltajia tarkemmin, kun tiedot mukaan valikoiduista yksiköistä on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Linkkivinkit

Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta

Opetushallituksen nettisivut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta

Infotilaisuuden materiaalit

Tallenne 26.4.2021 infotilaisuudesta