Välkyt Kutoset

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään kaikissa varhaiskasvatusryhmissä työvälineenä ja pedagogiikan tukena. Vasun linjauksia toteutetaan Välkyt-toimintamallin avulla. 

 

Tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen käytön periaatteet on kirjattu Varhaiskasvatuksen TVT-toimintaohjeistukseen. Tavoitteena on, että TVT on luonnollinen osa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa.  Sitä hyödynnetään kaikilla oppimisen osa-alueilla yhtenä työvälineenä. Varhaiskasvatuksessa tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknisiin laitteisiin ja niiden käyttömahdollisuuksiin. Sitä käytetään osana vuorovaikutusta, leikillistä oppimista, tiedon tuottamista ja dokumentointia. Varhaiskasvatuksessa tutustutaan turvalliseen median käyttöön sekä opetellaan kriittistä median tarkastelua.

 

Työvälineeksi on valittu tabletti (iPad), sen oheislaitteet ja päiväkoteihin asennettavat interaktiiviset kosketusnäytöt. Perhepäivähoidossa on käytössä tabletti (Samsung). 

 

Toimintamalli lähti liikkeelle Välkyt kutoset -hankkeesta syksyllä 2015 (lisätietoa alempana). Toimintaa on laajennettu vaiheittain ja aiemmin mukaan lähteneet talot ovat toimineet pedagogisina mentoreina uusille yksiköille. Tarkoituksena on yhdessä tekeminen ja hyvien käytänteiden jakaminen.

 

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle järjestetään säännöllisesti Välkyt-työpajoja, joissa osaamista ja toimintatapoja kehitetään sekä vahvistetaan. Lisäksi henkilökunnalle järjestetään keskitettyjä täsmäkoulutuksia laitteisiin ja sovelluksiin liittyen.

 

 

Taustaa: Välkyt kutoset –hanke 8/2015 – 12/2016

 

Hankkeen tavoitteena oli oppia hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti esiopetuksen arjessa ja samalla kehittää esiopetuksen sisällöllisiä ja pedagogisia ratkaisuja.

Syksyllä 2015 mukaan lähti 9 päiväkotia eri puolilta Oulua. Syksyllä 2016 hanke laajeni ja mukaan lähti 11 uutta päiväkotia.

 

Jokaiseen esiopetusryhmään hankittiin tablet-laitteita ja langaton verkko. Välkyt kutoset – esioppilaita ohjattiin omaksumaan tieto- ja viestintäteknologian turvallisia ja ergonomisia käyttötaitoja, tuettiin lasten vuorovaikutus- ja oppimistaitoja sekä tarjottiin mahdollisuuksia kokeilla ja tuottaa itse erilaisia mediasisältöjä. Kaiken toiminnan lähtökohtana oli lapselle ominaiset tavat oppia leikkien, liikkuen, tutkien ja taiteillen!

 

Hankkeen aikana rakennettiin varhaiskasvatukseen sopivaa toimintamallia tieto- ja viestintätekniikan käytöstä, sillä TVT on luonnollinen osa tämän päivän arkea ja varhaiskasvatuksen tehtävänä on kotien rinnalla edistää myös lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

 

 


Lisätietoja:

varhaiskasvatuksen suunnittelija Sari Nyberg p. 050 388 6901 
sovelluskoordinaattori Johanna Pöllänen p. 050 564 4947
hankkeen TVT-tukihenkilö Outi Anias p. 050 911 2932

 

Kuvassa Välkyt Kutoset logo.