Välkyt -toimintamalli

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä esiopetussuunnitelman perusteiden mukaan digitaalinen osaaminen ja monilukutaito ovat tärkeitä kansalaistaitoja. Niitä tarvitaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, yhteiskunnassa toimimisessa ja oppimisessa. Ne edistävät lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on yhteistyössä kotien kanssa kehittää lapsen monilukutaitoa sekä digitaalista osaamista ja ymmärrystä.

Välkyt on Oulun kaupungin varhaiskasvatukseen luotu toimintamalli, jonka avulla varhaiskasvatukseen tuodaan digitaalisia ratkaisuja pedagogiikan tueksi. Tavoitteena on, että digitaalisia laitteita ja sovelluksia käytetään pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että ne tukevat lapsen kasvua ja kehitystä. Digitaalisuutta hyödynnetään jokaisessa ryhmässä kaikilla oppimisen osa-alueilla ja kaikissa oppimisympäristöissä yhtenä työvälineenä. Lapsilla on yhtäläiset mahdollisuudet harjoitella, kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden lasten kanssa käyttäen apuna digitaalisia välineitä. Tämä edistää lasten luovaa ajattelua, yhteistoiminta- ja monilukutaitoa. Henkilöstö ohjaa lapsia digitaalisten laitteiden ja ympäristöjen monipuoliseen, vastuulliseen sekä turvalliseen käyttöön.

Välkyt-toiminta alkoi Oulussa vuonna 2015 hankkeen muodossa, jolloin toiminta aloitettiin osassa yksiköitä. Tämän jälkeen toimintaa on laajennettu portaittain useampaan yksikköön. Vuonna 2017 Välkyt-toiminta saatiin jalkautettua kaikkiin kunnallisiin varhaiskasvatuksen yksiköihin.

 

Välkyt-toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta:

Kuva Välkyt-toiminnan osa-alueista, jotka ovat: digitaalinen osaaminen, pedagogista toimintaa tukevat välineet ja pedagogisin perustein valitut sovellukset sekä digitaaliset oppimisympäristöt.

Digitaalinen osaaminen on perusedellytys, jotta Välkyt-toiminnan tavoitteet toteutuvat arjessa. Henkilökunta hallitsee digitaalisen välineistön ja sovellusten peruskäytön sekä osaa hyödyntää niitä pedagogisessa toiminnassa.

Digitaalisiksi välineiksi on valittu tabletit, niiden oheislaitteet sekä esitystekniikaksi interaktiiviset kosketusnäytöt. Perhepäivähoidossa on käytössä tabletit.

Sovellukset ja digitaaliset oppimisympäristöt on valittu käyttöön pedagogisin perustein, ja ne tukevat lapsen kasvua ja oppimista. Varhaiskasvatuksella on oma sovelluskauppa, josta päiväkodit ja perhepäivähoitajat voivat ladata käyttöönsä etukäteen testattuja ja hyväksi havaittuja sovelluksia.


Lisätietoja:
Sovelluskoordinaattori Outi Anias p. 050 911 2932

Välkyt-logo, jossa lapsia leikkii päiväkodin pihalla. Lapset ottavat valokuvia, tutkivat suurennuslasilla ötököitä ja lukevat tabletilla QR-koodeja.