Varhaiskasvatussuunnitelma

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja varhaiskasvatuslakiin. Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu eri toimintamuotojen työtä yhteisesti ohjaavaksi suunnitelmaksi. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa laaditaan vuosittainen toimintasuunnitelma.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (pdf) (tässä versiossa yksi linkki korjattu)

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (pdf)

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsi osallistuu varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan omien edellytystensä mukaan.

Lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen aloitetaan kuuden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. Suunnitelman laadinnassa huomioidaan huoltajien näkemykset lapsesta sekä kasvattajien kokemukset lapsesta lapsiryhmässä. Keskustelun kautta syntyy yhteisiä päätöksiä ja sopimuksia siitä, miten varhaiskasvatuksen henkilökunta edistää lapsen kasvua ja oppimista toiminnassa.

Suunnitelman toteutumista arvioidaan vähintään kerran lukuvuodessa ja tarvittaessa useammin.

Lapsen perustietolomake (pdf, 2018) liite lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan
Aloituskeskustelupohja (pdf - päivitetty 2020)
 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvollisuus

1.8.2021 on astunut voimaan varhaiskasvatuslain muutos, jonka mukaan varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa lapsen varhaiskasvatukseen kohdistuvasta epäkohdasta tai mahdollisesta epäkohdan uhasta yksikön esimiehelle. Yksikön esimies käynnistää viivytyksettä tarvittavat toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi ja ilmoittaa asiasta myös varhaiskasvatusjohtajalle.

Ilmoitukset säilytetään, kunnes vuosi on kulunut sen kalenterivuoden päättymisestä, jona ilmoitus tehtiin.

Tarkoituksena on turvata lapsen varhaiskasvatuksen toteutuminen varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla.

Varhaiskasvatuslaki 57 a § ja Varhaiskasvatuslaki 57 b §