Linnanmaa-Kaijonharjun tulevaisuus

Linnanmaa-Kaijonharjun aluetta suunnitellaan pitkällä aikavälillä maankäytön, liikenteen ja ympäristön kehittämiseksi. Suunnittelun aikana asetetaan tavoitteet alueen täydennys- ja lisärakentamiselle sekä ympäristön, palveluiden, liikenneverkon ja joukkoliikenteen kehittämiselle säilyttäen alueen arvot. Alueen suunnittelu etenee vaiheittain. Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarunkoaineistoon voi tutustua projektikortilta.

Linnanmaan-Kaijonharjun kaavarunkovaihtoehdot - verkkokyselyn tulokset v. 2019

Kaavarunkovaihtoehtojen nähtävilläolon yhteydessä järjestettiin verkkokysely 19.12.2018–31.1.2019. Kyselyn tavoitteena oli kerätä palautetta kahdessa eri kaavarunkovaihtoehdossa esitetyistä maankäytön, liikenteen ja viheralueverkon ratkaisuista. Kyselyyn saatiin 605 vastausta. Kyselyssä pyydettiin osaksi vertaamaan esitettyjä vaihtoehtoja A ja B eri osa-alueiden näkökulmista, mutta myös yleisempiä kysymyksiä oli vastattavana.

Maankäytön osalta vastaajista valtaosa koki, että kaupallinen keskus on paremmassa paikassa vaihtoehdossa A keskeisemmin sijoitettuna suhteessa Kaijonharjun asuinalueeseen ja kampukseen. Kampusytimeen täydentämiseksi toivottiin mm. tutkimus- ja opetustiloja, palveluja, pysäköintirakennuksia ja puistoja.

Maankäytön avovastauksissa tuotiin esille viheralueiden ja luonnonmukaisten alueiden merkitys koko alueen viihtyisyydelle. Asuinrakentamisen osalta taas huomioitiin asuntojen ja erityisesti opiskelija-asuntojen tarve OAMK:n alueelle siirtymisen jälkeen. Monissa vastauksissa tuotiin esiin kävelypainotteisen alueen tärkeys ja toivottiin, että alue yhdistäisi kaupallisen keskuksen kampukseen. Monet vastaajat pitivät pyöräily- ja kävelyreittien säilyttämistä ja kehittämistä tärkeänä. Noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että Alakyläntiestä tulisi kehittää kaupunkibulevardi. Lähes 2/3 vastaajista toivoi, että nykyisiä pysäköintialueita korvattaisiin pysäköintitaloilla.

Kaijonharjun keskuspuistoon toivottiin urbaania viherympäristöä. Luonnonmukaisen ja metsäisen viherympäristön toivottiin kuitenkin säilyvän Kuivasjärven länsipuolella ja Pyykösjärven rannalla. Puistoalueille kampuksen yhteyteen sekä asukaspuistoihin toivottiin erilaisia yhteisöllisyyttä lisääviä toimintoja. Ulkoilureitin osalta pidettiin tärkeänä reitin ympärivuotisuutta, helppoa pääsyä asuinalueilta ulkoilureitille sekä valaistusta. Vastauksista käy ilmi, että alueen kehittämistä seurataan suurella mielenkiinnolla.

Kyselyn tulokset

Linnanmaan-Kaijonharjun karttapalautekyselyn tulokset v. 2018

Osana kaavarunkotyötä oululaisilla oli mahdollisuus kertoa näkemyksensä Linnanmaa-Kaijonharjun nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kysely päättyi 27.5.2018. Kyselyyn tuli 584 vastausta, ja karttamerkintöjä jätettiin yhteensä 3263 kpl.

Alueen nykytilan osalta vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle paikkoja, jotka ovat miellyttäviä ja hyvin toimivia, sekä vastaavasti paikkoja, jotka ovat epämiellyttäviä tai huonosti toimivia. Myös turvattomia rakennuksia tai aukioita, liikenteellistä turvattomuutta sekä hyvin tai huonosti toimivia kulkureittejä koskevia merkintöjä pyydettiin. Kyselyssä käsiteltiin myös pysäköintiä. Miellyttävien paikkojen merkinnät keskittyivät erityisesti kasvitieteellisen puutarhan alueelle, kun taas esimerkiksi Kaijonharjun keskus koettiin epämiellyttävänä ja turvattomana.

Alueen tulevien kehittämismahdollisuuksien osalta vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle paikkoja, joihin voisi suunnitella uutta asuinrakentamista, liiketiloja ja palveluja sekä työpaikkoja ja yrityksille tarkoitettuja tiloja. Virkistyskäytön kehittämiseksi annetuista merkinnöistä noin puolet koski Kuivasjärven ja Pyykösjärven rantojen kehittämistä. Kyselyssä oli mahdollisuus esittää alueelle myös uusia ideoita. 

Kyselyn tulokset

Tulevaisuuden Kaijonharju -asukaskyselyn tulokset v. 2016

Kaijonharju-yliopisto alueen asukkailta, opiskelijoilta, alueen toimijoilta, alueen käyttäjiltä ja muilta alueesta kiinnostuneilta kerättiin tietoa, ideoita ja ajatuksia alueen kehittämiseksi tulevaisuudessa. Kyselyn tulokset ovat osa alueen suunnittelun tavoitteiden asettamista ja suunnittelun pohja aineistoa.  

Tulevaisuuden Kaijonharju -asukaskysely oli auki 9.-31.12.2016. Kyselyyn tuli 237 vastausta. Vastaajat antoivat Kaijonharjun keskukselle arvosanan 6,5, eli kohtalaisen. Vastaajat toivoivat alueen kokonaisvaltaista kehittämistä. Vastanneiden mukaan alueelle tarvitaan lisää monipuolisia palveluita, positiivista ja kutsuvaa asuinrakentamista, liikekeskuksen uudistamista ja selkeyttämistä sekä eri liikennemuotojen kehittämistä. Myös turvallisuutta, siisteyttä ja vihtyisyyttä tulisi kehittää. Alueen kehittäminen tulisi kuitenkin tehdä niin, että alueen luonnonläheisyys ja metsäisyys säilyy.  Kyselyn tuloksiin voi tutustua tästä.

Kaijonharju ja Linnanmaan rakennuskannan inventointi 2019

Linnamaan yliopistokampuksen ja Kaijonharjun keskuksen syntyminen liittyy kiinteästi 1960-luvun loppupuolella tehtyyn päätökseen Oulun yliopistokampuksen sijoittamisesta kaupunkirakenteen ulkopuolelle 5,5 km etäisyydelle Oulun ydinkeskustasta Linnanmaalle. Vuonna 1967 Oulun yliopiston suunnittelemiseksi järjestettiin pohjoismainen kaksivaiheinen arkkitehtikilpailu. Kilpailun toisessa vaiheessa kuudelle jatkoon kutsutulle ilmoitettiin Kaijonharjun aluekeskuksen sijoittumisesta Kuivasjärven ja Pyykösjärven väliselle kannakselle. Aluekeskuksen tavoitteena oli, että palvelukeskuksen kaupunkimaisen tiivis ja elinvoimainen rakenne tukisi yliopistotoimintoja.

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Eini Vasu
044 703 2402

Asemakaava-arkkitehti
Anne Olsbo
044 703 2439

Sähköposti
eini.vasu@ouka.fi
anne.olsbo@ouka.fi