Havainnekuva Maikkulan täydennysrakentamiskohteesta.

Maikkulan täydennysrakentamisen tavoitesuunnitelma

Oulun kaupunkistrategian tavoitteiden ja Uuden Oulun yleiskaavan periaatteiden mukaisesti Oulun yhdyskuntarakennetta eheytetään täydennysrakentamisen avulla. Täydennysrakentamisella tarkoitetaan rakentamista nykyisen yhdyskuntarakenteen sisään tai välittömään läheisyyteen olemassa olevia katu- ja muita verkostoja hyödyntäen. Täydennysrakentamisella pyritään kasvattamaan asukkaiden määrää lähellä palveluita sekä pienentämään investointi- ja käyttökustannusten kasvua.

Maikkulan täydennysrakentamisen tavoitesuunnitelman tarkoituksena on:

  • tunnistaa ja kartoittaa Maikkulan suuralueen asemakaavoitetun alueen täydennysrakentamispotentiaali

  • arvioida potentiaalisten täydennysrakentamiskohteiden keskeiset vaikutukset

  • muodostaa lähtökohtia kohdealueiden asemakaavoitukselle ja muulle yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle.

Tavoitesuunnitelman suunnittelualue muodostuu Maikkulan suuralueen Knuutilan, Maikkulan, Iinatin ja Heikkilänkankaan kaupunginosista. Suunnittelualue on pääosin asemakaavoitettu.

Tavoitesuunnitelma hyväksytty

Täydennysrakentamisen tavoitesuunnitelma (pdf) hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 10.9.2019. Tavoitesuunnitelma ja siinä esitetyt suositukset hyväksyttiin asemakaavoituksen ja muun jatkosuunnittelun lähtökohdiksi.

Aiemmat vaiheet

Yhdyskuntalautakunta päätti tavoitesuunnitelman käynnistämisestä 12.12.2017. Lisätietoja laadittavasta tavoitesuunnitelmasta ja osallistumismahdollisuuksista saat osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Maikkulan täydennysrakentamisen lähtökohtien yhteenvedossa on esitelty keskeisiä täydennysrakentamiseen suunnitteluun vaikuttavia tietoja mm. väestökehityksestä ja –rakenteesta, yleis- ja asemakaavatilanteesta sekä viher- ja virkistysalueista.

Maikkulan täydennysrakentamisesta toteutettiin karttapohjainen kysely sekä järjestettiin suunnittelutapahtuma touko-kesäkuussa 2018. Tutustu kyselyn ja suunnittelutapahtuman yhteenvetoon (pdf).

Yhdyskuntalautakunta käsitteli 12.3.2019 Maikkulan täydennysrakentamisen tavoitesuunnitelman luonnosta ja päätti asettaa tavoitesuunnitelman luonnoksen nähtäville. 

Tavoitesuunnitelman luonnos on ollut nähtävillä 29.3-30.4.2019 välisen ajan. Palautetta suunnitelmasta kerättiin mm. internet-kyselyn avulla. Luonnoksesta saatu palaute on koottu yhteenvedoksi (pdf).

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 71
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen
044 703 1233

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Lyhytosoite tälle sivulle 
www.ouka.fi/maikkulataydentyy