Maikkulan täydennysrakentamisen tavoitesuunnitelma

Oulun kaupunkistrategian tavoitteiden ja Uuden Oulun yleiskaavan periaatteiden mukaisesti Oulun yhdyskuntarakennetta eheytetään täydennysrakentamisen avulla. Täydennysrakentamisella tarkoitetaan rakentamista nykyisen yhdyskuntarakenteen sisään tai välittömään läheisyyteen olemassa olevia katu- ja muita verkostoja hyödyntäen. Täydennysrakentamisella pyritään kasvattamaan asukkaiden määrää lähellä palveluita sekä pienentämään investointi- ja käyttökustannusten kasvua.

Maikkulan täydennysrakentamisen tavoitesuunnitelman tarkoituksena on:

  • tunnistaa ja kartoittaa Maikkulan suuralueen asemakaavoitetun alueen täydennysrakentamispotentiaali

  • arvioida potentiaalisten täydennysrakentamiskohteiden keskeiset vaikutukset

  • muodostaa lähtökohtia kohdealueiden asemakaavoitukselle ja muulle yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle.

Tavoitesuunnitelman suunnittelualue muodostuu Maikkulan suuralueen Knuutilan, Maikkulan, Iinatin ja Heikkilänkankaan kaupunginosista. Suunnittelualue on pääosin asemakaavoitettu.

Tavoitesuunnitelma etenee hyväksymiskäsittelyyn

Täydennysrakentamisen tavoitesuunnitelma on viimeistelty ja se etenee yhdyskuntalautakunnan hyväksymiskäsittelyyn 10.9.2019. Tavoitesuunnitelma ja siinä esitetyt suositukset esitetään hyväksyttäväksi asemakaavoituksen ja muun jatkosuunnittelun lähtökohdiksi.

Tavoitesuunnitelma on laadittu aiemmin nähtävillä olleeseen luonnokseen perustuen. Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen kohdealueiden vaikutusten arviointia ja jatkosuunnittelussa huomioon otettavia asioita tarkennettu. Lisäksi tavoitesuunnitelman yhteenvedossa on esitetty kohdealueiden soveltuvuus täydennysrakentamiselle, niiden kokonaispotentiaali sekä suositukset jatkosuunnittelulle. Kokonaisarvio kohdealueiden soveltuvuudesta täydennysrakentamiselle on tehty vaikutusten arviointiin ja saatuun palautteeseen perustuen. Luonnoksesta saatu palaute on koottu yhteenvedoksi.

Aiemmat vaiheet

Yhdyskuntalautakunta päätti tavoitesuunnitelman käynnistämisestä 12.12.2017. Lisätietoja laadittavasta tavoitesuunnitelmasta ja osallistumismahdollisuuksista saat osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Maikkulan täydennysrakentamisen lähtökohtien yhteenvedossa on esitelty keskeisiä täydennysrakentamiseen suunnitteluun vaikuttavia tietoja mm. väestökehityksestä ja –rakenteesta, yleis- ja asemakaavatilanteesta sekä viher- ja virkistysalueista.

Maikkulan täydennysrakentamisesta toteutettiin karttapohjainen kysely sekä järjestettiin suunnittelutapahtuma touko-kesäkuussa 2018. Tutustu yhteenvetoon kyselystä ja suunnittelutapahtumasta.

Yhdyskuntalautakunta käsitteli 12.3.2019 Maikkulan täydennysrakentamisen tavoitesuunnitelman luonnosta ja päätti asettaa tavoitesuunnitelman luonnoksen nähtäville. 

Tavoitesuunnitelman luonnos on ollut nähtävillä 29.3-30.4.2019 välisen ajan. Palautetta suunnitelmasta kerättiin mm. internet-kyselyn avulla. Luonnoksesta saatu palaute on koottu yhteenvedoksi.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 71
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Yleiskaavasuunnittelija
Jouni Mäkäräinen
044 497 3116

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Lyhytosoite tälle sivulle 
www.ouka.fi/maikkulataydentyy