Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistus

Ajankohtaista

Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen ehdotusvaihe on nähtävillä 6.5. - 6.6.2022

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on 26.4.2022 § 258 hyväksynyt Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen ehdotuksen asetettavaksi julkisesti nähtäville.

Nähtävillä oleva aineisto:

Kaavakarttaehdotus 11.11.2021
Kaavaselostus 11.11.2021
Osallistumis ja arvinointisuunnitelma 11.11.2021

Yhdyskuntalautakunnalle osoitettu kirjallinen muistutus tulee toimittaa 6.6.2022 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi. Muistutukseen maininta ”Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistus”. Huomioittehan, että antamanne palaute on julkista.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden 11.5.2022:

Lisätietoja:
Yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen, puh. 044 703 1233
sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

 

Aikaisempia vaiheita

Luonnosvaihe oli nähtävillä 1.9.-1.10.2021

Esittely- ja keskustelutilaisuuksien muistiot
to 16.9. klo 18-20 Sanginsuun koulu: tilaisuuden muistio
ma 20.9. klo 18-20 Madekosken koulu: tilaisuuden muistio.
to 23.9. klo 18-20 Pikkaralan koulu: tilaisuuden muistio
Ma 27.9. klo 18-20 kaikille avoin etätilaisuus Teamsissä muistio
Tilaisuuksissa näytetty esitys.


Nähtävillä olleet asiakirjat:
Kaavakarttaluonnos 8.6.2021
Selostus 8.6.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.6.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Muistio OAS -vaiheen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 24.3.2021.
Teams-muistio OAS -vaiheen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden chatti -keskustelusta 24.3.2021.

Yhdyskuntalautakunta 16.3.2021
 

Osayleis­kaavan tarkis­tuksen sisältö ja tavoitteet:

Lainvoimaisessa Oulujokivarren osayleiskaavassa on osoitettu tiiveimmät kyläkeskusten alueet Madekoski – Sanginsuu ja Pikkarala asemakaavoitettaviksi, samoin Juurusojan alue. Muualla kuin näillä alueilla osayleiskaava on rakennuspaikkakohtainen, eli alueelle on laadittu emätilatarkastelut ja merkitty uudet rakennuspaikat siihen pohjautuen.

Osayleiskaavan tarkistuksen lähtökohtana on nykyisen osayleiskaavan velvoittavat merkinnät, jotka rajaavat em. kyläalueilla suunnitteluvälineeksi asemakaavan. Osayleiskaava on hyväksytty vuonna 2007, eikä alueen asemakaavoitus ole edennyt suunnitelmien mukaisesti hyväksymisen jälkeen. Osayleiskaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kyläalueiden maltillinen lisärakentaminen myös lupaharkintaan perustuen. 

Suunnittelualueena ovat Oulujokivarren osayleiskaavassa asemakaavoitettavaksi osoitetut alueet: Madekoski - Sanginsuu, Juurusoja ja Pikkarala. Näiltä alueilta kumotaan osayleiskaavasta ohjeelliset asemakaavoitettavien alueiden rajaukset. Lisäksi poistetaan asemakaavoitettavaksi osoitettujen alueiden kyläaluemerkintöjen (AT-c ja AT) kaavamääräyksestä velvoite asemakaavoittaa. Osayleiskaavan tarkistuksessa ei muuteta aluerajauksia tai tehdä muita muutoksia.

Tavoitteena on mahdollistaa muidenkin suunnitteluvälineiden kuin asemakaavan käyttö em. alueilla. Kyläalueilla on tunnistettavissa osa-alueita, joilla maankäyttöä voitaisiin ohjata esim. lupaharkintaan perustuen. Näille alueille voidaan laatia mitoittavia periaatteita yhtä aikaa osayleiskaavan tarkistuksen kanssa. Muutoksen jälkeenkin on mahdollista laatia asemakaavaa Oulujokivarteen, mikäli se todetaan sopivaksi suunnitteluvälineeksi.