Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistus

Ajankohtaista

Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen täytäntöönpano

Oulun kaupunginhallitus on 19.12.2022 § 365 määrännyt kaupunginvaltuuston 10.10.2022 § 85 hyväksymän Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen tulemaan voimaan siltä osalta, johon ei ole kohdistunut valituksia. Voimaantulon ulkopuolelle jää Raita-ahontien alue lähiympäristöineen.

Täytäntöönpanokuulutus 7.2.2023
Täytäntöönpanokartta
Kaavaselostus
Vastineraportti ehdotusvaihe

Lupaharkinnan periaatteet
Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 13.9.2022 Madekosken ja Sanginsuun lupaharkinnan periaatteet. Periaatteita voidaan nyt soveltaa niillä alueilla, joilla rakentamisen tehokkuus ei ole niin suuri, että asemakaavan laadinta on ainoa keino tutkia lisärakentaminen. Tavoitteena on mahdollistaa lupaharkinnan keinoin maltillinen lisärakentaminen ja mm. käyttötarkoituksen muutokset kyläalueilla. Luvan hakemiseen on laadittu periaatteita selventävät ohjeet .

Asemakaavoitus
Asemakaavoja on tarkoitus käynnistää Oulujokivarressa useammalla alueella. Suunnittelualueet ja tavoiteaikataulut tarkentuvat kevään 2023 aikana. Suunnittelussa tullaan käyttämään konsulttia. 

Asemakaavahankkeissa laaditaan ensin vireilletulopäätös sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka asetetaan nähtäville. Tavoitteena on, että konsultti laatii maankäytön vaihtoehtoja eri osa-alueilla syksyllä 2022 – kesällä 2023. Vaihtoehtojen kautta tutkitaan alueen yhdyskuntateknisiä rakentamiskustannuksia, ja pystyvään varmistamaan tarkempien selvitysten tarpeellisuus. 

Suunnittelutyön aikana tehdään vuorovaikutusta alueen maanomistajien kanssa. Maankäyttövaihtoehtojen pohjalta laaditaan asemakaavaluonnos, jonka perusteella käydään maankäyttösopimusneuvottelut. Neuvottelujen jälkeen voidaan edetä asemakaavaehdotukseen. 

Selvitykset

Madekosken ja Pikkaralan alueella on tehty laajaa luonto- ja maisemaselvitys kesän 2022 aikana. Selvityksessä on määritelty Oulujokivarressa Madekosken ja Pikkaralan luontoarvoiltaan keskeiset alueet, jotta ne voidaan jatkosuunnittelussa ottaa huomioon ja laatia tarvittavat lisäselvitykset asemakaavoituksen käynnistyessä ja kaavarajausten tarkennettua.

Sanginsuun alueella entisen oppilaitoksen alueelle on tehty hakemus asemakaavanmuutoksesta. Tarkempaa suunnittelua varten kaupunki on tilannut alueelta riskikartoituksen. Riskikartoitus kuvaa teollisen toiminnan aiheuttamat rajoitteet eri maankäyttömuotoihin, ja sen arvioitu valmistuminen on 3/2023.

Ajankohtaista

< Takaisin

Höyhtyän viheralueiden arvot kartoitetaan

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut tekee Höyhtyän suuralueelle viheraluetarkastelun. Työn tavoitteena on kartoittaa Höyhtyän viheralueiden arvoja. Lisäksi etsitään tapoja kehittää viheralueita täydennysrakentamisen yhteydessä.

Tarkastelualueeseen kuuluvat Höyhtyän, Nokelan ja Lintulan kaupunginosat sekä osa Karjasiltaa. Tarkastelunäkökulmia ovat mm. viheralueiden riittävyys ja jatkuvuus sekä niiden kulttuurihistoriallinen ja kaupunkikuvallinen merkittävyys.

Työ palvelee Höyhtyän suuralueen asemakaavoitusta ja viheralueiden suunnittelua. Viheralueiden kokonaistarkastelun avulla voidaan arvioida yksittäisten täydennysrakentamiskohteiden vaikutusta alueen viheralueverkostoon sekä viheralueiden arvoihin.

Työ toteutetaan maisema-arkkitehtiharjoittelijan tekemänä selvitys- ja suunnittelutyönä kesän 2012 aikana. Asukkaille on avattu internetkysely, jonka vastausaika on 26.6. - 23.7.2012. Kysely löytyy osoitteesta www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/asukaskysely. Vastanneiden kesken arvotaan 20 matkan bussilippu sekä Oulun kaupungin oheistuotteita.

Saatuja tuloksia esitellään Höyhtyän seuraavassa suunnittelutapahtumassa syksyllä 2012. Tilaisuudessa kerätään myös asukaspalautetta selvitystyötä koskien.

Oulun yleiskaavan yhteydessä laaditussa täydennysrakentamisselvityksessä Höyhtyä on osoitettu yhdeksi keskeiseksi täydennysrakentamisalueeksi. Alueella on vireillä useita asemakaavamuutoksia ja ympäristösuunnitelmia. Viheraluetarkastelu on osa Tulevaisuuden Höyhtyä –hanketta, jossa Höyhtyän suuraluetta kehitetään pitkällä aikavälillä.

Lisää tulevaisuuden Höyhtyä –hankkeesta:
www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/hoyhtya

Lisätietoja viheraluetarkastelusta antaa maisema-arkkitehtiharjoittelija Kimmo Tuomisto, p. 044 703 2029, i ja Tulevaisuuden Höyhtyä –hankkeesta kaavoitusarkkitehti Jere Klami, p. 044 703 2412, jere.klami@ouka.fi
 

Jakolinkki