Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistus

Ajankohtaista

Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen täytäntöönpano

Oulun kaupunginhallitus on 19.12.2022 § 365 määrännyt kaupunginvaltuuston 10.10.2022 § 85 hyväksymän Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen tulemaan voimaan siltä osalta, johon ei ole kohdistunut valituksia. Voimaantulon ulkopuolelle jää Raita-ahontien alue lähiympäristöineen.

Täytäntöönpanokuulutus 7.2.2023
Täytäntöönpanokartta
Kaavaselostus
Vastineraportti ehdotusvaihe

Lupaharkinnan periaatteet
Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 13.9.2022 Madekosken ja Sanginsuun lupaharkinnan periaatteet. Periaatteita voidaan nyt soveltaa niillä alueilla, joilla rakentamisen tehokkuus ei ole niin suuri, että asemakaavan laadinta on ainoa keino tutkia lisärakentaminen. Tavoitteena on mahdollistaa lupaharkinnan keinoin maltillinen lisärakentaminen ja mm. käyttötarkoituksen muutokset kyläalueilla. Luvan hakemiseen on laadittu periaatteita selventävät ohjeet .

Asemakaavoitus
Asemakaavoja on tarkoitus käynnistää Oulujokivarressa useammalla alueella. Suunnittelualueet ja tavoiteaikataulut tarkentuvat kevään 2023 aikana. Suunnittelussa tullaan käyttämään konsulttia. 

Asemakaavahankkeissa laaditaan ensin vireilletulopäätös sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka asetetaan nähtäville. Tavoitteena on, että konsultti laatii maankäytön vaihtoehtoja eri osa-alueilla syksyllä 2022 – kesällä 2023. Vaihtoehtojen kautta tutkitaan alueen yhdyskuntateknisiä rakentamiskustannuksia, ja pystyvään varmistamaan tarkempien selvitysten tarpeellisuus. 

Suunnittelutyön aikana tehdään vuorovaikutusta alueen maanomistajien kanssa. Maankäyttövaihtoehtojen pohjalta laaditaan asemakaavaluonnos, jonka perusteella käydään maankäyttösopimusneuvottelut. Neuvottelujen jälkeen voidaan edetä asemakaavaehdotukseen. 

Selvitykset

Madekosken ja Pikkaralan alueella on tehty laajaa luonto- ja maisemaselvitys kesän 2022 aikana. Selvityksessä on määritelty Oulujokivarressa Madekosken ja Pikkaralan luontoarvoiltaan keskeiset alueet, jotta ne voidaan jatkosuunnittelussa ottaa huomioon ja laatia tarvittavat lisäselvitykset asemakaavoituksen käynnistyessä ja kaavarajausten tarkennettua.

Sanginsuun alueella entisen oppilaitoksen alueelle on tehty hakemus asemakaavanmuutoksesta. Tarkempaa suunnittelua varten kaupunki on tilannut alueelta riskikartoituksen. Riskikartoitus kuvaa teollisen toiminnan aiheuttamat rajoitteet eri maankäyttömuotoihin, ja sen arvioitu valmistuminen on 3/2023.

Ajankohtaista

< Takaisin

Risteyksessä - Yli-Iitä kuvaava juhlavuoden taidenäyttely 26.6.–5.8.2012

Yli-Iin kunnantalolla on kesäajan esillä Yli-Iitä kuvaavaa taidetta yli kuudenkymmenen vuoden ajalta.
 
Avoinna: ti-pe klo 11-17, la klo 11-14
Yli-Iin kunnantalo, Ukkoherrankuja 10 B, Yli-Ii
Lisätietoja: www.yli-ii.fi
 
Päivi Alakärppä, Seija Alaraasakka, Anna Maria Alaräihä, Aila Berg, Lea Berg, Jaakko Heikkinen, Veikko Hynninen, Terttu Hökkä-Karlsson, Risto Kaleva, Raili Kauppi, Maria Kärkinen, Elina Maalismaa, Esko Maalismaa, Kyllikki Niemelä, Mirja Postila, Teuvo Päkkilä, Asta Siurua, Martti Tihinen, Anna-Maija Virtanen, Riikka Ylitalo
 
Risteyksessä-taidenäyttely kertoo kuvin ja sanoin menneisyyden ja nykyisyyden tarinoita taiteilijoiden kertomana. Teokset on kerätty näyttelyä varten kunnan omistamasta taiteesta ja yksityisten henkilöiden taidekokoelmista. Taideteokset ovat yli-iiläisten tai yli-iiläiset juuret omaavien taiteilijoiden töitä.
 
Näyttelyn teema on saanut inspiraation Yli-Iin kunnan keskustassa sijaitsevan Iijoen ja Siuruajoen risteyskohdasta. Näyttelytilassa kunnantalon ikkunasta voi myös nähdä jokien yhtymäkohdan, paikkakunnan keskeisen elementin. Symbolisesti näyttelyn nimi Risteyksessä kertoo kunnan tämänhetkisestä tilanteesta. Tulevan vuoden 2013 vaihteessa Yli-Iin kunta liittyy osaksi Oulun kaupunkia. Kuntaliitos aiheuttaa keskustelua, jonka myötä myös paikallinen kyläidentiteetti hakee uusia uomia.
 
Näyttelykokonaisuuden teemoja ovat jokimaisemat, muistot, arki ja kunnan historia. Maalauksiin taiteilijat ovat kuvanneet Yli-Iin maalaispitäjän entisten kylien maisemia, pihapiirien rakennuksia, muistorikkaita kotipihoja, latoja ja rantasaunoja. Vuodenaikojen vaihtelut jaottelevat myös näyttelyn teoksia. Luonto itsessään on näkyvä osa yli-iiläistä elämää. Läsnä olevat joet virtaavat jatkossakin muodostaen rantamilleen ominaislaatuisen paikan elää ja olla.

Jakolinkki