Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistus

Ajankohtaista

Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen täytäntöönpano

Oulun kaupunginhallitus on 19.12.2022 § 365 määrännyt kaupunginvaltuuston 10.10.2022 § 85 hyväksymän Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen tulemaan voimaan siltä osalta, johon ei ole kohdistunut valituksia. Voimaantulon ulkopuolelle jää Raita-ahontien alue lähiympäristöineen.

Täytäntöönpanokuulutus 7.2.2023
Täytäntöönpanokartta
Kaavaselostus
Vastineraportti ehdotusvaihe

Lupaharkinnan periaatteet
Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 13.9.2022 Madekosken ja Sanginsuun lupaharkinnan periaatteet. Periaatteita voidaan nyt soveltaa niillä alueilla, joilla rakentamisen tehokkuus ei ole niin suuri, että asemakaavan laadinta on ainoa keino tutkia lisärakentaminen. Tavoitteena on mahdollistaa lupaharkinnan keinoin maltillinen lisärakentaminen ja mm. käyttötarkoituksen muutokset kyläalueilla. Luvan hakemiseen on laadittu periaatteita selventävät ohjeet .

Asemakaavoitus
Asemakaavoja on tarkoitus käynnistää Oulujokivarressa useammalla alueella. Suunnittelualueet ja tavoiteaikataulut tarkentuvat kevään 2023 aikana. Suunnittelussa tullaan käyttämään konsulttia. 

Asemakaavahankkeissa laaditaan ensin vireilletulopäätös sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka asetetaan nähtäville. Tavoitteena on, että konsultti laatii maankäytön vaihtoehtoja eri osa-alueilla syksyllä 2022 – kesällä 2023. Vaihtoehtojen kautta tutkitaan alueen yhdyskuntateknisiä rakentamiskustannuksia, ja pystyvään varmistamaan tarkempien selvitysten tarpeellisuus. 

Suunnittelutyön aikana tehdään vuorovaikutusta alueen maanomistajien kanssa. Maankäyttövaihtoehtojen pohjalta laaditaan asemakaavaluonnos, jonka perusteella käydään maankäyttösopimusneuvottelut. Neuvottelujen jälkeen voidaan edetä asemakaavaehdotukseen. 

Selvitykset

Madekosken ja Pikkaralan alueella on tehty laajaa luonto- ja maisemaselvitys kesän 2022 aikana. Selvityksessä on määritelty Oulujokivarressa Madekosken ja Pikkaralan luontoarvoiltaan keskeiset alueet, jotta ne voidaan jatkosuunnittelussa ottaa huomioon ja laatia tarvittavat lisäselvitykset asemakaavoituksen käynnistyessä ja kaavarajausten tarkennettua.

Sanginsuun alueella entisen oppilaitoksen alueelle on tehty hakemus asemakaavanmuutoksesta. Tarkempaa suunnittelua varten kaupunki on tilannut alueelta riskikartoituksen. Riskikartoitus kuvaa teollisen toiminnan aiheuttamat rajoitteet eri maankäyttömuotoihin, ja sen arvioitu valmistuminen on 3/2023.

Ajankohtaista

< Takaisin

Riverside, California on maailman älykkäin yhteisö - Oulu jatkaa Euroopan älykkäimpänä

Oulu jatkaa Euroopan älykkäimpänä yhteisönä. Maailman älykkäimmän yhteisön tittelin Intelligent Community Forumin (ICF) kilpailussa vei Riverside, California.

Oulun osalta juryyn teki vaikutuksen kaupungissa toteutuva tiivis yhteistyö liikemaailman ja tiedeyhteisön välillä sekä kuntalaisten aktiivinen osallistuminen. Maailman älykkäimmät yhteisöt panostavat poikkeuksellisesti ICT:n hyödyntämiseen taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittämisessä sekä tarjoavat erinomaisen ympäristön kukoistavalle kulttuurille.

Kaupunginjohtaja Matti Pennanen korosti ICF:n finaalissa pitämässään puheessa Oulun elinkeinoelämän kysyä uudistua haasteellisissa olosuhteissa. Pennasen mukaan merkittävää on ollut oppilaitosten, elinkeinoelämän ja julkisten toimijoiden kyky yhteistyöhön ja joustavuuteen. Oulu myös jatkaa yhteistyön rakentajana, jonka osoituksena on esimerkiksi Oulun Innovaatioallianssi, ja satsauksiaan tutkimuksen ja tuotekehitykseen. Oulu myös jatkaa työtään monien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi, kuten esimerkiksi nuorisotyöttömyyden alentamiseksi.

Oulu on langattomien verkkojen kehittämisessä kärkikaupunki maailmassa. Laajakaista, 3G ja langaton ilmaisen WiFi-PanOulu verkon 2000 tukiasemaa ovat toimivaa arkipäivää. Kaupunki on tukiasemakehityksen ekosysteemi, jossa toimivat ja ovat viime vuosina perustaneet omat tuotekehitysyksikkönsä sellaiset maailmanlaajuiset yritykset kuin NSN Networks, Texas Instruments, Google, Eriksson ja Nokia.

Kilpailuun valmistautuminen ja finaalissa menestyminen on jäntevöittänyt Oulun kansainvälistä markkinointia. Alueen imagon parantuminen helpottaa merkittävästi yritysten uskottavuutta ja kykyä markkinoida tuotteitaan globaaleilla markkinoilla.

Lisätiedot:
markkinointipäällikkö Pauliina Pikkujämsä, puh. +358 40 743 4362

Jakolinkki