Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistus

Ajankohtaista

Oulun yhdyskuntalautakunta on 22.6.2021 päättänyt asettaa Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Nähtävilläolo alkaa elokuussa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettyyn palautteeseen yhdyskuntalautakunta hyväksyi vastineet, jotka tullaan postittamaan palautetta jättäneille.

Yhdyskuntalautakunta merkitsi kokouksessaan 22.6.2021 tiedoksi myös Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistukseen liittyvät Madekosken, Sanginsuun ja Pikkaralan lupaharkintaa ohjaavat lähtökohdat ja jatkotoimenpiteet. Lupaharkintaa ohjaavat periaatteet tullaan laatimaan osayleiskaavan tarkistuksen yhteydessä ja ne hyväksytään yhdyskuntalautakunnassa.

Oulun yhdyskuntalautakunta on 16.3.2021 § 121 käynnistänyt Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen laadinnan sekä asettanut nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukainen ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin etänä ke 24.3.2021 klo 18-20.

Tilaisuudessa näytetty esitys.

Tilaisuuden muistio.

Tilaisuuden chat keskustelu.
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 19.3. – 6.4.2021.

Lisätietoja:
Yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen, puh. 044 703 1233 ja sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

 

Lainvoimaisessa Oulujokivarren osayleiskaavassa on osoitettu tiiveimmät kyläkeskusten alueet Madekoski – Sanginsuu ja Pikkarala asemakaavoitettaviksi, samoin Juurusojan alue. Muualla kuin näillä alueilla osayleiskaava on rakennuspaikkakohtainen, eli alueelle on laadittu emätilatarkastelut ja merkitty uudet rakennuspaikat siihen pohjautuen.

Osayleiskaavan tarkistuksen lähtökohtana on nykyisen osayleiskaavan velvoittavat merkinnät, jotka rajaavat em. kyläalueilla suunnitteluvälineeksi asemakaavan. Osayleiskaava on hyväksytty vuonna 2007, eikä alueen asemakaavoitus ole edennyt suunnitelmien mukaisesti hyväksymisen jälkeen. Osayleiskaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kyläalueiden maltillinen lisärakentaminen myös lupaharkintaan perustuen. 

Suunnittelualueena ovat Oulujokivarren osayleiskaavassa asemakaavoitettavaksi osoitetut alueet: Madekoski - Sanginsuu, Juurusoja ja Pikkarala. Näiltä alueilta kumotaan osayleiskaavasta ohjeelliset asemakaavoitettavien alueiden rajaukset. Lisäksi poistetaan asemakaavoitettavaksi osoitettujen alueiden kyläaluemerkintöjen (AT-c ja AT) kaavamääräyksestä velvoite asemakaavoittaa. Osayleiskaavan tarkistuksessa ei muuteta aluerajauksia tai tehdä muita muutoksia.

Tavoitteena on mahdollistaa muidenkin suunnitteluvälineiden kuin asemakaavan käyttö em. alueilla. Kyläalueilla on tunnistettavissa osa-alueita, joilla maankäyttöä voitaisiin ohjata esim. lupaharkintaan perustuen. Näille alueille voidaan laatia mitoittavia periaatteita yhtä aikaa osayleiskaavan tarkistuksen kanssa. Muutoksen jälkeenkin on mahdollista laatia asemakaavaa Oulujokivarteen, mikäli se todetaan sopivaksi suunnitteluvälineeksi.