Oulunsalonrannan itäosa

Oulunsalonrannan kaavarungon (yhdyskuntalautakunta, 29.9.2015) tavoitteena on ollut muodostaa Oulunsalonrannan itäosan asemakaava-alueesta viihtyisä ja energiatehokas asuinalue. Asemakaava ja asemakaavan muutos on laadittu kaavarungon suunnitteluperiaatteita noudattaen. Kaavarungon keskeisinä lähtökohtina olivat mm. Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaavaan 2030 suunnitteluperiaatteet, joiden mukaan alueesta muodostetaan asuinkäyttöä palveleva alue, ranta-alueet jäävät virkistyskäyttöön ja sinne sijoitetaan rannanmyötäinen ulkoilureitti. Lisäksi Kallenrannan rantaniitty on huomioitu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi.

 

Muita kaavarungon laadintaan vaikuttaneita lähtökohtia ovat olleet Oulun viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus (VILMO) -suunnitelman osoittamat periaatteet, maankohoamisrannikon erityiset maisemapiirteet, luonnonympäristö, maaperäolosuhteet sekä tulvakorkeudet. Asemakaavan laadintavaiheessa on painotettu etenkin uusiutuvien energiavarojen, lähinnä aurinkoenergian, hyödyntämismahdollisuuksia. Tähän näkökulmaan nähden suurin osa rakennuksista on pyritty asemoimaan siten, että aurinkoenergian käyttö olisi mahdollista mahdollisimman usean kiinteistön kohdalla. 

 

Oulunsalonrannan itäosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena on laatia suunnittelualueelle sen maankäyttöä ja rakentamista ohjaava asemakaava. Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 46 hehtaaria. Kaavoituksen perusteluina ovat Oulunsalon ennustetun väestönkasvun aiheuttamat rakentamistarve ja tonttikysyntä. Oulunsalonrannan itäosan rakentaminen täydentää ympäröivää yhdyskuntarakennetta ympäristöönsä sopivalla tavalla ja tukee Oulunsalon palveluiden säilymistä ja kehittymistä.

 

Samaan aikaan asemakaavan kanssa laaditaan liikenteen, katujen, ympäristön sekä vesihuollon yleissuunnitelmat. Yleissuunnitelmaraportit löytyvät hankkeen projektikortilta. 

 

Asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta alueelle kokonaisuudessaan 15340 k-m². Asuinrakentamiselle osoitettua korttelialuetta on yhteensä 46723 m² ja rakennusoikeutta 11720 k-m², jolle voi sijoittua yhteensä noin 92 asuntoa. Asemakaavassa on osoitettu asuinpientalojen (AP) asuinrakennusoikeutta 4140 k-m² ja korttelialuetta 13971 m², jolle voi sijoittua noin 55 asuntoa. Erillispientalojen (AO-1) asuinrakennusoikeutta asemakaavassa on osoitettu 7330 k-m², korttelialuetta 27602 m² ja 36 tonttia. Uuden AO-1-tontin keskiala on noin 765 m² ja keskirakennusoikeus 203+at55 (yht. noin 260) k-m². Lisäksi alueella on yksi oleva kiinteistö, joka on asemakaavassa merkitty AO-korttelialueeksi. Sen rakennusoikeus on 250+ath400 k-m2 ja kortteliala on 5150 m2.

 

Asemakaava-alueelle ei ole osoitettu palvelualueita. Alueen mitoitusväkiluku on noin 285 asukasta. Uutta katuverkkoa rakennetaan noin 850 metriä.

 

Asemakaava-alueesta lähivirkistysalueiksi (VL) on osoitettu 7,16 ha, lähivirkistysalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (VL-4) 16,47 ha, katualueiksi 1,17 ha, maantien alueeksi (LT) 2,32 ha, suojaviheralueeksi (EV) 0,09 ha, suojelualueeksi (S) 6,52 ha ja vesialueeksi (W) 10,72 ha.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Satu Piispanen
040 643 3976

Sähköposti
satu.piispanen@ouka.fi