Oulunsalonrannan itäosa

Oulunsalonrannan kaavarungon (yhdyskuntalautakunta, 29.9.2015) tavoitteena on ollut muodostaa Oulunsalonrannan itäosan asemakaava-alueesta viihtyisä ja energiatehokas asuinalue. Asemakaava ja asemakaavan muutos on laadittu kaavarungon suunnitteluperiaatteita noudattaen. Kaavarungon keskeisinä lähtökohtina olivat mm. Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaavaan 2030 suunnitteluperiaatteet, joiden mukaan alueesta muodostetaan asuinkäyttöä palveleva alue, ranta-alueet jäävät virkistyskäyttöön ja sinne sijoitetaan rannanmyötäinen ulkoilureitti. Lisäksi Kallenrannan rantaniitty on huomioitu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi.

 

Muita kaavarungon laadintaan vaikuttaneita lähtökohtia ovat olleet Oulun viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus (VILMO) -suunnitelman osoittamat periaatteet, maankohoamisrannikon erityiset maisemapiirteet, luonnonympäristö, maaperäolosuhteet sekä tulvakorkeudet. Asemakaavan laadintavaiheessa on painotettu etenkin uusiutuvien energiavarojen, lähinnä aurinkoenergian, hyödyntämismahdollisuuksia. Tähän näkökulmaan nähden suurin osa rakennuksista on pyritty asemoimaan siten, että aurinkoenergian käyttö olisi mahdollista mahdollisimman usean kiinteistön kohdalla. 

 

Oulunsalonrannan itäosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena on laatia suunnittelualueelle sen maankäyttöä ja rakentamista ohjaava asemakaava. Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 46 hehtaaria. Kaavoituksen perusteluina ovat Oulunsalon ennustetun väestönkasvun aiheuttamat rakentamistarve ja tonttikysyntä. Oulunsalonrannan itäosan rakentaminen täydentää ympäröivää yhdyskuntarakennetta ympäristöönsä sopivalla tavalla ja tukee Oulunsalon palveluiden säilymistä ja kehittymistä.

 

Samaan aikaan asemakaavan kanssa laaditaan liikenteen, katujen, ympäristön sekä vesihuollon yleissuunnitelmat. Yleissuunnitelmaraportit löytyvät hankkeen projektikortilta. 

 

Asemakaavassa on osoitettu uutta rakennusoikeutta yhteensä noin 18900 k-m², josta asuinrakennusten rakennusoikeutta on noin 14100 k-m2, korttelialuetta noin 68700 m² ja noin 108 asuntoa. Asemakaavassa on osoitettu asuinpientalojen (AP) asuinrakennusoikeutta noin 5100 k-m², korttelialuetta noin 24600 m² ja asuntoja noin 61 kappaletta. Erillispientalojen (AO-1) asuinrakennusoikeutta asemakaavassa on osoitettu noin 8700 k-m², korttelialuetta noin 44100 m² ja noin 46 tonttia. Uuden AO-1-tontin keskiala on noin 959 m² ja keskirakennusoikeus 189+at72 k-m². Lisäksi alueella on yksi oleva kiinteistö, joka on asemakaavassa merkitty AO-korttelialueeksi. Sen rakennusoikeus on 250+ath150 k-m2.

 

Asemakaava-alueelle ei ole osoitettu palvelualueita. Alueen mitoitusväkiluku on noin 340 asukasta. Uutta katuverkkoa rakennetaan noin 1150 metriä.

 

Asemakaava-alueesta lähivirkistysalueiksi (VL) on osoitettu 10,97 ha, katualueiksi 1,55 ha, maantien alueeksi (LT) 2,28 ha, suojaviheralueeksi 0,09 ha, suojelualueeksi (S) 6,52 ha, maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) 8,48 ha ja vesialueeksi (W) 8.99 ha.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Satu Piispanen
040 643 3976

Sähköposti
satu.piispanen@ouka.fi