Oulunsalonrannan itäosa

Kuva Oulunsalonrannan itäosan asemakaavasta.

 

Oulunsalonrannan itäosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen perusteluina ovat Oulunsalon ennustetun väestönkasvun aiheuttamat rakentamistarve ja tonttikysyntä. Oulunsalonrannan itäosan rakentaminen täydentää ympäröivää yhdyskuntarakennetta ympäristöönsä sopivalla tavalla ja tukee Oulunsalon palveluiden säilymistä ja kehittymistä.

 

Asemakaavoitetun alueen pinta-ala on noin 46 hehtaaria. Tästä merkittävä osa on osoitettu suojelu- ja virkistysalueiksi, mm. Kallenrannan merenrantaniitty, viitasammakon elinpiiri sekä maankohoamisrannikon metsäsukkessiosarja. Ranta-alueet jäävät kokonaisuudessaan virkistyskäyttöön ja sinne voidaan toteuttaa luonnonmukainen, rannanmyötäinen ulkoilureitti. Rakentamaton ranta-alue toimii myös osana niemen itä-länsisuuntaista viheryhteyttä.

Asemakaava mahdollistaa 36 omakotitalon sekä viiden asuinpientalotontin noin 55 asunnon rakentamisen. Alueen mitoitusväkiluku on noin 285 asukasta. Asemakaava ei ole vielä lainvoimainen.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Satu Piispanen
040 643 3976

Sähköposti
satu.piispanen@ouka.fi