Poikkeaminen

Poikkeamispäätös tarvitaan:

 • lainvoimaisen asemakaavan ja jossain tapauksissa oikeusvaikutteisen yleiskaavan määräyksistä poikkeamiseen
 • asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta poikkeamiseen
 • rantavyöhykkeelle rakentamisesta alueella, jossa rakentamista ei ole määrätty kaavalla

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 § ja 171 §)

Suunnit­te­lu­tar­ve­ratkaisu

Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan usein suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle. Ratkaisu edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §)

Alueellinen suunnittelutarveratkaisu

Maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättiin 1.5.2017 voimaan tulleessa muutoksessa mahdollisuus suunnittelutarveratkaisun tekemisestä alueellisesti.

Alueellinen päätös rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella voidaan tehdä kyläalueella tai muulla maaseutualueella samalla kertaa useamman kuin yhden rakennuspaikan osalta, kun alue on oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu kyläalueeksi tai muutoin rakentamiseen soveltuvaksi alueeksi. Päätös voi olla voimassa enintään kymmenen vuotta. Alueellinen päätös ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Menettelyn yhteydessä tulee varmistaa, että maanomistajien tasapuolinen kohtelu on otettu huomioon. Alueellista suunnittelutarveratkaisua ei ole mahdollista tehdä siten, että ratkaisu johtaisi merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaisi haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Alueellisen suunnittelutarveratkaisun yhteydessä tehtävän päätöksen tulee täyttää MRL 137 §:n 1 momentin mukaiset rakennusluvan erityiset edellytykset.

Oulussa alueellisia suunnittelutarveratkaisuja on tehty Kiimingin Huttukylään, Oulunsalon Karhuojan alueelle sekä Oulunsalon Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen alueelle.

Hakeminen

Rakennushanke voi edellyttää asemakaavan muutosta/laatimista. Tästä syystä poikkeamisesta tai suunnittelutarveratkaisusta on syytä keskustella ennen hakemuksen jättämistä asemakaavoituksen lupavalmistelijoiden kanssa. Myönteisen poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun jälkeen tulee hakea kahden vuoden kuluessa erikseen rakennuslupaa.

Lupavalmistelun yhteystiedot


Poikkeamispäätökset asemakaava-alueella 

aluevastuuarkkitehdit ks. kaavoituksen aluejakokartta (pdf)

Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamiset ranta-alueilla

Oulunsalo
Satu Piispanen 040 643 3976

Haukipudas
Päivi Markuksela 050 430 3319

Kiiminki

Jukka Kurttila 044 703 2415

Ylikiiminki, Yli-Ii
Jukka Kurttila 044 703 2415

Madekoski, Juurusoja, Pikkarala ja Hangaskangas
Tuula-Mari Kurikka 040 664 3559

Hakemus ja ohjeet:

Allekirjoitettu hakemus liitteineen (pdf-muodossa) lähetetään sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@ouka.fi 

Käytä Turvasähköposti-palvelua, kun lähetät hakemusasiakirjat sähköpostilla. Palvelu mahdollistaa henkilötietojen tai muun luottamuksellisen tiedon sähköisen lähettämisen turvallisesti. Sähköpostiviestin Aihe/otsikko-rivillä tulee mainita hakemuksen tyyppi: Poikkeamishakemus tai Suunnittelutarveratkaisu.

Turvasähköposti
Tutustu ohjeeseen suojatun sähköpostin lähettämisestä (pdf).

Hakemuksen voi toimittaa myös postitse: Kirjaamo PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55 A

Kuulemista varten hakijan on tilattava naapuriluettelo hakemuksen liitteeksi tilauspalvelusta tai sähköpostilla asiakaspalvelu.yyp@ouka.fi

Rakennusvalvonta
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Säännöksiä & kuka päättää

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
  90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin cell Kaupungin vaihde 08 558 410 cell Ympäristötalo 044 703 0009
 • Sähköposti
 • Huomioithan, että viranomaisille toimitettavat sähköpostit ovat julkisia.

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi
Poikkeuksena:
kari.p.nykanen@ouka.fi
virpi.e.rajala@ouka.fi
antti.m.maatta@ouka.fi
leena.k.kallioniemi@ouka.fi
jukka.h.kurttila@ouka.fi