Puu-Raksila

Puu-Raksilan alueella käynnistyi kesällä 2019 asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on tukea Puu-Raksilan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä. Työn ohessa tarkastellaan asemakaavan ajanmukaisuutta myös muilta osin. Lisäksi Teuvo Pakkalan koulun korttelialuetta laajennetaan puistoalueelle välituntipihan järjestelyjen parantamiseksi sekä mahdollistetaan pienimuotoinen sisäänkäyntilaajennus koulun peruskorjausta varten.

Yhdyskuntalautakunta päätti 13.8.2019 asettaa asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Yhdyskuntalautakunnassa päätti 14.6.2022 asettaa asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville. Asemakaavan muutoksen yhteydessä on valmisteltu korjaus- ja rakentamistapaohjetta, jonka luonnos on asemakaavan muutosluonnoksen selostuksen erillisliitteenä. Asemakaavan muutosluonnoksen selostus karttaliitteineen sekä korjaus- ja rakentamistapaohjeen luonnos löytyvät kaavoituksen projektikortilta (linkki).

Puu-Raksila on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Museoviraston inventoinnin kohteen kuvauksessa todetaan: Puu-Raksila on rakentunut 1920-luvulta lähtien ja alueen suunnitteluperiaatteena on ollut yhtenäinen kaupunkikuva. Kuusi suurta ruutukaavakorttelia muodostava Raksila on puutaloalue, josta säännöllinen rakennustapa luo yhtenäisen esikaupungin. Rakentaminen ajoittuu pääosin 1930-1940 -luvuille. Asuinrakennukset edustavat aikansa suhteikasta klassistishenkistä puutaloarkkitehtuuria. Joissakin kerrostaloissa on funktionalismin piirteitä. Rakennuksissa on useita asuntoja, joita on ajan myötä osin yhdistetty suuremmiksi. Aluetta leimaa yksinkertainen mutta eloisa yhtenäisyys ja säntillinen katukuva. Pihat ovat lehteviä ja pihan perällä on aina pienehkö ulkorakennus. Tontit ovat kaupungin vuokratontteja. Keskeistä Puistikkokatua, jonka varrella on vanhoja liikerakennuksia ja kaksinkertaiset puuistutukset, hallitsee kadun päätesommitelmana 1950 valmistunut Teuvo Pakkalan koulu.

Vuorovaikutus

Syksyllä 2019 järjestettiin alueen asukkaille ja kiinteistöjen omistajille kohdistettu verkkokysely, joka auttoi hankkeen lähtökohtien ja tavoitteiden määrittelyssä. 

Asemakaavahankkeen ensimmäinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 19.11.2020 etäyhteyden kautta. Tilaisuudessa esiteltiin Raksilan paloaseman (kaavatunnus 564-1415) valmisteluaineisto sekä Puu-Raksilan  asukaskyselyn tulokset.
Tilaisuuden 19.11.2020 muistio (linkki pdf-aineistoon)
Kaavoituksen esitys 19.11.2020 (linkki pdf-aineistoon)

Toinen verkkokysely järjestettiin 19.5.-2.6.2021. Asukkailla oli mahdollisuus täydentää Raksilan suojeluatlaksessa esitettyjä tonttikohtaisia tietoja sekä esittää toiveita oman tonttinsa asemakaavallisesta kehittämisestä.

Asemakaavahankkeen toinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 9.6.2021 etäyhteyden kautta. Tilaisuuteen kuului lyhyt esittely käynnissä olevasta Puu-Raksilan rakennushistorian selvitystyöstä, hulevesiselvityksestä sekä puustokartoituksesta. Tilaisuudessa esiteltiin myös pysäköinnin nykytilannetta sekä katujen ja pysäköinnin järjestämisen alustavia vaihtoehtoja. Kyselyn tuloksia on esitelty kaavoituksen esityksessä.
Tilaisuuden 9.6.2021 muistio (linkki pdf-aineistoon)
Kaavoituksen esitys 9.6.2021 (linkki pdf-aineistoon)
Rakennushistoriaselvitys, karttoja, Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy (linkki pdf-aineistoon)
Esitys hulevesiselvityksestä, Ramboll Finland Oy (linkki pdf-aineistoon)

Asemakaavan valmisteluaineiston, muutosluonnoksen, tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettin 25.8.2022. Tilaisuudessa esiteltiin myös korjaus- ja rakentamistapaohjeen luonnosta.
Tilaisuuden 25.8.2022 muistio (linkki pdf-aineistoon)
Tilaisuuden 25.8.2022 esitys, kaavoitus (linkki pdf-aineistoon)

Selvitykset

Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n laatima Puu-Raksilan rakennushistoriaselvitys sekä sen liite (tonttikohtaiset selvitykset ja säilyneisyyden arviointi) löytyvät verkkosivulta rakennushistoriaselvitykset (linkki). Verkkosivuilla oleva tiedosto ei ole saavutettava. Saavutettavan tiedostoversion voi pyytää kaavoitukselta.

Asemakaavan selostuksen liitteenä ovat maisemaselvitys, linnustoselvitys, liikenneselvitys, ympäristömeluselvitys sekä hulevesien hallintasuunnitelma. Näiden sekä muiden asemakaavan muutosten keskeinen sisältö on referoitu asemakaavan muutoksen selostukseen.

Lisätietoja

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavan muutosluonnoksen selostus karttaliitteineen, korjaus- ja rakentamistapaohjeen luonnos sekä muita lisätietoja asemakaavan muutoshankkeesta löytyy kaavoituksen projektikortilta (linkki).

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 71
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Jere Klami
044 703 2412

Sähköposti
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Kysely Puu-Raksilan asukkaille

Asukaskysely Puu-Raksilan rakennushistoriasta ja asemakaavan kehittämisestä oli avoinna 19.5.-2.6.2021.

Kyselyssä kartoitettiin Puu-Raksilan asukkailta lisätietoja alueen rakennushistoriaselvityksen sekä asemakaavan laadintaa varten.

Lisätietoja kaavoitusarkkitehti Jere Klami.