TahkokangasHankkeen kuvaus

Tahkokangas kuuluu Kaukovainion suuralueeseen ja Hiirosen kaupunginosaan. Suunnittelualueella toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tahkokankaan palvelukeskus, jonka rakennukset on rakennettu 1969–1975. Alueella toimii Leinonpuiston koulun Pihlajakummun toimipiste. Sairaanhoitopiiri ja kaupunki ovat vaihtaneet keskenään maa-alueita Tahkokankaalla, Hietasaaressa ja Peltolassa kaupunginvaltuuston päätöksen 25.9.2017 § 124 mukaan. Tahkokankaan alue ja rakennukset ovat sairaanhoitopiirin käytössä ja niiden hallintaoikeus siirtyy Oulun kaupungille viimeistään 31.12.2019. Tahkokankaan palvelukeskuksen toiminnot siirtyvät tulevaisuudessa muualle. Kehitysvammahuollon uusia toimitiloja suunnitellaan Peltolaan.

Suunnittelualueen koillis- ja pohjoispuolelle on rakennettu kerrostalo- ja pientaloalue vuonna 2004 vahvistetun asemakaavan mukaisesti. Suurin osa asemakaavan muutoksen suunnittelualueesta on rakentamatonta metsäaluetta. Suunnittelualueen koillispuolella on merkittävä Hiirosen virkistysalue ulkoilureitteineen.

Tahkokankaan palvelukeskuksen toimintojen siirtyessä muualle aluetta on mahdollista suunnitella muuhun käyttöön. Lähtökohtana on Oulun yleiskaava, jossa Tahkokankaan alueelle on osoitettu tiivistä pientalovaltaista sekä kerrostalovaltaista asuinaluetta palveluineen ja työpaikkoineen. Alue asemakaavoitetaan vaiheittain.

Alueen asunto- sekä palvelurakentamisen tavoitteet määritellään tarkemmin työn kuluessa. Alue mahdollistaa monipuolista asumista ja sen yhteydessä tutkitaan uudenlaisia asuntotyyppejä. Suunnittelutyön yhteydessä varmistetaan palveluverkon riittävyys uusille asukkaille.

Ekologisuuden kannalta tavoitteina ovat mm. ekotehokas rakentaminen, hulevesien käsittely ja paikallinen massatasapaino. Tämä tarkoittaa kiertotalouden ottamista osaksi infrasuunnittelun ja -rakentamisen elinkaarta. Tahkokankaan suunnittelualueella kiertotalousajattelu näkyy pyrkimyksessä paikalliseen massatasapainoon, joka edellyttää uusiomateriaalien tehokasta hyödyntämistä.

Voimassa olevat kaavat

Yleiskaava

Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu merkinnöillä AP-t, AK sekä V/s.

AP-t, tiivis pientalovaltainen asuntoalue. Alue varataan kaupunkimaiselle pientaloasumiselle kuten yhtiömuotoisille kytketyille pientaloille, rivitaloille ja pienkerrostaloille. Alueelle saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Asemakaavoituksella tulee edistää kaupunkimaista pientalorakentamista, viihtyisyyttä ja asuinympäristön laatua.

AK, kerrostalovaltainen asuntoalue. Alue varataan asuinkerrostaloille. Alueelle saa sijoittaa myös asuinpientaloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja.

V/s, luonnonmukaisena säilytettävä virkistysalue. Alue varataan yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön sekä opetuskäyttöön. Alueella on erityisiä ympäristöarvoja, jotka tulee säilyttää. Alueella on sallittu virkistys- ja ulkoilukäyttöä palveleva rakentaminen siten, etteivät sen luonnonolosuhteet muutu. Luontoarvoja ja virkistyskäyttömahdollisuuksia mahdollisesti vaarantavaan toimintaan on saatava MRL 128 §:n mukainen maisematyölupa.

Kiilakiventielle on yleiskaavassa osoitettu kaupunkiraitiotien kehittämiskäytävä. Merkinnällä on osoitettu tavoitteellisen kaupunkiraitiotien kehittämiskäytävä, jonka varrella maankäyttöä tulee tiivistää ja monipuolistaa niin, että tuetaan kaupunkiraitiotien toteuttamismahdollisuuksia.

Tahkokangas on osoitettu yleiskaavaselostuksessa yhdeksi tärkeimmistä asuntotuotannon kohteista ja sille on esitetty ohjeellinen aloitus 2020–2030.

Asemakaava

Alueella on pääosin voimassa 28.12.2004 vahvistettu asemakaava. Alue on palvelurakennusten korttelialuetta (P-1), jolle saadaan sijoittaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevia tiloja. Korttelialueen ympäristössä on lähivirkistysaluetta (VL), josta osalla ympäristö säilytetään (VL/s). Osa alueesta on asemakaavoittamatonta.

Kaavaprosessi

Alue asemakaavoitetaan Oulun yleiskaavan mukaan tiiviiksi pientalo- sekä kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi palveluineen ja työpaikkoineen. Asemakaava laaditaan yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kaavoituksessa. Kaupunki tilaa tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat. Asemakaavahanketta varten on perustettu ohjausryhmä.

Kaavahankkeen yhteydessä laaditaan useita perusselvityksiä, kuten rakennushistoriaselvitys, rakennettavuusselvitys, maaperän pilaantuneisuusselvitys, maisema- ja luontoselvitys, massatasapainoselvitys, ympäristömelu- ja ratatärinäselvitys sekä kaupallinen selvitys.

Maankäytön suunnitelmat vaihtoehtojen tarkasteluineen laatii Arkkitehtitoimisto Harris&Kjisik Oy. Liikenteen ja katujen yleissuunnittelusta vastaa Ramboll Finland Oy ja ympäristön yleissuunnittelusta VSU Maisema-arkkitehdit Oy.

Alueesta laaditaan maankäyttövaihtoehtoja, jotka asetetaan nähtäville loppuvuodesta 2018. Niistä yksi valitaan jatkotyöskentelyn pohjaksi. Tavoiteaikataulun mukaan keväällä 2019 valmistuu ensimmäisen osa-alueen asemakaavaehdotus. Ensimmäisen osa-alueen asemakaavan on tavoitteena tulla voimaan 2019. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Osallisilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun työpajoissa sekä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa, joista on tarkemmin tietoa tämän verkkosivun kohdassa vuorovaikutus

Lisätietoa: 
Tahkokankaan asemakaavan muutos, projektikortti

Perustietoa kaavoituksesta Oulussa

Vuorovaikutus

Osallisilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun työpajassa sekä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa, joiden ajankohdista tiedotetaan tarkemmin hankkeen edetessä. Työpajojen tuloksia esitellään tällä verkkosivulla.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kaavoitusyksikkö sekä Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmä järjestivät 19.4.2018 ensimmäisen kaikille avoimen työpajan, jossa käytiin läpi kaavahankkeen lähtökohtia sekä ideoitiin ryhmissä suunnittelun tavoitteita ja alueen ominaispiirteitä. 

Työpajan 19.4.2018 ryhmätyöt (linkki, pdf-aineisto)

Toinen avoin työpaja järjestettiin 22.11.2018 Hiirihaukkatalolla. Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy ja VSU maisema-arkkitehdit Oy esittelivät tilaisuudessa maankäyttövaihtoehdot Bastille ja Raitti, joita arvioitiin, vertailtiin ja ideoitiin edelleen ryhmissä.

Kaavoituksen esitys hankkeen lähtökohdista ja selvityksistä (linkki, pdf-aineisto)
Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy:n ja VSU maisema-arkkitehdit Oy:n esitys (linkki, pdf-aineisto)
Työpajan 22.11.2018 ryhmätyöt (linkki, pdf-aineisto)   

Selvitykset

Asemakaavahankkeeseen liittyviä selvityksiä ja raportteja lisätään sivulle jatkossa.

Kaupallinen selvitys (pdf)
Luonto- ja maisemaselvitys (pdf)
Rakennettavuusselvitys (pdf)
Rakennushistoriaselvitys (pdf)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 71
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Jere Klami
044 703 2412

Sähköposti
jere.klami(at)ouka.fi