Toiminnan painopistealueet - Päivähoito ja esiopetus - Oulun kaupunki

Toiminnan painopistealueet Toiminnan painopistealueet

Kuvassa kestävän kehityksen työryhmän logo.
Kestävä kehitys

Jokaiseen päivähoitoyksikköön laaditaan kestävän kehityksen ohjelma. Ohjelman avulla kestävän elämäntavan oppimisesta tehdään suunnitelmallinen osa toimintaa.

Kestävä kehitys on päivähoidon arjen olennainen osa, se näkyy koko toimintakulttuurissa. Lapset ovat osallisina oman toimintansa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Alakööki koordinoi päivähoidon kestävää kehitystä.
 

Kulttuuri

Kuvassa kulttuurikapsäkkityöryhmän logo.Oulun kaupungin päivähoidolla on ollut kulttuurinen linjaus vuodesta 2006 alkaen. Kulttuurikasvatuksen työryhmä Kulttuurikapsäkki kehittää päivähoidon kulttuuritoimintaa mm. suunnittelemalla vuosittain päivähoidon kulttuurikasvatuksen yhteisen teeman sekä ylläpitää päivähoidon kulttuurista keskustelua.

Alakööki edustaa päivähoitoa Kulttuuritiimi -työryhmässä, jossa on edustettuna Oulun kaupungin seitsemän kulttuurilaitosta, taiteen perusopetuksen yksikkö, opetus- ja nuorisotoimi sekä päivähoito. Alakööki ylläpitää kulttuurikummitoimintaa.
 

Liikunta

Liikunta ja erityisesti lasten liikuttaminen on ollut Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen toiminnassa mukana 1990-luvulta lähtien. Liikunta onkin nostettu kulttuurin ja kestävän kehityksen lisäksi yhdeksi varhaiskasvatuksen painopistealueeksi.

Osallisuus

Osallisuus on lapsilähtöinen, yhteisöllinen toimintatapa. Lapsi omien kykyjensä mukaan osallistuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa toiminnan ideoimiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Lasta kuullaan ja hänen vaikutusmahdollisuuksiaan tuetaan ja hän on omalta osaltaan mukana luomassa toimintakäytäntöjä ja oppimisen polkuja. Osallisuus ilmenee arkiaskareina, ideoiden kehittelynä ja projekteina – tärkeää on osallisuuden kulttuuri, jossa lapsi ja aikuinen toimivat yhdessä. Aikuisella on aina vastuu toiminnan tavoitteellisuudesta ja oikea-aikaisuudesta.

Katso myös: