Asemakaavoitus, lähtötiedot ja suunnitelmat

Kuva: Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit.

 

Asemakaava on Oulun yleiskaavaan pohjautuva yksityiskohtainen alueidenkäytön suunnitelma, joka luo edellytykset rakentaa kaupunkiin rakennuksia, katuja ja yleisiä alueita. 

Oulun Asemakeskus -hanke on asemakaavoituksen osalta tällä hetkellä luonnosvaiheessa. Asemakaavan muutosta tarvitaan, sillä nykyinen asemakaava ei esimerkiksi mahdollista liike-elämälle ja asumiselle tarkoitettujen tilojen rakentamista Asemakeskuksen alueelle. Asemakaavan muutos on edellytys sille, että Raksilaan voidaan rakentaa tulevaisuudessa uusi kaupunginosa. Asemakaavan muutos vahvistaa myös asema-alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten suojelustatusta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa alueen käyttötarkoitusta Asemakeskukseksi, jossa sijaitsee monipuolisia keskustamaisia toimintoja, kuten linja-autoasema, liike- ja toimistotiloja, hotelli sekä asumista. Asemakaavan muutosluonnos on käytännössä Oulun kaupungin ja alueen maanomistajien Senaatin Asema-alueet Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen yhdessä valmisteleva luonnos siitä, miten aluetta ja sen maankäyttöä tulisi kehittää. 

Oulun kaupunki, Senaatin Asema-alueet Oy ja Senaatti-kiinteistöt allekirjoittivat Asemakeskuksen aluetta koskevan yhteistoimintasopimuksen sekä oikeus- ja poliisitalon kiinteistökaupan maanantaina 21.3.2022. Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 25.3.-25.4.2022 välisen ajan. Oulun kaupunki järjesti nähtävilläolon aikana kuntalaisille ja muille osallisille tiedotus- ja keskustelutilaisuuden keskiviikkona 13.4.2022.

Lue lisää kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista Oulun Asemakeskus -hankkeessa Oulun kaupungin verkkosivuilta.

Tutustu Asemakeskuksen alueen maanomistajien Senaatin Asema-alueet Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen toimintaan organisaatioiden omalla verkkosivulla.

 

Asemakaavan muutosluonnoksen kuvauksessa kerrotaan alueen kehittämisen suunnitelmista

Asemakaavan muutosluonnoksksen yhteydessä on valmisteltu asemakaavaselostus, jossa aluetta kuvataan muun muassa seuraavalla tavalla:

Asemakaavan muutos koskee Oulun kaupungin II kaupunginosan korttelia 37, korttelin 42 tonttia nro 3, Hallituskadun katualuetta, Rata-aukiota ja rautatiealuetta sekä lisäksi Kainuuntien ja Ratakadun katualueiden osia, jotka sijaitsevat osittain II kaupunginosassa ja osittain Raksilan kaupunginosassa. Asemakaavan muutosalueen osoitteet ovat Ratakatu 6 ja 6a sekä Rautatienkatu 11a ja 11b. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Oulun kaupungin II kaupunginosan korttelit 45-47.

Alueelle on suunniteltu Asemakeskus monipuolisine toimintoineen. Kortteli 45 suunnittelualueen pohjoisosassa on osoitettu keskustatoimintojen korttelialueeksi (C). Kerrosluku vaihtelee yhdestä kymmeneen kerrokseen. Korttelit 46 ja 47 suunnittelualueen eteläosassa on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Kerrosluku vaihtelee kolmesta kahdeksaan kerrokseen. Oulun rautatieaseman alue korttelin 42 tontilla nro 3 on osoitettu rakennussuojelualueeksi (SR). Asemarakennus ja asemaravintola on osoitettu merkinnällä sr-20, suojeltava rakennus. Suunnittelualueen kokonaisrakennusoikeus on 99545 kerrosalaneliömetriä.

Lisätietoja hankkeen projektikortilta, joka löytyy Oulun kaupungin verkkosivuilta.

 

Asemakaavoitusta ohjaavat suunnitelmat

Suomessa kaikkea kuntien alueella tapahtuvaa maankäyttöä ja rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus. Lain tavoitteena on luoda kuntalaisille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, sekä edistää samalla kestävää kehitystä.

Tutustu maankäyttö- ja rakennuslakiin tarkemmin ympäristöministeriön verkkosivuilta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa myös Oulun kaupungin maankäyttöä ja kaavoitustoimintaa. Laissa määrätään, että kaavoituksen tulee perustua riittäviin selvityksiin. Myös Oulun Asemakeskus -hankkeessa on tehty nämä lain vaatimat selvitykset.

Tutustu suunnitelmiin tarkemmin hankkeen projektikortilta, joka löytyy Oulun kaupungin verkkosivuilta. 

 

Kuntalaisten osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet kaavoitusprosessissa

Kunta luo edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Lue lisää kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista Asemakeskus-hankkeessa Oulun kaupungin verkkosivuilta.

 

Haluatko tietää lisää Asemakeskus-hankkeen kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta?                Kysy asiantuntijoiltamme!

 

Asemakaavapäällikkö Kari Nykänen

Puhelin: 040 663 7760

Sähköpostiosoite: kari.p.nykanen(at)ouka.fi

 

Asemakaava-arkkitehti Leena Kallioniemi

Puhelin: 044 703 2425

Sähköpostiosoite: leena.k.kallioniemi(at)ouka.fi

 

Hankkeen muiden asiantuntijoiden yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Tutustu Oulun kaupungin asemakaavoitustoimintaan

Lue lisää kaupungin asemakaavoituksen toiminnasta Oulun kaupungin verkkosivuilta.

Kaavoitusasiat pähkinänkuoressa

Tutustu verkkosivuillamme Kaavoitus Oulussa -oppaaseen (pdf), joka kertoo tiivistetysti kaavoitusprosessin vaiheet ja erilaiset kaavoitustyötä ohjaavat kaavatasot.