Varhaiskasvatusta muilla kielillä

Oulussa on monipuoliset mahdollisuudet saada varhaiskasvatusta ja esiopetusta suomen lisäksi myös muilla kielillä.

Englanninkielinen varhaiskasvatus

Englanninkieliseen 4-6-vuotiaiden kielikylpyryhmä toimii Allinpuiston päiväkodissa. Tuulikellon päiväkodissa toimii englanninkielisiä ryhmiä.

Englanninkielistä kielirikasteista varhaiskasvatusta tarjoaa Pikku-Ainon päiväkoti. Kielirikasteinen varhaiskasvatus sisältää alle 25 % toiminnasta englannin kielellä. Osallistuminen on vapaaehtoista ja näin ollen vanhemmat voivat valita toivovatko lapsensa osallistuvan kielirikasteiseen varhaiskasvatukseen.

Yksityisistä päiväkodeista englanninkielistä varhaiskasvatusta  järjestävät Touhula StarBright (Myllytulli) ja Oulun englanninkielinen leikkikoulu (varhaiskasvatus + esiopetus).

Saksankielinen varhaiskasvatus

Päiväkoti Saksanpähkinä (yksityinen päiväkoti) tarjoaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1-7-vuotiaille lapsille. Saksan kielen osaaminen ei ole välttämätöntä lapsen tullessa päiväkotiin, sillä lapset oppivat saksan kieltä ja kulttuuria päiväkodin eri toiminnoissa.

 

Venäjänkielinen varhaiskasvatus

Yksityinen perhepäivähoitaja Zlata Stipakova tarjoaa venäjänkielistä varhaiskasvatusta.
 

Saamenkielinen varhaiskasvatus

Esiopetuksessa järjestetään inarin- ja koltansaamen kielten etäopetusta. Pohjoissaamen opetus järjestetään Mäntylä-Snellmanin päiväkodin Rásit-ryhmässä.

Lisätietoa saamenkielen opetuksesta.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Svenska Barnträdgården (yksityinen päiväkoti) tarjoaa ruotsinkielistä varhaiskasvatusta 1-5-vuotiaille lapsille.

Viittomakielinen varhaiskasvatus

Viittomakielisen lapsen varhaiskasvatus suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Tarpeen mukaan käytetään tulkkipalveluita.

Romanikielinen varhaiskasvatus

Romanikielisen lapsen varhaiskasvatus järjestetään joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Mahdollisuuksien mukaan  lapsille järjestetään tilaisuuksia käyttää ja omaksua romanikieltä.   

Suomi toisena kielenä -opetus

Suomi toisena kielenä -opetusta eli S2-opetusta annetaan kaikille lapsille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame. Lapselle tehdään suomen kielen kartoitus, jonka perusteella suunnitellaan pedagogiset tavoitteet henkilöstön toiminnalle. Kielen kartoitusmenetelmänä käytetään Pienten kielireppua. S2-opetussuunnitelma on henkilökohtainen ja se on osa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaa.

Varhaiskasvatukseen on vakinaistettu vuoden 2022 alusta seitsemän suomi toisena kielenä -opettajaa, S2-opettajaa. He työskentelevät lapsiryhmissä, joissa on vieras- ja monikielisiä lapsia edistäen kieleen, kulttuuriin ja katsomukseen liittyviä asioita.

S2-opettajat vahvistavat suomen kielen oppimista yhteistyössä lapsiryhmän henkilökunnan ja yhteistyötahojen kanssa. He edistävät pedagogiikan toteutusta, ryhmän toiminnan kehittämistä ja arviointia sekä edistävät lasten ja huoltajien osallisuutta.

Heidän keskeisiä tehtäviään ovat muun muassa samanaikaisopetus, kieli- ja kulttuuritietoisuuden edistäminen, suomen kielen oppimisen vahvistaminen, siirtymävaiheen ohjaus lapsille ja huoltajille, tiedonsiirron tehostaminen esiopetuksesta alkuopetukseen siirryttäessä sekä monikielisten lasten valmistavan opetuksen tarpeen kartoitus esiopetukseen ja alkuopetukseen siirryttäessä.

Perusopetukseen valmistava opetus

Esiopetuksessa toteutettavaa perusopetukseen valmistavaa opetusta saavat maahanmuuttajataustaiset lapset, paluumuuttajalapset, kaksikielisten perheiden lapset (ei suomi-ruotsi) ja adoptiolapset, jotka tarvitsevat tukea suomen kielessä ennen perusopetuksen alkamista. Opetus toteutetaan kunnallisissa suomenkielisissä esiopetusryhmissä. Keskustele asiasta lapsesi päiväkodin henkilökunnan kanssa. S2-opettajat edistävät esiopetuksen kieli- ja kulttuuritietoista toimintaa sekä lasten kielten oppimista.
 

Oman äidinkielen opetus

Oman äidinkielen opetusta järjestetään vuosittain suurimpien kieliryhmien lapsille. Näin oman äidinkielen ryhmät saattavat vaihtua vuosittain. Oman äidinkielen opetuksessa jokaisella lapsella on yksilölliset lähtökohdat ja tavoitteet kielen opetukseen. Oman äidinkielen opettaja tekee yhteistyötä lapsen ja ryhmän henkilöstön kanssa.

Tavoitteena on tukea ja ylläpitää lapsen äidinkieltä ja kulttuuri-identiteettiä. Oman äidinkielen opetusta antavat äidinkielenään kyseessä olevaa kieltä puhuvat opettajat.

Lukuvuonna 2022-2023 oman äidinkielen opetusta on yli kolmevuotiaille arabiaksi, somaliksi, venäjäksi ja ukrainaksi. Päiväkodin henkilökunta voi järjestää oman äidinkielen kielikerhoja lapsiryhmän tarpeiden mukaan.

Vastuu lapsen oman äidinkielen säilymisestä ja kehittämisestä on huoltajalla.

Kysyttävää varhaiskasvatuksesta?

  • Käyntiosoite work Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, Oulu10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
  • Postiosoite postal PL 17, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work 08 558 45300 - valitse numero 1
  • Sähköposti
  • Aukioloajat Puhelinpäivystys arkisin
    klo 9.00–12.00
  • Palveluohjauksesta saat ohjausta ja neuvontaa varhaiskasvatuksen asioihin liittyen (esim. päiväkotipaikan hakeminen). Voit myös halutessasi päivittää jo jättämääsi hakemusta tai peruuttaa hakemuksen olemalla yhteydessä palveluohjaukseen.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Katso myös: