Teollisuusjätevesisopimus

Poikkeavat jätevedet

Poikkeaviksi jätevesiksi kutsutaan teollisuusjätevesiä ja muita viemäriverkkoon johdettavia jätevesiä, jotka poikkeavat normaalista asumajätevedestä.

Tällaisia jätevesiä syntyy esimerkiksi elintarvike-, pintakäsittely-, maali-, betoni-, tekstiili-, kemian- ja graafisen alan teollisuudesta. Myös muusta elinkeinotoiminnasta voi syntyä asumajätevesistä poikkeavia vesiä, kuten esimerkiksi autojen pesu- ja huoltotoiminnassa syntyvät jätevedet, kaatopaikkavedet, pilaantuneiden maiden (PIMA) käsittelyssä syntyvät, energian tuotannon, pesuloiden, hammashuollon ja sairaaloiden jätevedet.

Poikkeavien jätevesien johtaminen viemäri­verkkoon on aina luvanva­raista

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä viemäriin johtamansa jäteveden laadusta, ainepäästöistä ja toiminnan vaikutuksista.

Viemäröintilupa anotaan teollisuusjätevesihakemus- lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tieto jäteveden laadusta, mikä edellyttää näytteen ottamista viemäröitävästä jätevedestä. Oulun Vesi arvioi, onko jätevesi mahdollista viemäröidä ja onko syytä laatia erillinen teollisuusjätevesisopimus. Teollisuusjätevesisopimuksessa kirjataan viemäriin johtamisen ehdot ja määritellään jätevedelle asetetut erilliset raja-arvot.

Useimmiten teollisuusjätevesisopimuksen hakijalla on myös ympäristölupa, mutta sopimus voidaan solmia myös sellaisen hakijan kanssa, jolla ei ole ympäristölupaa. Sopimus voidaan laatia myös väliaikaiseksi esimerkiksi PIMA-työmaat.

Taustalla lait ja asetukset

Teollisuusjätevesisopimuksen tekoon liittyy monta lakia, jotka koskevat ympäristöä. Näitä lakeja ovat esimerkiksi vesihuoltolaki, valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä, valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista, ympäristönsuojelulaki ja valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta.

Korotettu jäteve­simaksu

Asumajätevedestä poikkeavien jätevesien johtamisesta viemäriin voidaan periä korotettua jätevesimaksua. Maksu riippuu viemäriin johdettavan jäteveden määrästä ja laadusta. Korotetun maksun perusteet kirjataan teollisuusjätevesisopimukseen.    

Ota yhteyttä