Varavesihanke

Vesi on meille kaikille välttämätön elintarvike, jonka saatavuus on kriittisen tärkeää. Suomessa veden puhdistus ja keskeytyksetön jakelu ovat itsestäänselvyyksiä, joiden merkitys huomataan usein vasta poikkeusoloissa tai ulkomailla, missä vesijohtovettä ei voikaan juoda. 

Oulun kriisi­valmius on nykyisellään heikko

Jos Oulujoen vesi syystä tai toisesta muuttuisi juomakelvottomaksi tai jos vesilaitos saastuisi, Oulun Veden asiakkaille pystyttäisiin toimittamaan juomavettä noin ämpärillisen verran päivässä (13 litraa). Tämä on pieni osa päivittäisestä vedentarpeestamme. Vesi jouduttaisiin lisäksi hakemaan jakelupisteiltä, mikä olisi hankalaa monille vanhuksille ja liikuntaesteisille.

Kriisivalmius on Oulussa nykyisellään siis heikko, ja kaupunki kuuluu siinä valtakunnallisesti heikoimpaan 3-luokkaan. Maa- ja metsätalousministeriön määräyksen mukaan Oulun täytyy nostaa kriisivalmiutensa luokkaan 1 tai 2. Vedensaannin turvaamiseksi Oulun Vesi on velvollinen järjestämään vedenhankinnan tulevaisuudessa kahdesta eri vesilähteestä, joista toisen tulee käytännössä olla pohjavesilähde.

Vesihanoista tulisi normaalioloissa sekä pohja- että pintavettä

Uuden pohjavesihankkeen toteutuessa oululaisten vesihanoista tulisi sekoitettua pohja- ja pintavettä. 2/3 talousvedestä olisi edelleen Oulujoen puhdistettua pintavettä ja 1/3 pohjavettä, jota johdettaisiin oululaisille Viinivaara-Kälväsvaara -alueelta.

Jos Oulujoen vedenkäyttö talousvetenä estyy, voitaisiin pohjavettä edelleen käyttää. Vedensaannista voitaisiin kriisitilanteessakin turvata kolmasosa, eli jokaiselle oululaiselle riittäisi vettä n. 50 litraa joka päivä.

Normaalioloissa asiakkaille toimitettaisiin sekä pinta- että pohjavettä (1/3 kulutuksesta). Käyttämättömänä olevan vesijohtoverkoston käyttöönottoon voi mennä jopa viikkoja. Tämän vuoksi myös pohjavesijärjestelmästä täytyy ottaa vettä koko ajan. Pohjavesijärjestelmää ei voi pitää käyttämättömänä.

Hankkeen tilanne nyt ja aikataulu

Oulun kaupunki haki Oulun Vedelle vesilain mukaista lupaa ottaa pohjavettä Viinivaaran ja Kälväsvaaran pohjavesialueilta yhteensä 11 000 m3/vrk. Vedenotto tapahtuu yhteensä yhdestätoista vedenottamosta. Lupapäätöksessä myönnettiin lupa vedenottoon kaikille haetulle 11 vedenottamolle siten, että vedenottomäärä on yhteensä 9 000 m3/vrk.  Viinivaaran ja Kälväsvaaran pohjavesialueilta hyödynnettävällä vedellä varmistetaan pintavettä käyttävän Oulun kantakaupungin vedenhankintaa.

Seuraavaksi Oulun Vedessä tutustutaan huolellisesti lupapäätökseen. Päätös on laaja kokonaisuus, ja se on yhteensä 772 sivun mittainen. Oulun Vesi arvioi päätöksen sisältöä yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Lupapäätöstä ja mahdollisia toimenpiteitä tullaan käsittelemään teknisten liikelaitosten johtokunnassa ja Oulun kaupunginhallituksen kokouksissa joulukuussa.

Tarvittaessa lupahakemukseen ottavat kantaa myös eri oikeusasteet. Jos AVIn päätös on myönteinen, hankkeen rakennussuunnittelu tapahtuisi vuosien 2025-2026 aikana ja käyttöönotto aikaisintaan vuonna 2029.​

Hankkeen historiaa

 1. Uuden pohjavesihankkeen suunnittelu aloitettiin alkuvuodesta 2014. Tällöin lähti liikkeelle Oulun yliopiston johdolla tehty monitavoitearviointi, missä koottiin eri sidosryhmät yhteen pohtimaan vaihtoehtoja Oulun vesihuollon turvaamiseksi.
   
 2. ​Monitavoitearvioinnin pohjalta laadittiin vedenhankinnan turvaamiseksi uusi hankesuunnitelma, joka hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2015. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
   
 3. Kesällä 2016 tehtiin maastotutkimuksia, joiden pohjalta laadittiin yksityiskohtaisia luontoselvityksiä. 
   
 4. Keväällä 2018 hanke kuulutettiin, ja asianosaiset antoivat muistutuksia huhti-toukokuulla. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi oman viranomaislausunnon ja Varsinais-Suomen ELY-keskus toimitti uuden Natura-lausunnon 5.9.2018.  Näihin muistutuksiin ja lausuntoihin Oulun Vesi laati vastineet, ja koko lupahakemusaineisto toimitettiin Pohjois-Suomen AVI:lle 28.9.2018.  AVIssa hankkeen käsittely on siirtynyt useita kertoja muiden hankkeiden  ympäristölupien käsittelyn takia. Oulun Vesi, Oulun kaupunki ja Pohjois-Suomen AVI ovat neuvotelleet useita kertoja v. 2019-2023 aikana käsittelyn nopeuttamiseksi. 
   
 5. Varavesihanke on ollut Oulussa vireillä jo vuosikymmenen ajan. Matkan varrella hanke ja sen perusteet ovat muuttuneet. Ennen vuotta 2014 käyty keskustelu on tiedoiltaan vanhentunutta ja perustuu vanhaan hankesuunnitelmaan.​