Hintan vesilaitoksen laajennus

Oulussa kantakaupungin talousvesi valmistetaan jatkossakin Oulujoen vedestä. Vesi puhdistetaan Hintan ja Kurkelanrannan vesilaitoksilla. Hintan puhdistamo sijaitsee joen pohjoispuolella ja Kurkelanrannan vesilaitos joen eteläpuolella. Näistä kahdesta Hintan vesilaitos on päävesilaitos, jossa puhdistetaan yli puolet kaupunkilaisten vedestä. Kahdessa vesilaitoksessa tuotetaan puhdasta vettä yli 150 000 asukkaalle.

Vedenpuh­dis­tus­ka­pa­si­teettia lisättävä nykyisten laitosten rinnalle

Kurkelanrannan vesilaitos on rakennettu vuonna 1954 ja Hintan vesilaitos vuonna 1974. Laitoksien käsittelyprosesseja on vuosikymmenien aikana kehitetty, mutta vesilaitosten iästä johtuen molempien vesilaitosten perusparannus on välttämätöntä.  Hintan ja Kurkelanrannan vesilaitosten kapasiteetit ovat nykyisellään kulutushuippujen aikana kokonaisuudessaan käytössä. Puhtaan veden riittävyys tulee pystyä varmistamaan kaikissa tilanteissa myös tulevaisuudessa, ja väestöennusteiden mukaan vedenkulutus kasvaa Oulussa vuoteen 2050 mennessä. Häiriöttömän vedenjakelun varmistamiseksi vedentuotantokapasiteetin lisääminen on välttämätöntä. 

Kummankaan vanhenevan vesilaitoksen perusparannusta ei siis voida aloittaa ennen lisäkapasiteetin rakentamista. Hintassa on lisäksi rakennettava lisää puhdasvesiallastilaa nykyistä vesilaitosta varten.

Häiriö­ti­lan­teissa vedensaanti on elintärkeää

Toimiva vesihuolto on yhteiskunnalle välttämätöntä, ja puhtaan veden riittävyys on pystyttävä varmistamaan kaikissa tilanteissa, myös erilaisissa häiriötilanteissa.

Vedensaannin turvaaminen on Oulun kaupungin talousarviossa arvioitu kaupunkitason riskiksi.  Asiaan ei voida havahtua vasta vuosien päästä. Uuden laitosyksikön valmistuttua Oulun kaupungin kapasiteetti olisi riittävä.

Mitä aiotaan rakentaa?

Hintan vesilaitoksen yhteyteen rakennetaan uusi laitosyksikkö, joka toimii vastaavalla tavalla kuin nykyinenkin vesilaitos. Myös esikäsittelyä tehostetaan.

Hinttaan rakennetaan:

  • Uusi laitosyksikkö, joka suunnitellaan itsenäiseksi, jotta se pystyisi toimimaan häiriöttömästi nykyisen Hintan vesilaitoksen perusparannuksen ajan. Samalla rakennetaan uusi raakavesiputki. Nykyistä ja uutta laitosyksikköä ohjataan samasta valvomosta.
  • Uusi puhdasvesiallas, joka palvelee nykyistä ja uutta vesilaitosta.
  • Uusi yhdysvesijohto Hintan ja Kurkelanrannan välille.

Onko hankkeella kielteisiä vaikutuksia?

Laitoksen turvallisuuden takaamiseksi ja pidemmän aikavälin kehittämistarpeiden takia rannanpuoleinen alue on kaikissa tutkituissa vaihtoehdoissa osoitettu ainoastaan puisto- tai suojaviheralueeksi tai yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Hintan vesilaitoksen ja Oulujoen rannan välisellä alueella on kolme vanhaa rakennusta, joista yksi on tällä hetkellä asuinkäytössä. Yhden kiinteistöistä kaupunki on vuokrannut Myllyojan asukastuvan käyttöön ja kolmatta rakennusta käytetään kesähuvilana. Vesilaitoksen välttämätön laajennustarve tulee vaikuttamaan tämän ranta-alueen ja viereisen puistoalueen maankäyttöön. Asukastuvalle tullaan tarjoamaan korvaavia tiloja toiminnan jatkamiseksi.