Tonttijohtojen rakentaminen

Asemakaava-alueella 

Asemakaava-alueella Oulun Vesi rakentaa liittymät katualueella tontin rajan läheisyyteen (liittymiskohta), josta eteenpäin kiinteistö vastaa rakentamisesta. Vesihuoltolaitos rakentaa yhdet vesihuollon liittymät kiinteistöä kohti.  

Asemakaava-alueen ulkopuolella 

Asemakaava-alueen ulkopuolella liittymiskohta on vesihuoltolaitoksen runkovesijohdossa/runkojätevesiviemärissä. Kiinteistön omistaja rakentaa kustannuksellaan tonttijohdot runkoverkostosta asti kiinteistölle. 

Liittymiskohta on myös vesihuoltolaitoksen ja kiinteistönomistajan kunnossapito- ja rakentamisvastuun raja. Tonttijohtojen kunnossapito ja uusiminen on kiinteistön omistajan vastuulla. 

Liitostyöt 

Oulun Vesi tekee tonttijohtojen liitostyön runkoverkostoon, jos tontille ei ole valmiina vesihuollon liittymiä. Liitostyö on hyvä ajoittaa rakennustyön alkuun tontin pohjarakennustöiden yhteyteen, kun tontilla on muutenkin kaivinkone. 

Liitoslausunnossa on putkimestarin yhteystiedot, jolta työ tilataan muutamaa päivää ennen liitostyötä. Laitos toimittaa liitososat ja liitostyön suorittavan asentajan. Rakentaja vastaa kaivinkoneen hankinnasta. Rakentajalla vastuulla on sijoitus- ja kaivulupien hankkiminen, jos tonttijohtojen liitosta ei rakenneta rakentajan omistamalla tontilla. 

Rakennusai­kaiset liittymät

Rakentamisen aikaiselle vedelle ei toteuteta erillisiä liittymiä, vaan käytetään liitoslausunnon mukaista liittymäkohtaa. Rakentaja vastaa johtorakentamisesta tontilla. Rakennustyömaan tonttivesijohtoa koskevat työt tekee asiakkaan LVI-urakoitsija. Tonttivesijohto tulee varustaa työmaaveden käyttöä varten sulku- ja takaiskuventtiileillä sekä suljettavalla vesipisteellä. 

Kiinteistön haltija on kiinteistön alueella vastuussa riittävästä jäätymissuojauksesta. Kiinteistön haltija on vastuussa kaikista kiinteistöllä tapahtuvista vahingoista, jotka johtuvat kiinteistön vastuualueella olevien putkien ja rakenteiden vaurioista. 

Liittymän työnaikaisten haaroitusten käytöstä poistaminen on rakentajan tehtävä kustannuksellaan. Kaikki haarat tulee poistaa kiinteistön johdoista. Esim. T-haaroja ei saa jättää tulojohtoon.  Jos tontilla on aikaisempia vesijohtoja, tulee ne tulpata runkojohdon liitoksesta. Tulppauksen saa tehdä ainoastaan Oulun Vesi. Rakentaja vastaa kaikista tulppauksen aiheuttamista kustannuksista. Rakennustyömaiden työmaakopit on aina viemäröitävä.

Rakennustyönaikainen vesi laskutetaan kertalaskutuksena työmaan päättyessä. Omakotitalojen osalta rakentamisaikainen vesi laskutetaan liittymän omistajalta ensimmäisen vesilaskun yhteydessä. Asunto-osakeyhtiöiden osalta rakentamisaikainen vesi laskutetaan rakennusliikkeeltä/rakennuttajalta siinä vaiheessa, kun vesimittari kohteeseen on asennettu ja ensimmäinen vesilasku ennen kohteen siirtämistä isännöitsijän haltuun muodostuu.