Ympäristövaikutukset

Kaiken suunnittelun lähtökohtana on ollut luontovaikutusten minimointi. Vettä otetaan maltillisesti, ja sen määrää voidaan myös vähentää poikkeuksellisen kuivissa oloissa.

Pohjaveden muodostumista on tutkittu tarkoin Viinivaara-Kälväsvaara -alueella. Tutkimuksissa on selvitetty muodostuman rakennetta, ja koepumppauksien kautta on hankittu tietoa hyödynnettävissä olevan pohjaveden määrästä. Oulun Vedellä on velvollisuus seurata pohjaveden pinnassa tapahtuvia muutoksia ja vedenoton vaikutuksia ympäristöön.

Alueelta on olemassa mittava määrä myös muita luontoselvityksiä.

Pohjaveden otosta aiheutuu ympäristövaikutuksia, mutta ne eivät jakaudu alueelle tasaisesti, sillä pohjaveden pinta alenee eniten vedenottamojen läheisyydessä. Erityisesti Natura-alueisiin kohdistuvia ympäristövaikutuksia on tutkittu tarkkaan. Alueelta on olemassa myös muita selvityksiä.

Kemikaalien ja energian kulutus vähenee

Selkein hyöty pohjaveden käytöstä on kemikaalien ja energian kulutuksen väheneminen. 

Oulujoen veden puhdistamiseen juomavedeksi käytetään tällä hetkellä n. 3 000 tonnia (noin 100 täysperävaunullista rekkaa) erilaisia kemikaaleja, kuten ferrisulfaattia, natriumhypokloriittia ja ammoniakkia. Pintaveden puhdistaminen on työläs prosessi, missä on useita eri vaiheita. Uuden varavesihankkeen toteutuessa ympäristökuormitus vähenisi Oulussa siis lähes kolmanneksen, kun puhdistamista vaativasta pintavedestä korvattaisiin 1/3 jo valmiiksi puhtaalla pohjavedellä.
 
​Viinivaara-Kälväsvaaran alueelta saatava pohjavesi on puhdasta ja korkealaatuista. Se on juomakelpoista sellaisenaan. Ennen vesijohtohtoverkostoon johtamista vesi täytyy kuitenkin alkaloida, eli sen pH-arvoa nostetaan ja happamuutta vähennetään.

Vedenoton vaikutusalueella sijaitsevat Kiiminkijoen ja Olvassuon Natura-alueet. Molemmista alueista on tehty kattavat Natura-arvioinnit pohjavesihankkeen näkökulmasta.

Vaikutuksia on mahdollista lieventää

Pohjavesihanke ei uhkaa suojelun alaista luontotyyppiä eikä pohjaveden otto aiheuta merkittävää heikennystä suojelun perusteena oleville luontotyypeille, lajeille tai niiden elinympäristöille. 

Hankkeen aiheuttamia vaikutuksia on mahdollista lieventää ennallistamalla purojen valuma-alueita ja uomia. Vaikutuksia voidaan lieventää myös jaksottamalla vedenottoa alivirtaamakaudella. Näiden toimien vuoksi vaikutukset Natura-alueen luontoarvoille jäävät vähäiseksi. 

Välillisiä vaikutuksia pienelle alueelle

Pohjavesihankkeella on kuitenkin joitakin välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Välilliset vaikutukset kohdistuvat kuitenkin suhteellisen pienelle alalle Natura-alueesta.

Ympäristövaikutuksia arvioidaan esiintyvän todennäköisimmin Mustakorven lähialueella, missä sijaitsee soita ja lähteitä, Täällä vaikutukset letot ja aapasuot -luontotyyppien edustavuuteen arvellaan olevan lieviä ja kohtalaisia. Kahden suojeluperusteena olevan sammallajin kasvupaikoille aiheutuu mahdollinen muutosuhka pitkällä aikavälillä, mutta lajien suojelun taso ei kokonaisuudessaan heikkene Natura-alueella. Lähteille aiheutuvat vaikutukset jäävät pääosin vähäisiksi.

Paikallisten ja suhteellisen pienelle alalle kohdistuvien vaikutusten vuoksi pohjaveden oton ei arvioida vaikuttavan haitallisesti Natura-alueen eheyteen, mutta tarkalla seurannalla varmistetaan, että vaikutukset jäävät nyt arvioidulle tasolle. ​