Lietteen käsittely ja hyödyntäminen

Jäteve­si­liet­teiden käsittely Oulussa

Jätevesiliete käsitellään kemiallisesti hapettamalla Taskilan jätevedenpuhdistamon alueella hallituissa ja valvotuissa olosuhteissa. Käsittelyssä mm. poistetaan taudinaiheuttajat ja parannetaan lietteen käytettävyyttä. Lopputuloksena syntyy Ruokaviraston hyväksymä lannoitevalmiste, jota voi käyttää sellaisenaan lannoitteena tai jatkojalostaa esim. multatuotteeksi. Tuotteena valmiste kuuluu tyyppiryhmään 3A57 Maanparannusaineena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet.

Tavoitteena lietteen hyötykäyttö

Jäteveden puhdistusprosessissa syntyvän lietteen käsittelyä ja käyttöä ohjaa mm. jätelaki, jonka mukaan jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava syntynyt jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se.

Puhdistamolietteet on mahdollista kierrättää valmistamalla niistä lannoitevalmisteita, jolloin lietteet käsitellään ennen hyötykäyttöä niin, että ne täyttävät lannoitevalmisteille asetetut haitallisten aineiden raja-arvot ja hygieniavaatimukset. Lannoitevalmisteiden tuotantoa ohjataan sekä EU-tasoisella että kansallisella lainsäädännöllä, jotka antavat kierrätyslannoitevalmisteille minimivaatimukset. Ne turvaavat lannoitevalmisteiden ja elintarvikkeiden laadun ja edistävät kierrätysravinteiden käyttöä.

Puhdistamolietepohjaisia lannoitevalmisteita saa Suomessa käyttää ainoastaan pelto- ja puutarhakäytössä, viherrakentamisessa sekä maisemoinnissa. Niiden käyttöä maataloudessa valvoo Ruokavirasto. Puhdistamolietetuhkan hyötykäyttö ei ole tällä hetkellä Suomessa sallittua.

Kierrä­tys­lan­noitteet ovat kierto­ta­loutta

Puhdistamoliete on tärkeä osa luonnon kiertokulkua: Puhdistamoliete sisältää arvokkaita ravinteita ja orgaanista ainetta, jotka saadaan lietteiden käsittelyn avulla takaisin hyötykäyttöön. Puhdistamopohjaisia maanparannusaineita ja multaa käytettäessä ravinteet palautetaan maaperään ja fosfori saadaan tehokkaaseen kiertoon. Kierrätyslannoitteilla voidaan korvata rajallisista uusiutumattomista luonnonvaroista valmistettuja lannoitteita, joiden valmistus kuluttaa runsaasti energiaa.

Lietteen käsittelijä Operon Finland Oy

Oulun Vesi kilpailutti jätevesilietteen käsittelyn hankinnan vuosina 2018–2019, ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi VRJ Pohjois-Suomi Oy, joka valittiin palveluntuottajaksi teknisten liikelaitoksen johtokunnan päätöksellä.

Hankintapäätöksestä jätettiin valitus markkinaoikeuteen, joka päätyi kumoamaan tehdyn hankintapäätöksen. Syynä oli virheellinen hankintailmoitus, eli hankintamenettelyssä tapahtunut virhe. Markkinaoikeuden päätöksen seurauksena hankintamenettely on keskeytetty. (MAOn päätös: Nro 133/20, Dnro2079/42)

Jätevesilietteen käsittelyä jatkaa toistaiseksi Operon Finland Oy nykyisen, vuoteen 2024 asti voimassa olevalla sopimuksella. Taskilassa liete hygienisoidaan Kemicond-käsittelyllä ja Vasikkasuon kompostointitoiminnan päätyttyä, tuotehyväksynnän saanutta lannoitevalmistetta hyödynnetään peltokohteissa ja alueen biokaasulaitoksissa. Operon Finland Oy selvittää aktiivisesti yhdessä Oulun Veden kanssa uusia ja kestäviä kiertotalousratkaisuja lietteen sisältämien ravinteiden hyödyntämiseksi.

Operon Finland Oy
toimitusjohtaja Mikko Laitinen
p. 040 7613727

sähköposti: etunimi.sukunimi@operongroup.fi