Kuvataideopettaja, tiimivastaava
Niina Ollanketo 

p. 040 555 0069 niina.ollanketo[at]ouka.fi

Musiikinopettaja,
tiimivastaava Esa Lappi

p. 040 555 0065 esa.lappi[at]ouka.fi

Kädentaitojen opettaja, 
Anu Junes-Kähkölä

Tekstiilityö
p. 044 703 9103 
anu.junes-kahkola[at]eduouka.fi

Kuvataideopettaja Päivi Tiittanen
p. 050 466 7365 paivi.tiittanen[at]eduouka.fi

Musiikinopettaja
Olli Roman

p. 040 555 0071 olli.roman[at]eduouka.fi

Tanssinopettaja
Irene Räty, sijainen Heidi Ranta

Tanssi
p. 040 555 0068 irene.raty[at]eduouka.fi

Teatteritaiteen opettaja
Ilona Ruohomäki

Virkavapaalla, sijainen Jenni Mattila
p. 050 468 1558 jenni.mattila[at]eduouka.fi

Johdanto

OULU-OPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PDF-TIEDOSTONA

 

1 TAITEEN PERUSOPETUS OULU-OPISTOSSA 

 
Taiteen perusopetus on vapaa-ajalla tapahtuvaa pitkäkestoista ja tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta ammattilaisten ohjauksessa. Taiteen perusopetuksesta on säädetty lailla (633/1998 pykälä 5 ja asetus taiteen perusopetuksesta 813/1998 pykälä 1). 
 
Oulu-opistossa annetaan taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti musiikissa, tanssissa, esittävissä taiteissa (teatteritaide), visuaalisissa taiteissa (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide ja käsityö). 
 
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetuksessa korostuu taiteidenvälisyys. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa.  
 
Oulu-opiston taiteen perusopetus perustuu käsitykseen: jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus hyvään opetukseen ja itsensä kehittämiseen ja ilmaisemiseen. Oppiessaan ihminen rakentaa omaa minäkuvaansa, ihmiskäsitystään ja maailmankuvaansa, sekä paikkaansa maailmassa. Oman vahvan identiteetin rakentaminen on osa hyvän elämän rakentamista.  
 
Myönteiset kokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät kasvua, oppimista ja innostavat kehittämään omaa toimintaa. Eettisyyden, esteettisyyden ja ekologisuuden näkökulmat ovat osa opetusta ja ohjaavat myös miettimään, mikä on elämässä arvokasta. Ihminen on osa luontoa, ympäristöään ja tämän ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa. Sivistynyt ihminen pyrkii toimimaan itseään, toisiaan ja ympäristöä arvostaen. Opetus tukee opiskelijoiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi. 
 
 

1.1 Opetusjärjestelyt 
 
Opetuksen rakenne ja laajuus  Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laajuus on 500 tuntia, joka koostuu 10 opintokokonaisuudesta. Opintojen laajuuden laskennan perusteena käytetään 45 minuutin pituista oppituntia. Opintokokonaisuuden suorittamisen ohjeellinen aika on lapsilla/nuorilla 5 - 7 vuotta. 
 
Lukuvuosi Taidekoulun toimintakausi on vuosittain 30 - 32 viikkoa. 
 
Arviointi ja hyväksi lukeminen Arvioinnin tehtävä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Arviointi on kannustavaa ja rohkaisevaa ja ohjaa opiskelijaa omien tavoitteiden asettamiseen. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Opiskelija ja opettaja asettavat tavoitteet yhdessä lukuvuoden aluksi. Palaute voi olla kirjallista tai sanallista.  
 
Muilla taiteenaloilla tehtyjä sekä muualla suoritettuja opintoja voidaan lukea hyväksi opiskelijalle siten kuin oppilaitoksen opetussuunnitelmassa määritellään. Hyväksi lukemisen suorittaa rehtori opettajan esityksestä. 
 
Todistukset Opiskelija saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Kaikki opiskelijan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Opiskelijalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opintokokonaisuuksista.  

 

Päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

 • koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi
 • taiteenala ja opinnot, joista päättötodistus annetaan
 • opiskelijan nimi ja syntymäaika
 • opiskeluaika vuosina
 • opiskelijan suorittamat opintokokonaisuudet ja oppilaan saaman opetuksen tuntimäärä niissä (laskennan perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia)
 • rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
 • lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
 • opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä tai kunnan päätös (päivämäärä) opetussuunnitelman hyväksymisestä
 • maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään 10 opintokokonaisuudesta
 • maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaisesti. 

 
Opiskelijalle annetaan pyydettäessä, opintojen keskeytyessä tai muusta syystä todistus osallistumisesta taiteen perusopintoihin ja sanallinen arviointi. 
 

 1.2 Taiteen perusopetuksen varhaisiän opinnot

Perusopintoja edeltävää, varhaisiän taidekasvatusta annetaan alle kouluikäisille lapsille. Varhaisiän taidekasvatus on pääsääntöisesti ryhmäopetusta. Ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon pedagoginen tarkoituksenmukaisuus, opiskelijaryhmän ikärakenne sekä tilojen antamat mahdollisuudet. Tavoitteena on luoda ryhmän sisälle hyväksyvä ja turvallinen tunnelma, jossa lapsi uskaltaa vapautuneesti ilmaista itseään ja lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät.

Varhaisiän taidekoulu:

Tanssi

 • lastentanssia järjestetään 4-, 5-, ja 6-vuotiaille sekä yhdistetyille ryhmille
 • opetuksessa tärkeää on tanssin kokonaisvaltainen kokeminen, elämyksellisyys ja leikinomaisuus
 • työtapoja ovat perusliikuntaharjoitukset leikin avulla, laululeikit ja lorut
 • oppitunti on 45 minuutin pituinen
 • lukuvuosi 30 tuntia/ 30 opintoviikkoa ja 1-2 näytöstä/vuosi. 

 
Teatteritaide

 • tutustutetaan lapsi taiteen maailmaan laajasti ja kokonaisvaltaisesti
 • integroidaan draamaa, musiikkia, tanssia ja kuvallista ilmaisua
 • ympäröivää maailmaa tutkitaan leikin avulla
 • lasta kannustetaan löytämään itse ratkaisuja, ottamaan riskejä kokeilemalla vuorovaikutuksessa opettajan ja kavereiden kanssa
 • lapsen minäkuvaa ja itsetuntoa pyritään vahvistamaan
 • lapselle tarjotaan ilon ja huumorin täyttämiä tilaisuuksia peuhata ryhmässä
 • lasta autetaan käsittelemään omia tunteita ja kokemuksia sekä tyydyttämään lapsen tarvetta seikkailuun ja jännitykseen. 

 
Käsityö

 • lapsi tutustuu esinesuunnitteluun, tekstiilin ja vaatetuksen sekä ympäristön suunnitteluun sekä em. asioiden valmistamiseen ja rakentamiseen
 • opetuksessa kokeillaan erilaisia materiaaleja, työtapoja ja perustekniikoita
 • lapsi havainnoi ja tutkii lähiympäristöään ja oman kulttuurinsa käsitöitä ja käsityöperinnettä. 

 
Arkkitehtuuri

 • opetuksessa tutkitaan omaa lähiympäristöä, rakennettua- ja luonnonympäristöä liikkuen ja leikkien
 • opetuksessa on keskeistä silmien ja käden koordinaation ja tilantajun kehittäminen kolmiulotteisen työskentelyn avulla sekä piirtämällä että maalaamalla
 • lapsi oppii sanallistamaan havaintojaan ja kokemuksiaan ympäristöstä
 • tavoitteena on antaa lapsille kipinä elävän ja vuorovaikutteisen ympäristösuhteen muodostumiselle. 

 
Audiovisuaalinen taide

 • lapsi harjoittelee kuvakerronnan perustaitoja
 • lapsi työstää pieniä tarinoita tai satuja kuvasarjoina eri välineillä ja valmistaa esityksiä eri tekniikoilla yhdistäen esityksiin ääntä ja musiikkia. 

 
Kuvataide

 • lapsi tutustuu kuvataiteen tekemiseen, taiteen perusasioihin ja tuntemiseen leikinomaisen toiminnan kautta
 • lapsi harjoittelee maalaamista, piirtämistä, kolmiulotteista rakentelua, grafiikkaa ja muita kuvataiteen ilmaisutapoja
 • lapsi tutustuu kuvataiteeseen, arkkitehtuuriin ja muotoiluun sekä kuvalliseen viestintään oman työskentelyn avulla
 • opetuksessa tarkastellaan ja tutkitaan lähiympäristöä ja tutustutaan paikalliseen kulttuuriperintöön
 • lapsi harjoittelee toisten huomioon ottamista ja työhön keskittymistä sekä omasta työtilasta ja –välineistä huolehtimista. 

 
 

1.3 Aikuisten taiteen perusopetuksen opinnot 
 
Aikuisten opetusta suunniteltaessa ja järjestettäessä otetaan huomioon, että aikuiset harrastajat ovat taidoissaan ja tiedoissaan hyvin eri vaiheissa ja heidän kiinnostuksen kohteensa ja harrastusmotivaationsa ovat monenlaisia. Aikuisten oppimisessa korostuu itsenäisyys ja omaaloitteisuus, ja opetuksessa otetaan huomioon aikuisten kyky itse ohjata omaa oppimistaan ja harjoitteluaan.  
 
Osallistuminen opiskelun suunnitteluun ja arviointiin ovat onnistuneen opiskelun edellytyksiä. Sitoutuminen ja halu oppia ja kehittyä ovat oppimisen vahva tuki, joka voi korvata esimerkiksi iän tuomia fyysisiä rajoituksia. Sosiaalinen vuorovaikutus ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen sekä kannustava ja myönteinen palaute ovat myös aikuisten oppimisessa tärkeitä. 
 
 

1.4 Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen 
 
Oppimäärää ja opetusta yksilöllistettäessä on otettava huomioon, että opintojen tavoitteet ovat opetussuunnitelman perusteiden mukaiset ja että opinnot ovat kasvatuksellisesti opetettavaan aineeseen liittyviä.  


Opiskelijalta edellytetään kykyä käyttää annettavaa opetusta hyväkseen. Tavoitteissa painottuvat oppilaan ainekohtaisten kykyjen ja taitojen kehittäminen hänen omista lähtökohdistaan sekä kunkin aineen elämyksellinen kokeminen. Opetusta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäopetuksena