Taidekoulu - Oulu-opisto - Oulun kaupunki

Kuvataideopettaja, tiimivastaava
Niina Aitto-oja
 
p. 040 555 0069 niina.aitto-oja[at]ouka.fi

Musiikinopettaja,
tiimivastaava Esa Lappi

p. 040 555 0065 esa.lappi[at]ouka.fi

Kädentaitojen opettaja Anu Junes-Kähkölä
Tekstiilityö
p. 044 703 9103 anu.junes-kahkola[at]eduouka.fi

Kuvataideopettaja Päivi Tiittanen
p. 050 466 7365 paivi.tiittanen[at]eduouka.fi

Musiikinopettaja
Olli Roman

p. 040 555 0071 olli.roman[at]eduouka.fi

Tanssinopettaja
Irene Räty

Tanssi ja teatteri
p. 040 555 0068 irene.raty[at]eduouka.fi

Johdanto Johdanto

1. YLEISTÄ

Oulu-opiston taidekoulussa annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta. Opetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Taidekoulun toimintakausi on 33 viikkoa vuosittain ja opetusta annetaan 30 viikkoa.

Opetusta voidaan järjestää yhteistyössä toisten oppilaitosten kanssa.

Oulu-opiston  taidekoulussa annetaan opetusta musiikissa, tanssissa, teatteritaiteessa, kuvataiteessa ja käsitöissä.

2. OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET

Oulu-opiston taidekoulun opetuksen tavoitteena on synnyttää lapsille ja nuorille myönteinen asenne taideharrastusta kohtaan, herättää luovuus elämänasenteeksi, opettaa työskentelemään ja kehittämään itseään yksin ja ryhmässä ja siten saamaan onnistumisen kokemuksia itsensä toteuttamisessa. Opetuksen tavoitteena on myös tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä.

Tavoitteena on antaa virikkeitä ja edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetuksessa korostuu taiteidenvälisyys.

3. OPPIMISKÄSITYS

Opiskelu on vapaaehtoista: oppiminen on seurausta oppilaan omasta toiminnasta. Oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, johon yksilöllisten ominaisuuksien ja motivaation lisäksi vaikuttaa opiskeluympäristö.

Opettajalla on siten keskeinen merkitys sekä oppilaan opiskelutaitojen että opiskeluympäristön kehittämiseksi sellaiseksi, että se mahdollistaa erilaisten oppilaiden edistymisen. Tärkeää on se, että oppilas itse oppii tarkkailemaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan tiedostaen niihin sisältyvät vahvuudet ja heikkoudet.

4. OPPIMISYMPÄRISTÖ

Oppilaille tulee antaa mahdollisuus asettaa omat tavoitteensa, oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä löytää itselleen sopivia työskentelytapoja. Keskeistä on vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä sekä oppilaiden kesken ja erilaisten oppimis-, työskentely- ja arviointitapojen huomioon ottaminen.

Oppimisympäristössä painotetaan vuorovaikutusta, luovuutta ja avoimuutta. Tavoitteena on rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri.

Hyvä opiskeluympäristö mahdollistaa oppilaan vuorovaikutustaitojen, aloitekyvyn ja pitkäjänteisyyden kehittymisen. Se myös kannustaa oppilaan aktiivisuutta, luovuutta, itsenäistä ajattelua ja oppimismotivaatiota ja mahdollistaa turvallisen kasvun ja kehityksen. Onnistumisen kokemukset vahvistavat oppilaan uskoa omiin kykyihinsä.

5. OPINTOJEN LAAJUUS

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on yhteensä 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennan perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Opinnot muodostuvat tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista, joiden mukaan oppilas voi edetä valitsemissaan opinnoissa ja syventää ja laajentaa osaamistaan.

6. TODISTUKSET

Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Kaikki oppilaan suorittamat opinnot merkitään päättötodistukseen. Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opintokokonaisuuksista.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus.

Päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

-    koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi

-    opinnot, joista päättötodistus annetaan

-    oppilaan nimi ja henkilötunnus

-    opiskeluaika vuosina

-    oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja oppilaan saaman opetuksen tuntimäärä niissä (laskennan perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia)

-    rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima

 -   lainsäädäntö, johon koulutus perustuu

 -   opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä

-    maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta

-    maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmien perusteiden 2005 mukaisesti