Hankkeet ja projektit

Meri-Pohjolan opistopiirin tunnus

Oulu-opiston hanketoiminta ja Meri-Pohjolan opistopiiri

Oulu-opiston hanketoimintaa tapahtuu Meri-Pohjolan opistopiirin, Lapin opistopiirin ja muutamien muiden kansalaisopistojen kanssa tehtävän yhteistyön kautta.

Oulu-opisto kuuluu Pohjois-Pohjanmaan (16 kansalaisopistoa) ja Kainuun maakunnan (3 kansalais-opistoa) muodostamaan Meri-Pohjolan opistopiirin, jonka tarkoituksena on kehittää alueen kansa-laisopistojen yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta. Opistopiiri valvoo opistojen yhteisiä etuja sekä tekee tunnetuksi kansalaisopistotyötä koko toiminta-alueellaan. Meri-Pohjolan opistopiirin 54. toimintavuosi käynnistyy syksyllä 2023.

Meri-Pohjolan opistopiiriin kuuluvat Iin kansalaisopisto, Jokihelmen opisto, Jokilatvan opisto, Kalajoen kansalaisopisto, Kauka-metsän opisto, Kempeleen kansalaisopisto, Kianta-Opisto, Kuusamo-opiston kansalaisopisto, Lakeuden kansalaisopisto, Oulujoki-Opisto, Oulujärven kansalaisopisto, Oulu-opisto, Pudasjärven kansalaisopisto, Raahe-opisto, Ruukin kansalaisopisto, Sotkamon kansalaisopisto, Taivalkosken kansalaisopisto, Vuolle-opisto ja Ylivieskan seudun kansalaisopisto.

Piiritoimikunnan puheenjohtajana toimii Oulu-opiston rehtori Outi Lohi, sihteerinä Taivalkosken kansalaisopiston rehtori Kati Koivukangas ja rahastonhoitajana Jokihelmen opiston rehtori Anu Hultqvist.

Meri-Pohjolan opistopiiri on järjestänyt vuosikymmenten ajan täydennyskoulutuksia ja yhteisiä tapaamisia henkilöstölleen eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta. Viimeisten vuosien aikana on Opetushallitus ja Opetus- ja kulttuuriministeriö tukenut erilaisilla avustuksilla koulutustoimintaa. Lisätietoa opistopiiristä ja hankkeista: Meri-Pohjolan opistopiiri (meripohjolanopistopiiri.fi)

 

Jatkuva oppiminen digita­li­soi­tuvassa yhteis­kunnassa - JODY

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus - Digitalisaation ja vihreän siirtymän edistäminen myönsi 160 000 euron rahoituksen kuntalaisten digitaitojen, medialukutaidon ja tietoturvan osaa-misen kehittämiseen ja lisäämiseen. Hankkeella edistetään myös opetushenkilöstön tasa-arvoista osaamisen levittämistä. Hankkeessa kootaan yhteen osaavat digiduunarit (digiosaavat opettajat) ja hyödynnetään heidän osaamistaan mentoraalisten koulutusten järjestämisessä digiopetuksen ja digiosaamisen saavutettavuutta edistäen. Hankkeen koulutukset ovat kaikille osallistujille maksut-tomia. Hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.

Ekososi­aalinen sivistys­käsitys kansalais­opistojen arjessa – ESKOA

Opetushallitus myönsi 83 682 € Oulu-opiston hallinnoimalle hankkeelle "EkososiaalinenSivistyskäsi-tysKansalaisOpistojenArjessa – ESKOA" Hankkeen toiminta liittyy ekososiaaliseen sivistyskäsitykseen, kulttuuriseen ja sosiaaliseen kestä-vään kehitykseen ja siihen miten em. osaamista voidaan kehittää. Hankkeen tavoitteena on ehkäis-tä syrjäytymistä ja syrjintää, vaalia paikallista kulttuuria ja edistää monikulttuurisuutta. Opistot ennakoivat, reflektoivat ja toteuttavat yhteistyössä uudistavaa oppimista prosessissa, jossa päätök-set tehdään rakkaudesta ihmiseen ja ympäristöön. Hankkeen toimijoita ovat Iin kansalaisopisto, Jokihelmen opisto, Jokilatvan opisto, Kianta-opisto, Kaukametsän opisto, Porvoon kansalaisopisto, Sipoon opisto, Sotkamon kansalaisopisto, Raahe-opisto, Oulu-opisto. Koulutuksen toimintoja tarjotaan myös Meri-Pohjolan opistopiirin muille- ja Lapin opistopiirin opistoille.

Digiajan yhteis­työstä yhteiseen työhön (DYYD-hanke)

Opetushallitus myönsi valtionavustusta hankkeelle 78 846 €. 

Hankkeessa järjestetään koulutuksia, jotka edistävät digiosaamista ja itsensä johtamista muutoksessa, oman hyvinvointiosaamisen ja kestävän elämäntavan vahvistamista sekä kokeilukulttuurin edistämistä digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Hankkeessa toteutettiin opas digiajan johtamistyöhön. Voit tutustua oppaaseen Meri -pohjolan opistopiirin sivulla Digiajan yhteistyöstä yhteiseen työhön – Meri-Pohjolan opistopiiri (meripohjolanopistopiiri.fi)

Digittää

Opetushallitus myönsi avustusta DIGITTÄÄ-hankkeelle 200 000 €.

Tiedon hallinnan, elinikäisen oppimisen vuorovaikutuksen sekä itsensä johtamisen taidot korostuvat digiajassa. DIGIT-TÄÄ -hankkeessa järjestetään kansalaisten digitaitoja lisäävää ja heikkoja perustaitoja vahvistavaa koulutusta, jolla autetaan kahden maakunnan asukkaita hankkimaan digiosaamisen perustaitoja. Näin pienennetään yli 600 000 heikot digitaidot omaavan suomalaisen joukkoa. Hankkeella edistetään kansalaisten työnsaantia ja vahvistetaan kansallista kilpailukykyä. Digitaidot ovat hyvää vauhtia muodostumassa kansalaisten perustaidoksi nopeasti digitalisoituvassa yhteiskunnassa. On tärkeää, että kuntalaiset pidetään mukana tässä kehityksessä.

Digittää -hankkeen nettisivuille.

Puolen­Suo­men­Tekijät Paranta­mas­sa­Suun­ni­tel­mal­li­ses­ti­Tai­deo­saamista (PST PST 3)

Opetushallitus myönsi valtionavustusta hankkeelle 73 000 €.

Hankkeessa tuetaan opistojen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien käyttöön ottamista sekä opetussuunnitelmien mukaisen toimintakulttuurin juurruttamista tpo-opintoihin. Uusi taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2018 ja se toi mukanaan muutoksia pedagogiikkaan. Hankkeessa järjestetään koulutusta mm. musiikinopetuksen pedagogisiin sisältöihin, pedagogiseen kuunteluun ja arviointiin liittyen. Koulutukset tarjotaan taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen musiikinopettajille sekä kuorojen vetäjille.

Hankkeessa järjestetään prosessimaista koulutusta erityisesti teknisen työn opetukseen. Koulutuksella vahvistetaan olemassa olevia taitoja ja opitaan uusia taitoja huomioiden mm. kestävä kehitys, uusvanhat tiedot ja taidot, digitekniikka ja trendit Suomessa sekä ulkomailla.

KETTERÄ ja Turvallinen Johtamisen kehittäminen –

Tulevai­suuden osaaminen Meri-Pohjolan opisto­piirissä

Opetushallitus myönsi valtionavustusta hankkeelle (71/385/2019) 67 150 €.

Meri-Pohjolan opistopiirin kansalaisopistot laativat opistoille yhteisen kehittämissuunnitelmanpohjan, jonka jokainen opisto muokkaa omia tarpeita vastaavaksi. Kehittämissuunnitelmassa huomioidaan tiivis yhteys opistojen omistajayhteisöjen kuntastrategioihin, joissa on määritelty kunnan perusperiaatteet hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Osaaminen ja sen johtaminen ovat tärkeä osa strategista henkilöstöjohtamista ja tulevaisuuden kunnan tulevaisuuden rakentamista. Meri-Pohjolan opistopiirin henkilöstön voimavarojen kehittäminen perustuu kuntien tulevaisuuden tarpeisiin. Opistoissa tunnistetaan muutostarpeet, jotka edellyttävät henkilöstön osaamisen uudistamista ja työyhteisön toiminnan kehittämistä sekä vahvoja työyhteisötaitoja. Edellisten lisäksi koulutusta järjestetään myös itsensä johtamiseen, mikä on tämän päivän keskeinen työelämän osaamisvaatimus.

Digikärpäsen puremat

Opetushallitus myönsi avustusta hankkeelle 90 000 €. Hankkeessa vahvistetaan ja monipuolistetaan opetushenkilöstön kykyä käyttää digitaalisia työkaluja omassa työssään sekä lisätään ymmärrystä digitalisoituvasta työ- ja oppimisympäristöstä. Opetushenkilöstöä koulutetaan ajankohtaisilla ja laadukkailla digikursseilla ja -luennoilla.

Puolen Suomen Monisi­vis­tys­pal­velujen Kehittä­mishanke

Opetushallitus myönsi valtionavustusta hankkeelle 98 600 €.

Hankkeessa luodaan alueellinen suunnitelma tasavertaisesta tpo-oppimispolusta yhteistyössä eri tpo-toimijoiden kanssa. Tavoitteena tasa-arvoisen taiteen perusopetuksen kehittäminen puolen Suomen alueelle.

Hankkeen tavoitteina ovat myös kokonaisvaltaisen koulupäivän kehittäminen ja ekososiaalisen sivistystietoisuuden lisääntyminen kansalaisopistopalveluissa. Opistoissa lisääntyy digiosaamisen ohella myös ihmiskeskeisyys ja asiakasymmärrys.

Oulu-opisto hallinnoi Meri-Pohjolan opistopiirin hankkeita. Lisätietoja saa tarvittaessa rehtori Outi Lohelta.

 

Erasmus-liikku­vuushanke

Oulu-opiston Erasmus-liikkuvuushanke käynnistyi kesäkuussa 2018. Opistolle myönnettiin 38 770 euroa kaiken kaikkiaan 20 liikkuvuuteen. Tämä tarkoittaa, että 20 opiston työntekijää kouluttaa itseään kursseilla, opettaa ulkomailla tai seuraa ulkomaisen kollegan työtä jossakin Euroopan maassa kansainvälisissä ympyröissä ensi vuoden kesäkuuhun mennessä. Tätä kirjoittaessa kaksi kuvataiteen opettajaamme opiskelee Islannissa ja yksi ranskan opettajamme Ranskassa.

Toinen hanke on nimeltään Teachers in the Distance, hankeaika on 1.11.2018-30.11.2020. Hankkeessa mukana olevat maat Viro (emännöi), Latvia, Tšekin tasavalta, Puola ja Suomi. Oppilaitokset ovat aikuislukio Virosta, ammattikorkeakoulu Latviasta, yksityinen kielikoulu Tšekin tasavallasta, tekninen yliopisto Puolasta ja Oulu-opisto.

Hankkeessa kehitetään aikuisoppilaitosten kielten opettajien digitaalista valmiutta kielten opetuksessa ja kielten verkko- ja etäopetuksen tuottamisessa, jotta he puolestaan voivat tukea aikuisopiskelijoita parantamalla heidän teknisiä ja digitaalisia taitojaan. Hankkeen lopputuloksena luodaan kaikille avoin alusta, jossa annetaan konkreettisia ja matalankynnyksen neuvoja digitaalisuuden hyödyntämisestä kielten verkko- ja etäopetuksessa. Hankkeen loppuvaiheessa saadaan kustakin ulkomaisesta partnerimaasta viisi opettajaa (yht. 20 kielten opettajaa) kesäkuussa 2020 Ouluun verkko-opetuksen koulutukseen. Hankkeen on rahoittanut Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelma. Lisätietoja Erasmus-liikkuvuushankkeesta antaa Minna Hukkanen minna.hukkanen[at]eduouka.fi.

Hankkeen verkkosivusto: https://sites.google.com/view/teachersinthedistance