Yhdistyksen säännöt

Oulu-opiston Opiskelijat ry:n säännöt

Patentti- ja rekisterihallitus 13.2.2015

1 §

Yhdistyksen nimi on Oulu-opiston Opiskelijat ry. ja kotipaikka Oulun kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vaikutusalueensa väestön opiskelua, yhteistyötä sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaa erityisesti opiston ja opistolaisten resursseja hyväksi käyttäen.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja pyrkii vaikuttamaan opistotoiminnan kehittämiseen monipuolisena palvelumuotona.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. Järjestää opistolaisille yhteisiä kokouksia, kulttuuri- ja juhlatilaisuuksia, matkoja sekä muuta vastaavaa toimintaa.

2. Organisoi toimintaa asettamalla toimikuntia, työryhmiä ja jaostoja valmistelemaan ja Toteuttamaan toiminta-ajatuksensa mukaista toimintaa.

3. Käsittelee opetuksen järjestämiseen ja muuhun opiston toimialaan kuuluvia kysymyksiä ja tekee  niistä ehdotuksia opiston hallintoelimille ja muille toimivaltaisille tahoille.

4. Osallistuu Kansalaisopistojen liiton (KoL) toiminnan kehittämiseen erityisesti opiskelijoita ja opiskelua palvelevaksi.

5. Pyrkii järjestämään hallinnollista ja opinnollista tukea opiston erilaisille toiminta- ja opintoryhmille, mikäli toiminta tukee yhdistyksen toiminta-ajatusta. Avustushakemukset käsitellään kahdesti vuodessa lokakuussa ja huhtikuussa. Avustuksen saajan täytyy toimittaa selvitys avustuksen käytöstä ja pyydettäessä myös esittää tositteet.

6. Ryhtyy toiminta-ajatuksensa puitteissa muihinkin vastaavanlaisiin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin.

4 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa kahvila- ja kioskitoimintaa. Ravintolatoimintaa yhdessä liikepaikassa, oppimateriaalin ja välineiden välitystä, opinto- ja virkistysmatkailua. Yhdistys voi harjoittaa muuta taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen ja jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Yhdistyksellä on oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää rahankeräyksiä.

5 §

Yhdistyksen jäseniksi voivat tulla kaikki Oulu-opiston opiskelijoiksi ilmoittautuneet.  Jäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous päättää.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen, joka on eronnut tai erotettu opistosta, erotetaan myös yhdistyksestä.

Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus, mutta erotetulla on oikeus 30 päivän kuluessa siitä päivästä lukien, jolloin erottamispäätös on hänen tietoonsa saatettu, vedota yhdistyksen yleiseen kokoukseen, joka siinä tapauksessa asiasta lopullisesti päättää. 

6 §                                           

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) varsinaista jäsentä ja neljä (4) varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Jäsenistä ja sen varajäsenistä on puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena erovuorot määrätään arpomalla. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi.

Jokainen yhdistyksen jäsen on vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan opistosta, voidaan hänet erottaa myös hallituksesta. Tällä ei kuitenkaan vapauteta hallituksen jäsentä vastuusta toiminnastaan.

Yhdistyksen kokous voi valita eronneen tai erotetun hallituksen jäsenen tilalle uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Opiston rehtorilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa.

7 §

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Taloudenhoitaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun kokouksesta on ilmoitettu kaikille hallituksen jäsenille ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

8 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

Kiinteän omaisuuden ostoon, rakentamiseen, lahjoittamiseen ja myymiseen, sekä kiinnitettävien lainojen ottamiseen tulee hallituksella olla yhdistyksen kokouksen erityisesti myöntämä valtuutus.

9 §

Yhdistyksen tilikausi on elokuun 1. päivästä heinäkuun 31. päivään.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään neljätoista päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään seitsemän päivää ennen vuosikokousta.   

 

10 §                                                                                                                           

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kokouskutsu on toimitettava vuosikokouksesta sekä niistä kokouksista, joissa käsitellään sääntöjen muutoksia, yhdistyksen purkamista tai kiinteistön ostamista, rakentamista, lahjoittamista, myymistä tai kiinnittämistä koskevia ehdotuksia, vähintään neljätoista päivää ennen kokousta opiston ilmoitustaululla ja ilmoitettava vuosikokouksen päättämissä sanomalehdissä.

Kokouskutsuun on sääntömääräistä vuosikokousta lukuun ottamatta sisällytettävä tiedotus käsiteltävistä asioista.

Yhdistyksen muista kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta vastaavalla tavalla.

11 §

Yhdistyksen kokouksia, joissa opiston rehtorilla on ja apulaisrehtorilla on läsnäolo- ja puheoikeus, pidetään seuraavasti:

Vuosikokouksessa, joka pidetään lokakuun aikana, käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokoukseen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokoukselle työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus
 6. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajain lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämistä
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi, jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 9. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavalle tilivuodelle
 10. kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen julkaiseminen
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus harkitsee sen tarpeelliseksi, tai kun yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii mainiten kirjeessään asian, jonka käsittelyä varten kokousta vaaditaan koolle kutsuttavaksi:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat

12 §

Yhdistyksen päätökseksi tulee:

 1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä
 2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa                                                                                                                                          
 3. sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

13 §

Vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla.

14 §

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen toiminta-ajatuksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

15 §

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.