Haukipudas Haukipudas

Haukiputaan verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset 

Marraskuu 2017   keskusta Asemakylä Talousveden laatuvaatimukset
STM A 1352/2015
Määritykset yksikkö tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset  
E.coli mpn/100 ml 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1ml ei havaittu ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l <0,010 <0,010 <0,5  
rauta µg/l 11,8 8,0   <200
mangaani µg/l 0,26 <0,2   <50
ammonium mg/l <0,010 <0,010   <0,50
pH   8,2 8,1   6,5 - 9,5
sameus FTU 0,20 0,17   **)
väri mgPt/l <5 <5    
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomautet-
tavaa
ei huomautet-
tavaa
  **)
sähkönjohtavuus µS/cm 110 110   <2500
           
           

*)  Ei epätavallisia muutoksia
**) Käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Alueen talousveden kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,36 2,0
minimi 0,14 0,8
maksimi 0,49 2,7

 
Alueen talousveden fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.

Alueen talousveden syövyttävyysindeksi

   
keskiarvo 2,9
minimi 1,4
maksimi 7,7

(STM A 1352/2015) ohjearvo >1,5.