Hintan vesilaitoksen laajennus

Oulussa kantakaupungin talousvesi valmistetaan jatkossakin Oulujoen vedestä. Vesi puhdistetaan Hintan ja Kurkelanrannan vesilaitoksilla. Hintan puhdistamo sijaitsee joen pohjoispuolella ja Kurkelanrannan vesilaitos joen eteläpuolella. Näistä kahdesta Hintan vesilaitos on päävesilaitos, jossa puhdistetaan yli puolet kaupunkilaisten vedestä. Kahdessa vesilaitoksessa tuotetaan puhdasta vettä yli 150 000 asukkaalle.

Nykyiset laitokset eivät turvaa vedensaantia

Kurkelanrannan vesilaitos on rakennettu vuonna 1954 ja Hintan vesilaitos vuonna 1974. Laitoksien käsittelyprosesseja on vuosikymmenien aikana kehitetty, mutta vesilaitosten iästä johtuen molempien vesilaitosten perusparannus on välttämätöntä.  Hintan ja Kurkelanrannan vesilaitosten kapasiteetit ovat nykyisellään kulutushuippujen aikana kokonaisuudessaan käytössä. Puhtaan veden riittävyys tulee pystyä varmistamaan kaikissa tilanteissa myös tulevaisuudessa, ja väestöennusteiden mukaan vedenkulutus kasvaa Oulussa vuoteen 2050 mennessä. Häiriöttömän vedenjakelun varmistamiseksi vedentuotantokapasiteetin lisääminen on välttämätöntä. 

Kummankaan vanhenevan vesilaitoksen perusparannusta ei siis voida aloittaa ennen lisäkapasiteetin rakentamista. Hintassa on lisäksi rakennettava lisää puhdasvesiallastilaa nykyistä vesilaitosta varten.

Häiriötilanteissa vedensaanti on elintärkeää

Toimiva vesihuolto on yhteiskunnalle välttämätöntä, ja puhtaan veden riittävyys on pystyttävä varmistamaan kaikissa tilanteissa, myös erilaisissa häiriötilanteissa.

Vedensaannin turvaaminen on Oulun kaupungin talousarviossa arvioitu kaupunkitason riskiksi.  Asiaan ei voida havahtua vasta vuosien päästä. Uuden laitosyksikön valmistuttua Oulun kaupungin kapasiteetti olisi riittävä.

Mitä aiotaan rakentaa?

Hintan vesilaitoksen yhteyteen rakennetaan uusi laitosyksikkö, joka toimii vastaavalla tavalla kuin nykyinenkin vesilaitos. Myös esikäsittelyä tehostetaan.

Hinttaan rakennetaan:

  • Uusi laitosyksikkö, joka suunnitellaan itsenäiseksi, jotta se pystyisi toimimaan häiriöttömästi nykyisen Hintan vesilaitoksen perusparannuksen ajan. Samalla rakennetaan uusi raakavesiputki. Nykyistä ja uutta laitosyksikköä ohjataan samasta valvomosta.
  • Uusi puhdasvesiallas, joka palvelee nykyistä ja uutta vesilaitosta.
  • Uusi yhdysvesijohto Hintan ja Kurkelanrannan välille.

Onko hankkeella kielteisiä vaikutuksia?

Hintan vesilaitoksen ja Oulujoen rannan välisellä alueella on kolme vanhaa rakennusta, joista yksi on tällä hetkellä asuinkäytössä. Yhden kiinteistöistä kaupunki on vuokrannut Myllyojan asukastuvan käyttöön ja kolmatta rakennusta käytetään kesähuvilana. Vesilaitoksen välttämätön laajennustarve tulee vaikuttamaan tämän ranta-alueen ja viereisen puistoalueen maankäyttöön. Asukastuvalle tullaan tarjoamaan korvaavia tiloja toiminnan jatkamiseksi.

Miksi laajennusta ei voida tehdä johonkin muualle? Vaikkapa viereiselle puistoalueelle?

Kyseessä on Hintan vesilaitoksen laajennus, ei kokonaan uusi vesilaitos. Siksi sen tulee sijaita nykyisen laitoksen välittömässä yhteydessä. Mikäli se rakennettaisiin kauemmas, se olisi kokonaan uusi vesilaitos. Kolmea erillistä pintavesilaitosta ei ole järkevää ylläpitää. Kokonaan uuden rakentaminen kauemmaksi olisi kallista.  

Laajennuksessa on useita puoltavia seikkoja.

Ensinnäkin voidaan tehokkaasti hyödyntää nykyisen laitoksen valvonta-, varasto- ja laboratoriotiloja. Näin tilaa ei tarvitse rakentaa niin paljon. Myös vesijohtoverkko on rakennettu siten, että laitos sijaitsee optimaalisesti ison johtolinjan kohdalla. Uutta, kustannuksia lisäävää ja tilaa vaativaa isoa johtolinjaa ei tarvitse rakentaa lisää.

Kun laajennus sijaitsee nykyisen puhdistamon yhteydessä, voidaan minimoida liikennehaitat. Vesilaitokselle tulee järjestää kulku raskaalle liikenteelle, ja nyt sitä ei tarvitse tehdä nykyistä enempää.

Uusi yksikkö on suunniteltu nykyisen rakennuksen yhteyteen siten, että uuden rakennuksen vaikutus maisemaan olisi mahdollisimman vähäinen. 

Muualla Oulujoen varressa ei ole yleiskaavavarausta vesilaitoksen käyttöön. Nykyisen laitoksen viereinen kaupungin omistama alue tontti on liian pieni laajennukselle. Puistossa ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi tilaa.

Eikö ole mahdollista laajentaa Kurkelanrannan puhdistamoa?

Kurkelanrannan vesilaitosta ei voida laajentaa sen sijainnin vuoksi, joten lisäkapasiteettia ja puhdasvesiallastilaa on rakennettava juuri Hinttaan. 

Paljonko laajennus maksaa?

Laajennus maksaa suunnilleen 25 miljoonaa euroa.

Miksi asiaa ei ole ajateltu aikanaan 80- ja 90-luvuilla, kun vesilaitos on rakennettu?

Vielä 90-luvulla Oulussa kaavailtiin, että koko kaupunki siirtyisi tulevaisuudessa pelkän pohjaveden käyttöön. Siinä tapauksessa pintavesilaitos olisi jäänyt varalaitokseksi. Koska laajamittaiselle pohjaveden otolle ei saatu lupaa, pintavesi tulee olemaan ensisijainen vesilähde jatkossakin. 

Aiheutuuko laajennuksesta haju- tai äänihaittoja alueen asukkaille?

Laajennuksen rakentaminen kestää puolestatoista vuodesta kahteen vuoteen, ja tuona aikana lähialueille saattaa tulla meluhaittoja. Melua saattaa syntyä mm. ponttien asennuksesta ja tavaran kuljetuksesta raskaalla liikenteellä.

Kun laajennus on valmis, se ei aiheuta melu- tai hajuhaittoja lähialueille. Nykyisestä Hintan vedenpuhdistamosta ei ole aiheutunut haittaa jokirannan asukkaille.

Onko muualla Suomen kaupungeissa vastaavaa tilannetta?

Joskus kuntalaisten yleinen etu – tässä tapauksessa puhtaan juomaveden varmistaminen kaikissa tilanteissa – voi tarkoittaa ikäviä päätöksiä yksittäisille kuntalaisille. Näin on myös muualla Suomessa. Vesilaitosten toimintaa on kuitenkin välttämätöntä kehittää erityisesti paikkakunnilla, joiden väkiluku kasvaa, kuten Oulussa.

Liittyykö asia jotenkin varavesihankkeeseen?

Varaveden tuloaltaalle on laajennuksessa oma tilavarauksensa, ja se sijaitsee kaupungin tontilla. Pintavesilaitoksen kehittäminen on itsenäinen varavesihankkeesta riippumaton. Varsinaisesti hankkeilla ei ole muuta yhteistä.

Nousevatko vesimaksut laitoksen rakentamisen takia?

Isoihin laitoksiin verrattuna Oulun vesimaksut ovat olleet vuosia erittäin alhaiset, 30% maan keskiarvoa edullisemmat. Hankkeen myötä vesimaksuihin saattaa tulla korotuksia. Liikelaitoksen positiivisesta tuloksesta pyritään kuitenkin jo ennakkoon tekemään investointivaraus, joka kohdistetaan suoraan Hintan laajennukseen. 

 

Onko joenrannan kolmen tontin asukkaiden ja asukastuvan henkilöstöä kuultu ja kuunneltu?

Sekä kahden maanomistajan että vuokralla olevan Myllyojan asukastuvan vastuuhenkilöiden kanssa on keskusteltu, ja heille on esitetty erilaisia korvausmahdollisuuksia ja asukastuvalle vaihtoehtoisia paikkoja. Korvaavia tiloja asukastuvalle haetaan parhaillaan alueen sivistys- ja kulttuuripalvelujen omista tiloista.

Aikataulu

Teknisten liikelaitosten johtokunta on hyväksynyt laitoksen suunnitelman elokuussa.  Yhdyskuntalautakunta päättää asemakaavan muutoksesta marraskuun kokouksessaan. Kaavatyön arvioidaan kestävän vajaan vuoden. Sen jälkeen alkaa rakennesuunnittelu ja myöhemmin varsinainen rakentaminen arviolta vuonna 2021. Suunnitelman mukaan laajennus olisi valmis vuonna 2022.

Lue lisää:

Hintan vesilaitoksen laajennuksen kehittämissuunnitelma  

Blogi: Pintaveden käsittelykapasiteettia on lisättävä

Laajennuksen havainnekuvat

Julkisivu joelle päin:

Näkökulma Erkintieltä:

Näkökulma pyörätieltä: