Jätevedenpuhdistus

Vuonna 2021 Taskilan jätevedenpuhdistamolla puhdistettiin yhdyskuntajätevesiä yhteensä noin 17,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä on noin 0,3 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin edellisenä vuonna.


Muhokselta ja Utajärveltä johdettiin jätevesiä Taskilan puhdistamolle 659 270 m³ ja Iistä 361 649 m³. Yli-Iin jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin jätevesiä yhteensä noin 71 188 m³. Oulunsalon suuralueen jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Lakeuden Keskuspuhdistamolle Kempeleeseen. Vuonna 2021 jätevesiä johdettiin puhdistamolle 434 347 m³.


Taskilan puhdistamolla jätevedet käsitellään ensin kemiallisesti, jonka jälkeen keskimäärin noin 70 % jätevedestä johdetaan perinteiseen aktiivilieteprosessiin ja sieltä edelleen jälkisuodatusyksikön kautta purkukaivolle, josta puhdistettu jätevesi johdetaan purkuputkea pitkin Perämereen.


Noin 30 % tulevasta jätevedestä johdetaan kemiallisen käsittelyn jälkeen kalvosuodatusyksikköön, josta vesi menee suoraan purkukaivoon ja edelleen em. purkuputkella Perämereen. Jätevedestä poistettava liete johdetaan KemiCond‐prosessiin ja sieltä edelleen linko- ja ruuvikuivaimilla tapahtuvan kuivauksen ja välivarastoinnin kautta jatkokäyttöön.Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksen Taskilan ympäristölupaa koskevassa valitusasiassa 22.4.2020. Hallinto-oikeus muutti Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 6.7.2017 antamaa ympäristölupapäätöstä typenpoistoa koskien ja palautti 12 °C lämpötilarajan typenpoistolle. Uudessa ympäristöluvassa kokonaisfosforin pitoisuudelle ja poistoteholle määrätyt lupamääräykset tulivat voimaan 1.1.2021.


Vuonna 2021 Taskilan puhdistamolla saavutettiin valtioneuvoston asetuksessa yhdyskuntajätevesistä (888/2006) asetetut vähimmäisvaatimukset kemiallisen hapenkulutuksen (CODCr) ja kiintoaineen poistolle. Orgaanisen aineksen (BOD7ATU) ja kokonaisfosforin (P) poiston osalta saavutettiin laitokselle määrätyt lupaehdot vain osittain.
Taskilan puhdistamolta lähtevän puhdistetun jäteveden BOD7ATU-pitoisuuden vuosikeskiarvo oli 13.1 mg/l ja puhdistusteho 93 %. Vastaavasti kokonaisfosforin osalta pitoisuuden vuosikeskiarvo oli 0.53 mg/l ja puhdistusteho 94.3 %. Typenpoiston lupaehto oli voimassa 6.6 - 6.11.2021 välisenä aikana. Tuona aikana oli lähtevän jäteveden kokonaistypen (N) pitoisuuskeskiarvo 30 mg/l ja puhdistusteho 53.5 %. Yli-Iin puhdistamon toiminta oli koko vuoden ajan lupaehtojen mukaista.Taskilasta lähtevä puhdistettu jätevesi hygienisoitiin touko-elokuun välisenä aikana permuurahaishapolla. Permuurahaishappo poistaa tehokkaasti bakteereja jo pienellä syöttömäärällä.
Taskilassa tasausaltaan katolla olevista aurinkopaneeleista saadaan sähköenergiaa hyödynnettäväksi laitoksen omiin käyttötarpeisiin. Aurinkosähköjärjestelmän laskennallinen vuosituotantomäärä on 94 000 kWh, ja vuonna 2021 paneelien tuotto oli 88 030 kWh.


Taskilasta lähtevän jäteveden lämpösisältöä hyödynnetään laitoksen omiin käyttötarpeisiin kaukolämmön lisäksi. Vuonna 2021 tuotettiin lämpöpumpulla energiaa yhteensä 787 MWh. Uuden lietteenkuivausrakennuksen rakentamisen yhteydessä tehtiin Taskilan puhdistamolla myös muita perusparannustöitä kuten uusittiin kaksi alkuperäistä tuloruuvipumppua, tulovälpät, jälkisuodattimien venttiilien toimilaitteet sekä raakasekalietteen pumppaamo.


Lietteenkäsittely


Taskilan puhdistamolla syntyvä liete kuivattiin linko- ja ruuvikuivaimilla noin 24 prosentin kuiva-ainepitoisuuteen ja lietettä syntyi vuonna 2021 yhteensä noin 30 504 tonnia. Oulun Vesi hankki jätevesilietteen hyödyntämisen kokonaispalveluna Operon Finland Oy:ltä.


Jätevesilietteen hyödyntäminen koostuu KemiCond-käsittelystä ja sitä seuraavasta jatkokäsittelystä. Puhdistamolla syntyvä liete kuivattiin noin 24 %:n kuiva-ainepitoisuuteen ja lietettä syntyi yhteensä 30 504 tonnia. Lietettä toimitettiin peltokäyttöönmaanparannusaineeksi noin 13 713 tonnia ja biokaasulaitoksiin noin 16 791 tonnia.
Taskilan uuden lietteenkuivausrakennuksen rakennustyöt saatiin valmiiksi aikataulun mukaisesti ja uusien laitteiden koekäyttö alkoi huhtikuussa 2021. Rakennustyöt käynnistyivät marraskuussa 2019 pääurakoitsijana toimivan LTR-Rakennus Oy:n toimesta. Muita urakoitsijoita hankkeessa olivat T&A Mämmelä Oy (koneisto- ja putkistotyöt), Oulapelti Oy (LVI-työt), Caverion Industria Oy (sähkö- ja instrumentointityöt) ja Valmet Automation Oy (automaatiotyöt). Hankkeen kustannukset olivat noin 11.5 M euroa.


Uudessa lietteenkuivausrakennuksessa on läpiajettava lastausalue ja liete puretaan auton lavalle suoraan kahdesta lietteen varastosiilosta. Siilojen yläpuolella on neljä lietteenkuivainta, joita on yhtä aikaa käytössä 1 - 4 kpl kuivaustarpeen mukaan.


Kuivauksessa apuaineena toimiva polymeeriliuos valmistetaan kahdella uudella polymeerin valmistus- ja annostelulaitteistolla. Ennen kuivausta varmistetaan lietteen laatu kahdella lietevälpällä, jotka poistavat mahdolliset epäpuhtaudet lietteestä.

 

Omavalvontalaboratorio


Oulun Veden omavalvontalaboratoriossa analysoidaan sekä vesi- että jätevesinäytteitä. Omavalvontalaboratorio sijaitsee Hintan vesilaitoksella. Laboratoriossa tutkitaan verkostoon lähtevien talousvesien laatua, puhdistusprosessin veden laatua sekä raakavesien (raakapohjavedet ja Oulujoki) veden laatua. Lisäksi tutkitaan säännöllisesti mm. vesitornien ja verkoston äärialueiden vesiä sekä uusien ja saneerauslinjojen vesiä. Omavalvontalaboratoriossa tehdään myös jätevedenpuhdistamon käyttötarkkailuun kuuluvia pika-analyysejä sekä jatkuvatoimisten mittareiden tarkkailua. Viranomaisvalvonnan ja kuormitustarkkailun analyysit ostetaan ulkopuolisilta laboratorioilta.


Vuosittain omavalvontalaboratoriossa tehdään yhteensä noin 20 000 vesianalyysiä ja noin 3 500 jätevesianalyysiä. Laboratoriossa työskentelee kaksi laboranttia, laboratorioanalyytikko sekä laboratorioinsinööri. Laboratorio osallistuu säännöllisesti pätevyyskokeisiin ja käytössä oleville menetelmille on laadittu valvontakortteja ja kehitetty valvonta- ja standardinäytteitä.