Johtajan katsaus

Johtajan katsaus 2021


Olemme eläneet lähes kaksi vuotta poikkeuksellista koronan varjostama aikaa. Oulun Vesi kykeni kuitenkin tuottamaan vesihuoltopalvelut laadukkaasti ja toimintavarmasti koko toimintavuoden ajan. Vesihuollon kriittiset toiminnot talousveden valmistuksesta jätevedenpuhdistukseen onnistuttiin hoitamaan varautumistoimien ansiosta myös tässä poikkeustilanteessa. Henkilöstö noudatti sitoutuneesti suojamaskeista, hygieniasta ja turvaväleistä sekä lähikontakteista annettuja ohjeita. Koronapandemia toi mukanaan myös hyviä uusia käytäntöjä, joita henkilöstö on ottanut käyttöön työn tehostamiseksi.


Oulun Vesi saavutti kuluneen vuoden osalta asetetut sitovat taloudelliset tavoitteet erinomaisesti ja pääosin myös toiminnalliset tavoitteet. Liikevaihto (39,1 milj.€) kasvoi 0,5 milj. € edellisvuodesta ja ylitti budjetoidun 1,3 milj.€. Liikevaihtoa nosti myydyn talousveden ja laskutetun jäteveden määrän poikkeuksellinen kasvu 4 %:lla. Asutuksen kulutuksen osuus kasvoi etätöiden yleistyessä.


Liikeylijäämää kertyi kaikkiaan 12,0 milj. €, mikä on sitovaa ylijäämätavoitetta 1,2 milj. € parempi. Tuloksesta tehtiin 2 milj. € investointivaraus Hintan pintavesilaitoksen laajennusta varten puhdistuskapasiteetin lisäämiseksi. Oulussa vesimaksuja korotettiin 3 %, kun edellinen korotus tehtiin vuonna 2015. Maksut ovat suurten laitosten joukossa maan edullisimmat ja 30 % alle maan keskiarvon.


Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset mieluista luettavaa


Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat erityisen mieluista luettavaa. Olemme kuluttajien silmissä kyenneet parantamaan vesilaitoksen palvelun laatua monen tekijän suhteen. Veden toimitusvarmuus on huipputasolla ja esimerkiksi asioinnin helppous sekä asiantuntemus on arvostettu korkealle. Tästä on hyvä jatkaa kohti asettamaamme tavoitetta - maan parhaita vesihuoltopalveluja.


Pintaveden ja pohjaveden käsittelylaitoksilla on saavutettu lainsäädännön asettamat talousveden laatuvaatimukset ja –tavoitteet sekä omat laatutavoitteet hyvin. Mittaamattoman vedenkulutuksen osuus laski edelleen ja oli mittaushistorian alhaisin (8,4 %). Veden jakeluvarmuus on säilynyt erittäin hyvänä vesijohtovuotojen vähäisen määrän ansiosta.


Hintan pintavesilaitoksen laajennukseen liittyvän kaavatyön vaatimat selvitykset täydennettiin ja kaavaehdotus oli nähtävillä joulukuussa 2021. Asemakaavamuutos hyväksyttiin muistutusten käsittelyn jälkeen valtuustossa helmikuussa 2022. Laajennuksen tarve on tiedostettu ja toteutukseen on varauduttu lähivuosina riittävän pintavesilaitoskapasiteetin turvaamiseksi.


Vedenhankinnan varmistamista koskevan Viinivaarahankkeen lupahakemus on ollut Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa vuodesta 2017, josta lupapäätöson luvattu keväällä 2022. Käsittely on viivästynyt aluehallintovirastossa jo kohtuuttomasti muiden teollisuuslupien käsittelyn vuoksi. Tavoitteena on pintaveden käytön säilyminen ensisijaisena raakavesilähteenä, ja sen rinnalla kantakaupungin vedenhankintaa varmistetaan pohjaveden käyttöä lisäämällä.


Kansallinen vesihuoltouudistus eteni ministeriön johdolla ja sen toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin joulukuussa 2021, mikä on keskeisin ohjelma vesihuoltoalan uudistamiseksi. Esimerkiksi haasteet kuntataloudessa, organisaatioiden yhdistämispyrkimykset ja yhteisten hyvän vesihuollon kriteerien käyttöönotto sekä kohtuullisen tuoton määrittely tulevat ohjelmassa tarkasteltavaksi. Vesilaitoksen toimintaan vaikuttavat myös juomavesidirektiivin täytäntöönpano ja vesien- ja merenhoitosuunnitelmien toimenpideohjelman hyväksyminen vuosille 2022-2026.


Taskilan jätevedenpuhdistamossa käsiteltiin Oulun lisäksi Muhoksen, Utajärven ja Iin jätevesiä yhteensä 17,1 milj. kuutiometriä. Taskilan puhdistamon tiukentuneet lupaehdot fosforin osalta astuivat voimaan vuoden 2021 alussa. Jäteveden puhdistusprosessi kuormittui keväällä ja alkukesällä lietteen jatkokäsittelyyn liittyvien häiriötilanteiden vuoksi heikentäen koko vuoden puhdistustuloksia. Viemäriverkoston vuotovesimäärä on vakiintunut 30 % tasolle. Järjestelmällisiä vuototutkimuksia ja saneerauksia on jatkettava, koska rankkasadetilanteet kuormittavat edelleen puhdistusprosessia.


Uusi lietteenkäsittelyrakennus valmistui suunnitellusti käyttöön vuoden lopulla. Lietteen kuiva-ainepitoisuutta on tulosten perusteella saatu nostettua selvästi. Mereen johdettavan jäteveden desinfiointia on jatkettu uintikauden ajan. Energiaa hyödynnetään jäteveden lämmöntalteenotolla että aurinkoenergiaa tuottavilla aurinkopaneeleilla ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti.


Kemicond-menetelmään perustuva lietteenkäsittelyn palvelusopimus on voimassa vuoteen 2024. Kuluneen vuoden aikana hygienisoitua ja käsiteltyä lietettä on mennyt peltokäyttöön ja yhä enemmän biokaasutukseen, josta on jalostettu liikennepolttoainetta. Kiertotaloustavoitteiden mukaista lietteen jälkikäsittelyn kilpailutusta selvitetään sekä yhteistyössä kaupungin kanssa tutkitaan jatkokäsittelyyn soveltuvan alueen perustamista.


Vesihuollon häiriötilanteita harjoiteltiin


Syyskuussa järjestettiin Huoltovarmuuskeskuksen ja aluehallintoviraston kanssa varautumisharjoitus, joka keskittyi kyberhyökkäyksen aiheuttamiin vakaviin vesihuollon häiriötilanteisiin. Harjoituksesta saatiin arvokasta tietoa ja parannustarpeita vesihuollon varmistamiseksi.


Rakentaminen jatkui Oulussa vilkkaana ja näkyi suunnittelussa ja asiakaspalvelussa ruuhkana liitoslausuntojen ja teknisten selvitysten osalta. Asiakaspalveluprosessien kehittämistä jatkettiin.


Oulun Veden investointien määrä vuonna 2021 oli 13,5 milj. €. Vesihuoltoverkostojen uudis- ja korjausrakentamiseen käytettiin 8,7 milj. euroa ja puhdistamoinvestointeihin yhteensä 4,6 milj. euroa. Verkostosaneerausten osuus pysyi edelleen korkealla tasolla. Vuoden aikana vesihuoltoverkostoja rakennettiin tai saneerattiin eri kohteissa yhteensä 46 km. Tästä saneerausten osuus oli 33 km. Verkostourakoista kilpailutettiin yli 80 % ja kilpailutuksiin on osallistunut useita urakoitsijoita pitäen kilpailutilanteen hyvänä.

Taskilan uuden lietteenkäsittelyrakennuksen kokonaiskustannukset olivat 11,5 milj. €, josta kuluneen vuoden osuus oli 2,9 milj. euroa. Hintan ja Kurkelanrannan vedenpuhdistamoiden laite- ja automaatiosaneerauksiin käytettiin 0,5 milj. euroa. Pohjavedenottamoihin investoitiin 0,9 milj. euroa, jossa suurimpana oli Kiimingin Joloksen pohjavedenottamo.

Vesihuollon investointitaso nousee 2020-luvulla tärkeiden strategisten hankkeiden käynnistyessä, joihin talouden suunnittelussa varaudutaan. Verkostojen saneerausvelkaa on pienennettävä, pohjavesihankkeen toteutukseen on varauduttava vedenhankinnan turvaamiseksi ja Hintan pintavesilaitoksen laajennus on käynnistettävä lähivuosina riittävän vedentuotantokapasiteetin turvaamiseksi. Hintan vesilaitoksen toteutussuunnittelu voidaan kaavan vahvistumisen myötä käynnistää. Lisäksi jätevedenpuhdistuksen ja lietteen jälkikäsittelyn ratkaisut vaativat jatkossakin investointeja.


Oulun Veden toimintojen digitalisointi eteni digikehityssuunnitelman mukaisesti. Selvitys etäluettavien mittarityypeistä, asennus-, tiedonsiirto- ja luentapalveluiden ratkaisuista valmistui, joka mittareiden pilotointien myötä tähtää etäluennan laajempaan käyttöönottoon. Tiedolla johtamisen raportointi otettiin käyttöön ja vesilaitoksen omaisuudenhallintaan sekä ydinprosessien tiedon analysointiin kehitetään menetelmiä.
Henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa oli 118. Vuoden aikana 3 henkilöä jäi eläkkeelle ja 3 irtisanoutui. Alan opiskelijoille tarjottiin kesätyöpaikkoja edellisvuotta enemmän. Tehtäväkiertoa tuli normaalia enemmän, kun useisiin avoinna olleisiin tehtäviin tuli valituksi laitoksen sisältä henkilö. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi hieman ja oli 4,5 %, mutta pysyi tavoitetta pienempänä.


Yhteiset perinteiset tilaisuudet on jouduttu siirtämään koronan vuoksi. Työyhteisön hyvinvoinnin ja Oulun Veden yhteishengen ylläpitämiseksi järjestämme tapahtumia, kun poikkeuksellinen aika sen sallii. Haluan kiittää henkilöstöä kuluneen vuoden työpanoksesta päivittäisen vesihuoltopalvelun turvaamiseksi. Kiitokset kuuluvat myös yhteistyökykyiselle johtokunnalle sekä osaaville yhteistyökumppaneille.