Lähtökohdat

Uusi pohjavesihanke on kooltaan kolmasosa aiemmasta hankesuunnitelmasta, josta luovuttiin vuonna 2012. Uusi Oulun kaupunginvaltuuston vuonna 2015 hyväksymä suunnitelma on tehty kriisivalmiuden turvaamisen ja ympäristövaikutusten minimoinnin lähtökohdista.

Vedensaannin turvaamiseksi Oulun Vesi on velvollinen järjestämään vedenhankinnan tulevaisuudessa kahdesta eri vesilähteestä, joista toisen tulee käytännössä olla pohjavesilähde.

Uuden pohjavesihankkeen toteutuessa oululaisten vesihanoista tulisi sekoitettua pohja- ja pintavettä. 2/3 talousvedestä olisi edelleen Oulujoen puhdistettua pintavettä ja 1/3 pohjavettä, jota johdettaisiin oululaisille Viinivaara-Kälväsvaara -alueelta.

Jos Oulujoen vedenkäyttö talousvetenä estyy, voitaisiin pohjavettä edelleen käyttää. Vedensaannista voitaisiin kriisitilanteessakin turvata kolmasosa, eli jokaiselle oululaiselle riittäisi vettä n. 50 litraa joka päivä.

Käyttämättömänä olevan vesijohtoverkoston käyttöönottoon voi mennä jopa viikkoja. Tämän vuoksi myös pohjavesijärjestelmästä täytyy ottaa vettä koko ajan. Pohjavesijärjestelmää ei voi pitää käyttämättömänä.

Ympäristövaikutusten minimointi tärkeää

Vanhasta hankesuunnitelmasta luovuttiin vuonna 2012 ja eri vaihtoehdot otettiin uudelleen tarkasteluun.

Uudessa vuonna 2014 laaditussa suunnitelmassa vedenoton määriä tarkasteltiin erityisesti ympäristön ja luontovaikutusten kannalta. Merkittävin ero vanhan ja uuden suunnitelman välillä on pohjaveden oton määrässä, joka on tippunut kolmannekseen. Pienempi vedenoton määrä merkitsee samassa suhteessa pienempiä ympäristövaikutuksia. Myös vedenottamoiden paikkoja on tarkasteltu uudelleen.

Hankkeiden lähtökohdat

Uuden ja vanhan hankkeen lähtökohdat rinnakkain tarkasteltuna. Vanhasta hankkeesta luovuttiin vuonna 2012.

Uudessa hankkeessa tultaisiin käyttämään rinnakkain pinta- ja pohjavettä. Pintaveden osuus tulisi olemaan 2/3, pohjaveden 1/3 vedenkulutuksesta. Pohjavettä otettaisiin Viinivaara-Kälväsvaara -alueelta yhteensä 11.000 kuutiota vuorokaudessa, mikä on selvästi vähemmän kuin sitä normaalioloissa luonnostaan syntyy.

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden hankesuunnitelman toukokuussa 2015.

Hintan vedenpuhdistamo

Hintan vedenpuhdistamo tuottaa jatkossakin pääosan Oulussa käytetystä talousvedestä.