Taustalla paljon tutkimusta

Varavesihankkeen suunnittelun aikana on saatu paljon uutta tutkimustietoa Viinivaara-Kälväsvaara-alueesta. Aluetta on tutkittu myös aiemmin. Erityisen hyvin on tutkittu alueen lähteet. 

  • Arvio Viinivaaran pohjavedenottohankkeen vaikutuksesta Olvassuon Natura 2000-alueen luontoon. Metlan arviointiraportti 1999
  • Olvassuon Natura-tietolomake
  • Olvassuon Natura-tietojen päivitystiedot
  • Olvassuon Natura 2000-alueen käyttö- ja hoitosuunnitelma (Metsähallitus 2007)
  • Viinivaara–Kälväsvaara, pohjaveden virtausmallinnukset (Pöyry 2016)
  • Viinivaaran pohjavesihanke, vaikutukset vesistöön, vesimääriin ja vedenlaatuun (Pöyry 2016)
  • Natura -luontotyypit, SutiGis-paikkatietoaineisto (Metsähallitus / Määttä 10.8.2016)
  • Viinivaara-Kälväsvaara, lähderaportti (Oulun Vesi 2016)