Teollisuusjätevesi

Poikkeavat jätevedet

Poikkeaviksi jätevesiksi kutsutaan teollisuusjätevesiä ja muita viemäriverkkoon johdettavia jätevesiä, jotka poikkeavat normaalista asumajätevedestä.

Tällaisia jätevesiä syntyy esimerkiksi elintarvike-, pintakäsittely-, maali-, betoni-, tekstiili-, kemian- ja graafisen alan teollisuudesta. Myös muusta elinkeinotoiminnasta voi syntyä asumajätevesistä poikkeavia vesiä, kuten esimerkiksi autojen pesu- ja huoltotoiminnassa syntyvät jätevedet, kaatopaikkavedet, pilaantuneiden maiden (PIMA) käsittelyssä syntyvät, energian tuotannon, pesuloiden, hammashuollon ja sairaaloiden jätevedet.

Poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriverkkoon on aina luvanvaraista

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä viemäriin johtamansa jäteveden laadusta, ainepäästöistä ja toiminnan vaikutuksista.

Viemäröintilupa anotaan teollisuusjätevesihakemus- lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tieto jäteveden laadusta, mikä edellyttää näytteen ottamista viemäröitävästä jätevedestä. Oulun Vesi arvioi, onko jätevesi mahdollista viemäröidä ja onko syytä laatia erillinen teollisuusjätevesisopimus. Teollisuusjätevesisopimuksessa kirjataan viemäriin johtamisen ehdot ja määritellään jätevedelle asetetut erilliset raja-arvot.

Useimmiten teollisuusjätevesisopimuksen hakijalla on myös ympäristölupa, mutta sopimus voidaan solmia myös sellaisen hakijan kanssa, jolla ei ole ympäristölupaa. Sopimus voidaan laatia myös väliaikaiseksi esimerkiksi PIMA-työmaat.

Taustalla lait ja asetukset

Teollisuusjätevesisopimuksen tekoon liittyy monta lakia, jotka koskevat ympäristöä. Näitä lakeja ovat esimerkiksi vesihuoltolaki, valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä, valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista, ympäristönsuojelulaki ja valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta.

Korotettu jätevesimaksu

Asumajätevedestä poikkeavien jätevesien johtamisesta viemäriin voidaan periä korotettua jätevesimaksua. Maksu riippuu viemäriin johdettavan jäteveden määrästä ja laadusta. Korotetun maksun perusteet kirjataan teollisuusjätevesisopimukseen.    

 Jätevedenpuhdistamon altaita.

Avuksesi lupahakemuksen tekoon

Teollisuusjätevesihakemus, word

Viemäriin johdettavien jätevesien raja-arvot

Hyödyllisiä linkkejä

Haitalliset ja vaaralliset aineet 
Haitalliset- ja vaaralliset aineet vesiympäristölle
Rasvaohje ravintoloille
Pieni mutta vaarallinen (ohjeita vaarallisten jätteiden oikeaan käsittelyyn autoalalle, laboratorioihin, painotaloille, pesuloihin, taidepajoihin ja terveydenhuoltoon)
Finnish Industrial Wastewater Guide (englanninkielinen sivu)

Ota yhteyttä:

Laboratorioinsinööri
Anu Väänänen

anu.t.vaananen(at)ouka.fi
044 703 3863