Tietoa rakentajille

1. Liitoslausunto

Liitoslausunto tarvitaan kaikkiin uudisrakennuksiin ja tarvittaessa saneerauksiin, jos vesihuoltoon tulee muutoksia. Liitoslausunnossa määritellään mm. tonttijohtojen koko, liittymiskohdat, liittymiskorkeudet ja viemärin padotuskorkeus.

Lausunto tilataan Oulun Vedeltä kiinteistön käyttösuunnitelmaa (jos sellainen hankkeessa tarvitaan) ja LVI-suunnittelua varten.  Liitoslausunto ja LVI-asemapiirros on liitettävä rakennuslupahakemukseen. Kiinteistön omistajan ja LVI-suunnittelijan kannattaa sopia kumpi tilaa lausunnon. Kätevimmin tilaus hoituu internetin kautta sähköisellä lomakkeella, joka löytyy etusivulta linkkinä. Lausunnon voi tilata myös puhelimitse, puh. 08 558 43800 tai käymällä asiakaspalvelussa osoitteessa Kasarmintie 29. Liitoslausunto pyritään antamaan 5 työpäivän aikana.

Liitoslausunnon tilaus

Liittyjä ilmoittaa lausuntoa varten kiinteistön sijaintitiedot (kaupunginosa, kortteli, tontti, osoite) sekä muita lisätietoja, jotka voivat vaikuttaa liittymään.

2. Liittymissopimus

Asiakas ja laitos tekevät kirjallisen liittymis- ja käyttösopimuksen. Asiakas on kiinteistön omistaja tai omistajaan verrattava haltija. Asiakkaan ja laitoksen välillä noudatetaan vesihuoltolain mukaan sopimusta, sopimusehtoja ja vesihuollon yleisiä toimitusehtoja.

Liittymissopimus tehdään, kun rakennuslupa on myönnetty. Kätevimmin sopimuksen tilaus hoituu internetin kautta sähköisellä lomakkeella, joka löytyy Oulun Veden etusivulta linkkinä. Sopimuksen voi tilata myös puhelimitse, puh. 08 558 43800.

Liittymissopimuksen tilaus

3. Vesihuollon liittymismaksu

Liittymismaksu koskee kaikkea uudisrakentamista sekä huomattavia rakennusten laajennuksia.
Maksun määräytymisperusteena on kaavanmukainen rakennusoikeus. Omakotitalot jaetaan kahteen
tasataksaluokkaan.

 

asemakaavan mukainen kokonaisrakennusoikeus (k-m2)

maksu (€)   

tasataksa 1

   < 250             

2 770

tasataksa 2

> 250 … < 500

4 410

Asemakaava-alueen ulkopuolella omakotitalon liittymismaksu määräytyy rakennusten
kokonaiskerrosalan mukaan seuraavasti:

kokonaiskerrosala 

liittymismaksu, vesi (€)

liittymismaksu, jätevesi (€)

<250 k-m²

2 770

2 770

> 250 k-m²…≤ 400 k-m²

3 900

3 900

> 400 k-m²…≤ 500 k-m²

4 410

4 410

> 500 k-m²

liittymismaksu soveltamisohjeen mukaan, vähintään 4410 € vesi ja 4410 € jätevesi

Rakennusaikainen vesi laskutetaan ensimmäisen vesilaskun yhteydessä. (40,00 €, sis. alv)

Liittymismaksun soveltamisohje

4. LVI-suunnitelmat (kiinteistön vesi- ja viemärijohtosuunnitelmat, KVV)

Kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelma tehdään liitoslausunnossa annettujen tietojen pohjalta säädösten mukaisesti.

Suositeltavaa on, että rakennuksen tekninen tila on lähelle katualueen johtoja. Suunnitelmaa laadittaessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota LVI-asemapiirroksen sisältöön.

  • Vesi- ja viemärijohtojen koko- ja korkeustiedot sekä liittymiskohta runkojohtoon on esitetty selkeästi
  • Maanpinnan suunnitellut korkeustiedot on merkitty asemapiirrokseen
  • Putkien kallistukset ja peitesyvyydet on otettu huomioon suunnittelussa
  • Kattovesien kokoaminen on järjestyksessä
  • Vesimittarin tilavaraus on merkitty suunnitelmaan
Mahdollisen hulevesien viivytyskaivon sijainti on merkitty suunnitelmaan

5. Vesimittari

Vesilaitos asentaa kiinteistölle pääsääntöisesti yhden mittarin. Vesimittarin asentamisesta peritään palveluhinnaston mukainen maksu. Vesimittari tilataan Oulun Vedeltä viimeistään ennen käyttöönottokatselmusta. Mittari tilataan asiakaspalvelusta, puh. 08 558 43800. Mittaritila on tehtävä viranomaisohjeen mukaan. Mittarille on varattava riittävästi tilaa ja tilassa on oltava lattiakaivo.

6. Padotuskorkeus

Padotuskorkeus on viemärin korkeustaso, jolle viemärin vesipinta voi hetkellisesti jossakin tilanteessa nousta.   Viemäriin liitetyn rakennuksen alimman lattiatason on oltava padotuskorkeuden yläpuolella. Muutoin rakennus on suojattava viemäritulvien varalta esimerkiksi pumppauksella.

Erillisviemäröinnissä padotuskorkeus on runkojätevesiviemärin laen korkeus + 100 cm, seka- ja hulevesiviemäreissä padotuskorkeus on maanpinnan korkeus + 10 cm. Paineelliseen jäteviemäriin liityttäessä padotuskorkeus on kiinteistöpumppaamon kansi +0,50 m.

Padotuskorkeus on otettava erityisesti huomioon kellarillisissa kiinteistöissä.

7. Tonttijohtojen rakentaminen (uudisrakennuskohde)

Asemakaava-alueella

Tonttijohtoja ovat tonttivesijohto, tonttijätevesiviemäri ja tonttihulevesiviemäri. Tonttijohdot rakennetaan asiantuntevan KVV-työnjohtajan tai rakennustyömaan vastaavan työnjohtajan ohjauksessa. Tonttijohdot (vj, jvv, hvv) on asemakaava-alueilla pääsääntöisesti rakennettu valmiiksi vahvistetun tonttijaon mukaisesti jokaisen tontin rajalle. Kiinteistö rakentaa tästä eteenpäin tonttijohdot kiinteistöllä. Jätevedet ja hulevedet on eroteltava ja johdettava omiin viemäreihin.

Työnaikana on varottava, että sulkuventtiili ja tarkastuskaivo säilyvät ehjinä. Putkien ympärystäyttö tehdään kivettömällä hiekalla.

Haja-asutusalueella 

Haja-asutusalueilla kiinteistö rakentaa kustannuksellaan tonttijohdot (tonttivesijohto, tonttijätevesiviemäri) Oulun Veden runkoverkostoon saakka.

Liitostyöt

Oulun Vesi tekee liitostyön runkoverkostoon, jos tontin rajalla ei ole valmiita lähtöjä em. verkostoille (uudet kaava-alueet). Liitostyö on hyvä ajoittaa rakennustyön alkuun tontin pohjatöiden yhteyteen, kun tontilla on muutoinkin kaivinkone. Liitoslausunnossa on mainittu putkimestari, jolta työ tilataan muutamaa päivää ennen suunniteltua liitostyötä. Laitos toimittaa liitososat ja asentajan, rakentaja hankkii kaivinkoneen. Rakentajan vastuulle jää myös sijoitus- ja kaivuulupien hankkiminen, jos tonttijohtoja ei rakenneta rakentajan omistamalla tontilla.

 

8. Tonttijohdot/kunnossapidon vastuuraja

Tonttijohtojen kunnossapidon vastuuraja asemakaava-alueella on yleisen alueen rajalla, eli yleensä tontin rajalla.

Oulun Vesi vastaa tonttijohtojen korjauksista katujen korjaus- ja asfaltointikuluineen yleisellä alueella.

Haja-asutusalueella vastuuraja on runkovesijohdon tai paineviemärin talosulkuventtiilissä tai viettoviemärin kaivoissa.

9. Hulevesien viivytys tonteilla

Kiinteistön on eroteltava tontillaan jäte- ja hulevedet. Hulevesiä ja perustusten kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin.

Oulun kaupungissa hulevesien hallinnasta vastaa Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut (YYP).  Hulevesiviemärin osalta liitoslausunnot antaa kuitenkin Oulun Vesi.

Hulevesien hallinnan vuoksi kaupunki voi päättää, että hulevesiä on viivytettävä tonteilla. Hulevesien viivytyksellä tontilla pienennetään alueen hulevesiviemäreiden ja laskuojien tulvariskiä ja pyritään estämään veden nousemista kiinteistöille.

Tällä hetkellä viivytysvaatimus on koko Pohjois-Ritaharjun alueella, Soittajankankaalla, Vaskikankaalla ja osassa Kivikkokankaan tonteista. Viivytysvaatimus voidaan asettaa myös yksittäisille tonteille muillakin alueilla, jos se on hulevesien hallinnan kannalta tarpeen.

Huleveden tarkastuskaivon/-putken lisäksi kyseisille tonteille rakennetaan erillinen hulevesien viivytysratkaisu (kokoojakaivo, viivytyskaivo).

Katto- ja pintavedet johdetaan kokoojakaivon kautta viivytyskaivoon.  Salaojavedet johdetaan suoraan tarkastuskaivoon/-putkeen padotusventtiilin kautta.

Esimerkki AO-tonttien viivytyskaivosta (pdf-tiedosto, 527kt)

Kivikkokankaan hulevesien viivytysalue (pdf-tiedosto, 172kt)

Soittajankankaan ja Vaskikankaan hulevesien viivytysalue (pdf-tiedosto, 1,34Mt)

Pohjois-Ritaharjun hulevesien viivytysalue osa1 (pdf-tiedosto, 3,29Mt)

Pohjois-Ritaharjun hulevesien viivytysalue osa 2 (pdf-tiedosto, 2,09Mt)
Talonrakennustyömaa