VANHASTA SUUNNITELMASTA LUOVUTTIIN

Vedenhankinnan turvaamista on valmisteltu Oulussa pitkään.

Aiemmin lupäkäsittelyssa olleen hankkeen suunnitelma valmistui jo vuonna 2008. Siinä pintavettä esitettiin varavedeksi ja pohjavettä pääasialliseksi vesilähteeksi. Esityksen mukaan pohjavettä olisi ollut mahdollista johtaa Ouluun 32 500 kuutiota päivittäin.

Aluehallintovirasto (AVI) myönsi hankkeelle luvan, mutta Vaasan hallinto-oikeus palautti asian uudelleen käsiteltäväksi todeten, ettei luontoarvojen heikentymistä voitu varmuudella estää vedenoton ollessa niin mittavaa. Hallinto-oikeus totesi tuolloin:

”...pohjavedenotto voidaan mahdollisesti toteuttaa ottomäärältään pienempänä, esimerkiksi siten, että Oulun Veden vedenhankinta perustuu osaksi pintaveden käyttöön ja osaksi pohjaveden käyttöön, ja muuttamalla ottopaikkojen sijaintia siten, ettei Kiiminkijoen Natura-alueen luontoarvoja merkittävästi heikennetä

Laajasta hankkeesta luovuttiin, mutta varavesiasia jäi samalla ratkaisematta. Oulun kaupungin velvollisuus turvata vedenjakelu myös kriisitilanteissa tarkoitti, että suunnittelua täytyi jatkaa uusista lähtökohdista. Uudessa hankesuunnitelmassa esitetty vedenottomäärä onkin vain kolmasosa aiemman hankkeen vedenottomäärästä.