Vedenoton vaikutus Natura-alueisiin

Vedenoton vaikutusalueella sijaitsevat Kiiminkijoen ja Olvassuon Natura-alueet. Molemmista alueista on tehty kattavat Natura-arvioinnit pohjavesihankkeen näkökulmasta.

Vaikutukset Kiiminkijoella

Pohjavesihanke ei uhkaa suojelun alaista Fennoskandian luonnontilaisiin jokireitteihin liittyvää luontotyyppiä eikä myöskään suojeluperusteena olevaa lietetatarta. Hankkeen vaikutukset kohdistuisivat pieneen osaan pikkujoet ja purot -luontotyyppiä Sorsuanojan vesistön alueella.

Tuhoutunut lähde

Vedenoton alueella sijaitsee useita lähteitä ja puroja, joiden luonnontila on menetetty mm. ojituksen myötä. Osa lähteistä on myös tuhoutunut. Aina tuhoutumisen syytä ei tiedetä.

Vaikutuksia on mahdollista lieventää

Hankkeen aiheuttamia vaikutuksia on mahdollista lieventää ennallistamalla purojen valuma-alueita ja uomia. Vaikutuksia voidaan lieventää myös jaksottamalla vedenottoa alivirtaamakaudella.

Lieventämistoimien seurauksena vaikutukset Natura-alueen luontoarvoille jäävät vähäiseksi. 

Natura-arviossa todetaan, että hanke ei muuta Natura-alueen ekosysteemien rakennetta tai toimintaa tavalla, joka vahingoittaisi alueen eheyttä. Se ei aiheuta merkittävää heikennystä Kiiminkijoen Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena oleville luontotyypeille, lajille tai sen elinympäristölle.

Lue lisää Kiiminkijoen Narura-arvioinnista. Natura-arvioinnissa listataan myös vaatimuksia luontovaikutusten seurannalle.

Vaikutukset Olvassuolla

Natura-arvioinnissa katsotaan, että uusi pohjavesihanke ei vaikuta haitallisesti Olvassuon Natura-alueen eheyteen, eikä pohjaveden otto aiheuta merkittävää heikennystä suojelun perusteena oleville luontotyypeille, lajeille tai niiden elinympäristöille.
 
Pohjavesihankkeella on kuitenkin vaikutuksia ympäristöön. Se ei tuota suoria vaikutuksia luontoarvoille, vaan vaikutukset ovat välillisiä. Välilliset vaikutukset kohdistuvat kuitenkin suhteellisen pienelle alalle Natura-alueesta.

Ympäristövaikutuksia arvioidaan esiintyvän todennäköisimmin Mustakorven lähialueella, missä sijaitsee soita ja lähteitä, Täällä vaikutukset letot ja aapasuot -luontotyyppien edustavuuteen arvellaan olevan lieviä ja kohtalaisia. Kahden suojeluperusteena olevan sammallajin kasvupaikoille aiheutuu mahdollinen muutosuhka pitkällä aikavälillä, mutta lajien suojelun taso ei kokonaisuudessaan heikkene Natura-alueella. Lähteille aiheutuvat vaikutukset jäävät pääosin vähäisiksi.

Metsätalousojitusten myötä Olvassuon lähteisiin ja lähdesoihin on kohdistunut jo aiemmin niiden luonnontilaa heikentäviä vaikutuksia.  Lieventävänä toimenpiteenä voidaan tutkia Natura-alueen ulkopuolella olevien ojitusten tukkimista. 

Paikallisten ja suhteellisen pienelle alalle kohdistuvien vaikutusten vuoksi pohjaveden oton ei arvioida vaikuttavan haitallisesti Natura-alueen eheyteen, mutta tarkalla seurannalla tulee varmistaa, että vaikutukset jäävät nyt arvioidulle tasolle. ​

Lue lisää Olvassuon Natura-arvioinnista. Natura-arvionnissa listataan myös suojelun alaiset lajit ja luontotyypit.