Vedentuotanto

Oulun Vedellä on kaksi talousveden valmistamiseen tarkoitettua pintavesilaitosta; Hintan ja Kurkelanrannan vedenpuhdistamot. Ne ottavat raakavetensä Oulujoesta ja valmistavat siitä talousvettä kanta-Oulun alueella asuville oululaisille. Vedenpuhdistamoiden puhdistusprosessit käsittävät epäpuhtauksien saostamisen rautapohjaisella saostuskemikaalilla, flotaatioselkeytyksen, hiekkasuodatuksen, otsonoinnin, aktiivihiilisuodatuksen, desinfioinnin ja jälkikemikaloinnin. Kurkelanrannan laitoksella on lisäksi UV-desinfiointi.


Vuonna 2021 pintavesilaitoksille pumpattiin raakavettä talousveden valmistukseen yhteensä 10 823 653 m³, mikä on keskimäärin 29 654 m³ vuorokaudessa. Vastaavasti kanta-Oulun vesijohtoverkostoon pumpattiin puhdistettua talousvettä noin 27 736 m³ vuorokaudessa, mikä on 10 123 560 m³ vuodessa.


Pintavesilaitosten lisäksi Oulun Vedellä on talousveden valmistamiseen tarkoitettuja pohjavedenottamoita Oulunsalon, Haukiputaan, Kiimingin, Ylikiimingin ja Yli-Iin suuralueilla sekä Hangaskankaalla. Vuoden 2021 aikana pumpattiin em. pohjavesialueilta talousvettä yhteensä 2 913 046 m³, joka on noin 7 981 m³ vuorokaudessa. Uusi juomavesidirektiivi (EU) 2020/2184 tuli voimaan 12.1.2021. Uuden juomavesidirektiivin vaatimukset on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä pääosin kahden vuoden kuluessa. Direktiivin tärkein tavoite on turvata talousveden eli juomaveden terveydellinen laatu. Tähän päästään tutkimalla talousvedestä riskienhallinnan avulla määriteltyjä laatuvaatimuksia. Riskinarvioinnissa on otettava huomioon koko vedentuotanto- ja jakelujärjestelmä raakavedestä kuluttajan hanaan asti. Talousveden laatuvaatimukset päivitetään pääosin Maailman terveysjärjestön
(WHO) suositusten mukaisesti.

Oulun Veden laatima WSP-riskinarviointi samoin kuin vuosille 2019 - 2023 laadittu talousveden valvontatutkimusohjelma hyväksyttiin Oulun seudun ympäristötoimessa helmikuussa 2019. Arviointia ja toimenpideohjelmaa päivitetään säännöllisesti, jotta se pysyy ajan tasalla. Riskinarvioinnin muutokset, päivitykset ja toimenpideohjelma tarkastetaan vuosittain tarkastusten yhteydessä. Pintavesilaitosten käyttämän raakaveden laatuseuranta tehdään talousvesiasetuksen vaatimusten mukaisesti laitoskohtaisesti määriteltävien ja raakaveteen kohdistuvien riskien sekä vedenkäsittelyn perusteella. Oulun seudun ympäristötoimi valvoo säännöllisesti verkostoveden laatua em. lakisääteisen talousveden valvontatutkimusohjelman mukaisesti ja kaikki siihen liittyvät analyysipalvelut Oulun Vesi ostaa ulkopuolisilta akkreditoiduilta laboratorioilta.

Verkostoon pumpatun talousveden laatu täytti vuonna 2021 talousvesiasetuksen 1352/2015 ja asetuksen muutoksen 683/2017 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Vuonna 2018 käynnistynyttä vedentuotannon kehittämissuunnitelmaa vietiin vuonna 2021 eteenpäin kaavaprosessin osalta. Tavoitteena on rakentaa Hinttaan vuosien 2023 - 2024 aikana uusi vesilaitos, jolla turvataan ja varmistetaan talousveden riittävyys kanta-Oulun alueella. Uuden laitosyksikön käyttöönoton jälkeen saneerataan molemmat nykyisistä pintavesilaitoksista. Suunnitelmissa on huomioitu myös pohjaveden johtamiseen liittyvät varavesijärjestelyt.


Uuden pohjavedenottamon rakentaminen Kiimingin Jolokseen alkoi heinäkuussa 2021 ja uuden laitoksen on määrä olla valmis kesäkuussa 2022. Kohteeseen rakennetaan kaksi uutta siiviläputkikaivoa sekä uusi pumppaamorakennus, jossa on laite-, valvomo-, pumppaamo-, sähkö- ja varavoimakonetilat. Lisäksi rakennuksen yhteyteen tulee alavesisäiliö. Samalla uusitaan laitokselle tulevat runkolinjat.


Vuonna 2021 vaihdettiin Kurkelanrannan vedenpuhdistamon automaatiojärjestelmä Valmet Automation Oy:n toimittamaan järjestelmään. Lisäksi Hintassa ja Kurkelanrannassa vaihdettiin vanhat hiilidioksidisäiliöt uusiin syksyllä 2021. Hintan ja Kurkelanrannan laitoksien katoilla sijaitsevista aurinkopaneeleista saadaan sähköenergiaa hyödynnettäväksi laitoksien omiin käyttötarpeisiin. Vuonna 2021 paneelit tuottivat sähköä yhteensä 108 030 kWh.