Verkostojen suunnittelu ja rakennuttaminen

Verkostojen suunnitteluhankkeita


Vesihuollon kaavarunkovaiheen ja asemakaavavaiheen suunnittelua tehtiin Näppärinkankaan alueelle.
Vesihuollon verkostojen suunnittelu uudisalueella tehtiin valtaosin konsulttityönä. Merkittävimmät uudiskohteet olivat Jääkärinkangas, Vesalanmäen 2 -vaihe, Tahkokangas sekä Korvenkylän 2- ja 3-vaiheet.
Saneerausinvestointikohteiden suunnittelua tehtiin konsulttien toimesta Jäälin keskuksen II-vaiheen alueella, Hietasaaressa Vellamontien alueella, Lämsänjärventiellä ja Lohitien alueella. Lisäksi laadittiin suunnitelman Kurkelanrannan etupihan putkikellarin osan saneerauksesta.


Omana työnä tehtiin saneeraussuunnittelua Rajakylään alueella, Kolmioraidehankkeen osalta, vt 4 Iskon eritasoliittymän osalta, Siimatie-Troolitie -alueella, Kisakentäntien alueella sekä Ratsu-Halosentiellä.
Syyskuussa suunnittelutiimissä aloitti työt määräaikainen suunnitteluinsinööri, jonka tehtävän pääpaino on asemakaavan ulkopuolisten alueiden viemäröintihankkeiden valmistelu.


Liitoslausuntoja laadittiin 890 kappaletta. Liitoslausuntojen määrä oli kahden aikaisemman vuoden tapaan suuri.


Verkostoinvestoinnit


Verkostoinvestoinnit olivat yhteensä 8,7 milj. euroa. Saneerausinvestointeja tehtiin 6,0 milj. eurolla. Saneerausinvestointein osuus oli aikaisempien vuosien tapaan korkea eli n. 68 %:ia. Vuonna 2021 verkostoinvestoinnit olivat 1,7 milj. euroa suunniteltua pienemmät. Investointien toteutumiseen vaikutti se, että henkilöstöresurssit olivat kuluneena vuonna sekä suunnittelussa että rakennuttamisessa suunniteltua pienemmät. Lisäksi investointitasoon vaikutti se, että vuosi 2021 oli ensimmäinen vuosi, jolloin hulevesiverkostoon tehdyt investoinnit eivät olleet vesihuoltolaitoksen menoina.


Investointihankkeita, joita ei päästy toteuttamaan 2021 on siirtynyt v. 2022 investointiohjelmaan. Verkostourakoihin on saatu hyvin tarjouksia ja kilpailutilanne on säilynyt hyvänä.


Hankkeita oli 35 kappaletta, joista saneeraushankkeita oli 24 kappaletta. Hankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät tehtiin lähes kokonaisuudessaan omana työnä. Yhdessä erityiskohteessa oli ulkopuolinen valvoja mukana. Merkittävä osa hankkeista oli yhteishankkeita yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kanssa.
Vesihuoltoverkostoja rakennettiin ja saneerattiin vuoden 2021 aikana yhteensä 46 km, josta saneerausten osuus oli 33 km.


Uudisalueiden vesihuoltoverkostoja on rakennettu maankäytöntoteuttamisohjelman mukaisesti Valkiaisjärventien ja Vesalanmäen alueille. Loppuvuodesta käynnistyi vesihuollon rakentaminen Jääkärinkankaan, Korvenkylän ja Vähäojan alueilla.


Vuoden 2020 alussa käynnistynyt Kiimingin siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen valmistui vuonna 2021.

Verkostosaneerauksia on tehty mm. Kajaaninkadulla välillä Isokatu-Uusikatu, Ruskontien varressa, Santaholmassa, Haukiputaalla Jussilanpuiston alueella, Hailuodontien varressa, Jäälin alueella sekä Iskossa. Runkoviemäreiden sukituksia on tehty Tarhurintie-Maikkulantie ja Liitintie-Huutilampi verkosto-osilla. Vesijohtoja on saneerattu Kiimingissä Raiviontie-Vehmaansuontie johto-osilla sekä Yli-Iin Kyrönniemessä.


Kurkelanrannan putkitunnelin saneeraus on käynnistynyt vuonna 2019 ja työtä jatkettiin myös vuonna 2021. Keskustan sekaviemäröity alue supistui 1,6 hehtaaria vuoden 2021 aikana ollen vuoden lopussa 34,2 hehtaaria.
Varsinaista uutta asemakaavan ulkopuolista jätevesiviemärihankkeita ei toteutettu kuluneen vuoden aikana. Hailuodontien varteen välille Salonpääntie- Lauttaranta rakennettiin kevyenliikenteenväylän rakentamisen yhteydessä myös paineviemäröintiä.


Verkkotietojärjestelmä


Verkkotietojärjestelmän tietoja on täydennetty vuoden 2021 aikana Oulunsalon ja Haukiputaan osalta. Järjestelmään on viety puuttuvia putkikoko- ja asennusvuositietoja. Verkostotietojärjestelmän materiaalimäärittelyjä ja kokotietoja on yhtenäistetty, jotta verkkotiedon käsittely helpottuu. Lisäksi kunnossapitotietojen kirjaamiskäytäntöjä on tarkennettu, jotta järjestelmästä saadaan entistä luotettavampaa tilastotietoa verkostossa tehdyistä kunnossapito- ja korjaustoimista.