Hyvitys vahinkotilanteessa hukkaan menneestä vedestä

Vesilaitos voi harkita vesilaskun hyvitystä hukkaan menneestä vedestä tilanteessa, jossa asiakkaan kiinteistössä on sattunut vaikeasti havaittava vesivahinko, jossa vuotovedet eivät ole päätyneet viemäriin.  Vapautus voidaan myöntää ainoastaan jäteveden käyttömaksusta. Muista maksuista ei myönnetä vapautusta. 

Millaisessa tilanteessa hyvitystä voi hakea? 

Hyvitys vesivuodosta voidaan myöntää sellaisessa tilanteessa, jossa asiakas voi näyttää vahingon toteen ja jossa vesimäärä on huomattava. Omavastuun raja on sata kuutiota, eli vain yli sadan kuution ylittävästä vesimäärästä voidaan myöntää vapautus. Sata kuutiota on esimerkiksi noin kymmenen kuorma-auton lavallista vettä. 

Hyvitys myönnetään takautuvasti enintään yhden vuoden pituiselta vuotoajalta. Aika lasketaan siitä, kun vuoto on korjattu. Anomus hyvitykseen on tehtävä kirjallisena vuoden sisällä vuodon havaitsemisesta.   

Mikäli asiakas ei ole ilmoittanut vesilaitoksen pyytämää vesimittarin lukemaa vuosittain, ei vuotoveden määrää voida arvioida luotettavasti, ja siinä tapauksessa hyvitystä ei voida myöntää.  

Millaisessa tilanteessa hyvitystä ei makseta? 

Oulun Vesi ei myönnä vapautusta vuodoista, jotka johtuvat asiakkaan viallisista vesijohtolaitteista kuten hanoista, wc-pytyistä tai kastelujärjestelmistä. Myöskään uima-altaiden, paljujen täyttöön tai pihan kasteluun käytettyjä vesiä ei hyvitetä.  

Toimi näin, jos haluat hakea korvausta 

Hae korvausta kirjallisesti Oulun Vedeltä. Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat seikat: 

 • nimi ja osoite  
 • käyttöpaikan numero tai asiakasnumero (löytyy mm. vesilaskusta)  
 • vuotopaikka  
 • vuodon syy  
 • arvio vuodon kestosta  
 • arvio vuotaneen veden määrästä   
 • vesimittarin lukema, kun vuoto on havaittu  
 • vesimittarin lukema korjauksen jälkeen  
 • vuotokorjauksen suorittaneen tai vuodon tutkineen asiantuntijan lausunto sekä valokuva   
 • putkimateriaali ja putken ikä, sekä muut asiaan mahdollisesti vaikuttavat tiedot 
 • kopiot kiinteistön vesijohto- ja viemärilaitteistopiirustuksista vuotokohdasta ja sen läheisyydestä 

Lähetä hakemus sen jälkeen Oulun kaupungin kirjaamoon. Laita viestin otsikkoon tai kuoreen merkintä ”Oulun Vesi/Vuotohyvityshakemus”.

Sähköposti: kirjaamo@ouka.fi 

Postiosoite: PL 71 90015 Oulun kaupunki 

Takana vesihuoltolaki 

Hyvityskäytäntöä ohjaa voimassa oleva lainsäädäntö, erityisesti vesihuoltolaki, sekä sopimusehdot ja vesihuollon yleiset toimitusehdot. 

Yleisten toimitusehtojen ja vesihuoltolain perusteella vesihuoltolaitoksella ei ole velvollisuutta korvata hukkaan mennyttä vettä, mikäli tämä ei johdu vesilaitoksen virheellisestä toiminnasta.  

Toimitusehtojen mukaisesti vesihuoltolaitoksella on oikeus laskuttaa hukkaan menneestä vedestä.

Sopimus ja toimitusehtojen mukaan asiakkaalla on velvollisuus ja vastuu tarkkailla ja pitää huolta omasta johdostaan ja kodin vesi- ja viemärikalusteista.