Suunnittelu ja valvonta

Tämän sivun sisältö:

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että hankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.

Rakennustyö on suunniteltava ja suoritettava siten, että se täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.

Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Siihen tehdään merkinnät katselmuksista, viranomaisen toimittamista tarkastuksista sekä yksityisen vastattaviksi määrätyistä työn suorituksen tarkastuksista.

Rakentamisen vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilön hakemus tehtävään

Pääsuunnittelija

Rakennussuunnittelija

Rakennesuunnittelija

Sähkösuunnittelu ja -urakointi

Vihersuunnittelija

Vastaava työnjohtaja

KVV- ja IV-työnjohtaja

Valvoja

Laadunvarmistus

Puurakenteisten elementtien kelpoisuus

Rakennustyön tarkastusasiakirja