Hankkeita Oulu-opistossa:

Meri-Pohjolan opistopiirin hanketietoa

Erasmus-liikkuvuushanke

 

Meri-Pohjolan opistopiirin hanketietoa

Oulu-opisto kuuluu Pohjois-Pohjanmaan (16 kansalaisopistoa) ja Kainuun maakunnan (3 kansalaisopistoa) muodostamaan Meri-Pohjolan opistopiirin, jonka tarkoituksena on kehittää alueen kansalaisopistojen yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta. Opistopiirin 50. toimintavuosi käynnistyy syksyllä 2019.

Meri-Pohjolan opistopiiriin kuuluvat seuraavat jäsenopistot: Iin kansalaisopisto, Jokihelmen opisto, Jokilatvan opisto, Kalajoen ko, Kaukametsän opisto, Kempeleen ko, Kianta-Opisto, Kuusamo-opiston ko, Lakeuden ko, Oulujoki-opisto, Oulujärven ko, Oulu-opisto, Pudasjärven ko, Raahe-opisto, Ruukin ko, Sotkamon ko, Taivalkosken ko, Vuolle-opisto ja Ylivieskan seudun ko.

Opistopiirin tarkoituksena on valvoa opistojen yhteisiä etuja sekä tehdä tunnetuksi kansalaisopistotyötä koko toiminta-alueella kahdessa maakunnassa.

Piiritoimikunnan puheenjohtajana toimii Oulu-opiston rehtori Outi Lohi, sihteerinä Taivalkosken kansalaispiston rehtori Kati Koivukangas ja rahastonhoitajana Jokihelmen opiston rehtori Anu Hultqvist.

Meri-Pohjolan opistopiiri on järjestänyt vuosikymmenten ajan täydennyskoulutuksia ja yhteisiä tapaamisia henkilöstölleen eri puolilla maakuntaa. Viimeisten vuosien aikana on Opetushallitus ja/tai Opetus- ja kulttuuriministeriö tukenut erilaisilla avustuksilla koulutustoimintaa. Opistopiiri sai lukuvuosille 2019-2020 seuraavat rahoitukset sekä kansalaisopistojen asiakkaiden että henkilökuntien koulutuksiin:

Kansalaistaitojen vahvistaminen

Meri-Pohjolan opistopiiri sai Opetushallitukselta DIGITTÄÄ –hankkeelle 200 000 euron avustuksen vuosille 2019-2020 (OPH päätös 117/1848/2018). DIGITTÄÄ –hankkeessa järjestetään valtiovallan tavoitteiden mukaista kansalaisten digitaitoja lisäävää ja heikkoja perustaitoja vahvistavaa koulutusta.

Tiedon hallinnan, elinikäisen oppimisen vuorovaikutuksen sekä itsensä johtamisen taidot korostuvat digiajassa. DIGITTÄÄ-hankkeen avulla autetaan kahden maakunnan asukkaita hankkimaan digiosaamisen perustaidot ja monipuolista medialukutaitoa. Näin pienennetään yli 600 000 heikot digitaidot omaavien suomalaisten joukkoa. Hankkeella edistetään kansalaisten työnsaantia ja vahvistetaan paitsi työllisyyttä myös kansallista kilpailukykyä. Digitaidot ovat hyvää vauhtia muodostumassa kansalaisten perustaidoksi nopeasti digitalisoituvassa yhteiskunnassa. On tärkeää, että pidämme kaikki mukana tässä kehityksessä.

Digittää -hankkeen nettisviuille.

PuolenSuomenTekijät ParantamassaSuunnitelmallisestiTaideosaamista (PST PST 3)

Opetushallitus myönsi valtionavustusta hankkeelle (401/385/2019) PST PST 3 yhteensä 73 000 €. Rahoituksella

1) tuetaan opistojen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien käytäntöön ottamista sekä opetussuunnitelmien mukaisen toimintakulttuurin juurruttamista taiteen perusopetuksen opintoihin. Osa koulutuksista on suunniteltu toteutettavaksi aktiivimallin ehdot täyttäviksi koulutuksiksi.

2) Käsityön tekemisen tuottaessa hyvinvointia antamalla itsenäisyyden tunnetta ja vapautta harrastaa taitojensa mukaista toimintaa, tullaan hankkeessa järjestämään koulutusta erityisesti teknisen työn opetukseen. Käsityön opettajille järjestetään prosessimainen koulutus, jossa vahvistetaan olemassa olevia taitoja ja opitaan uusia taitoja huomioiden mm. kestävä kehitys, uusvanhat tiedot ja taidot, digitekniikka ja trendit Suomessa sekä ulkomailla.

3) Taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman mukaiset pedagogiikan mukanaan tuomat muutokset on otettu käyttöön 1.8.2018. Koulutusta tullaan järjestämään mm. musiikinopetuksen pedagogisiin sisältöihin, pedagogiseen kuunteluun ja arviointiin liittyen. Samat koulutukset tarjotaan myös kansalaisopistojen musiikinopettajille. Myös kuorojen vetäjien koulutusta järjestetään sekä pedagogiikkaan että substanssiin liittyen. Uusi taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma edellyttää taiteiden välistä yhteistyötä ja opiskelijalta monitaiteista opiskelua ja kuorotoiminta on yksi oiva tapa toteuttaa uutta opetussuunaunnitelmaa. Edellisten lisäksi myös instrumenttikohtaiset opetussuunnitelmat edellyttävät koulutusta ja opistoissa tarvitaan vertaismentorointia mm. arviointikäytäntöihin. Koulutukset tulevat olemaan prosessimaisia ja vertaismentoraalisia, jossa kouluttajina toimivat opistojen musiikinopettajat.

 

KETTERÄ ja Turvallinen Johtamisen kehittäminen – Tulevaisuuden osaaminen Meri-Pohjolan opistopiirissä

Opetushallitus myönsi valtionavustusta hankkeelle (71/385/2019) 67 150 €.

Meri-Pohjolan opistopiirin kansalaisopistot laativat opistoille yhteisen kehittämissuunnitelmanpohjan, jonka jokainen opisto muokkaa omia tarpeita vastaavaksi. Kehittämissuunnitelmassa huomioidaan tiivis yhteys opistojen omistajayhteisöjen kuntastrategioihin, joissa on määritelty kunnan perusperiaatteet hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Osaaminen ja sen johtaminen ovat tärkeä osa strategista henkilöstöjohtamista ja tulevaisuuden kunnan tulevaisuuden rakentamista. Meri-Pohjolan opistopiirin henkilöstön voimavarojen kehittäminen perustuu kuntien tulevaisuuden tarpeisiin. Opistoissa tunnistetaan muutostarpeet, jotka edellyttävät henkilöstön osaamisen uudistamista ja työyhteisön toiminnan kehittämistä sekä vahvoja työyhteisötaitoja. Edellisten lisäksi koulutusta järjestetään myös itsensä johtamiseen, mikä on tämän päivän keskeinen työelämän osaamisvaatimus.

Edellisessä lyhyt kooste hankkeista, joissa Oulu-opisto on mukana Meri-Pohjolan opistopiirin jäsenenä.

Lisätietoja Meri-Pohjolan opistopiirin hankkeista saa tarvittaessa rehtori Outi Lohelta outi.lohi[at]ouka.fi.

Erasmus-liikkuvuushanke

 

Oulu-opiston Erasmus-liikkuvuushanke käynnistyi kesäkuussa 2018. Opistolle myönnettiin 38 770 euroa kaiken kaikkiaan 20 liikkuvuuteen. Tämä tarkoittaa, että 20 opiston työntekijää kouluttaa itseään kursseilla, opettaa ulkomailla tai seuraa ulkomaisen kollegan työtä jossakin Euroopan maassa kansainvälisissä ympyröissä ensi vuoden kesäkuuhun mennessä. Tätä kirjoittaessa kaksi kuvataiteen opettajaamme opiskelee Islannissa ja yksi ranskan opettajamme Ranskassa.

Toinen hanke on nimeltään Teachers in the Distance, hankeaika on 1.11.2018-30.11.2020. Hankkeessa mukana olevat maat Viro (emännöi), Latvia, Tšekin tasavalta, Puola ja Suomi. Oppilaitokset ovat aikuislukio Virosta, ammattikorkeakoulu Latviasta, yksityinen kielikoulu Tšekin tasavallasta, tekninen yliopisto Puolasta ja Oulu-opisto.

Hankkeessa kehitetään aikuisoppilaitosten kielten opettajien digitaalista valmiutta kielten opetuksessa ja kielten verkko- ja etäopetuksen tuottamisessa, jotta he puolestaan voivat tukea aikuisopiskelijoita parantamalla heidän teknisiä ja digitaalisia taitojaan. Hankkeen lopputuloksena luodaan kaikille avoin alusta, jossa annetaan konkreettisia ja matalankynnyksen neuvoja digitaalisuuden hyödyntämisestä kielten verkko- ja etäopetuksessa. Hankkeen loppuvaiheessa saadaan kustakin ulkomaisesta partnerimaasta viisi opettajaa (yht. 20 kielten opettajaa) kesäkuussa 2020 Ouluun verkko-opetuksen koulutukseen. Hankkeen on rahoittanut Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelma. Lisätietoja Erasmus-liikkuvuushankkeesta antaa Minna Hukkanen minna.hukkanen[at]eduouka.fi.

Hankkeen verkkosivusto: https://sites.google.com/view/teachersinthedistance