Käden taidot - Kiiminkijoen taidekoulu - Oulu-opisto - Oulun kaupunki

Käden taidot Käden taidot

ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET

Toiminnan tavoitteena on tukea luovaa ajattelua ja toimintaa, vahvistaa aisti- ja tunneherkkyyttä, tukea opiskelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä kehittää oppilasta ymmärtämään ja tulkitsemaan eri kulttuureita. Keskeistä opetuksessa on taiteen tekemisen ja kokemisen ilo sekä halu, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita taidetta persoonallisesti oppilaan yksilölliset erot ja lähtökohdat huomioiden. Tavoitteena on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjännitteiseen työskentelyyn yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

1. OPPIMISKÄSITYS

Taiteen ja taidon oppiminen on pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen prosessi, jossa opiskelu on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Oppimistilanteissa oppilas työskentelee aktiivisesti opettajan ohjauksessa, vuorovaikutuksessa opettajan ja toisten oppilaiden kanssa sekä itsenäisesti. Oppimisessa on lähtökohtana tutkiva oppiminen ja toiminnallinen lähestymistapa, jossa huomioidaan oppilaan aiemmat kokemukset ja elämismaailma. Opettajalla on keskeinen merkitys sekä oppilaan opiskelutaitojen että opiskeluympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että erilaisten oppilaiden edistyminen on mahdollista ja oppilas arvostaa kaikkien ryhmän jäsenten työskentelyä ja työn tuloksia.

2. OPISKELUYMPÄRISTÖ

Tavoitteena on, että opiskeluympäristö tukee oppilaan kasvua ja oppimista sekä antaa hänelle onnistumisen kokemuksia avoimessa, kannustavassa, myönteisessä ja rohkaisevassa ilmapiirissä. Ympäristön tulee olla esteettinen, fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, luovuutta ja pitkäjännitteistä opiskelua tukeva.

Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, suunnitelmallisuuteen ja oppilaan kykyyn arvioida omaa oppimistaan asettamiaan tavoitteita kohti sekä itsenäisesti että ryhmässä. Opiskelua ja opiskeluympäristöä järjestettäessä otetaan huomioon työ-, tuote- ja ympäristöturvallisuus.

Opiskelua voi tapahtua myös perinteisen opiskeluympäristön ulkopuolella kuten kotona, luonnossa, näyttelyissä, kulttuuritapahtumissa jne.

3. KÄSITYÖN OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

Käsityön opetuksen tavoitteena on, että oppilas ymmärtää käsityön merkityksen ihmisen hyvinvointiin. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu.

Käsityöilmaisu perustuu kulttuuriperintöön, taiteidenvälisyyteen ja luonnontuntemukseen. Oppilas oppii arvostamaan käden taitoja ja tietoja sekä ymmärtämään käsityön kulttuurisia merkityksiä.

Opetuksessa käsityö ilmenee ilmaisuna, tekoina, taitoina, tuotteina ja teoksina. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää suomalaista tekstiili-, esine- ja ympäristökulttuuria sekä kulttuurien erilaisuutta ja että hän säilyttää sekä kehittää edelleen perinteisiä käsityömenetelmiä ja työtapoja.

Opetuksessa painotetaan tietoista ympäristön, käsityöprosessin ja oman toiminnan tarkastelun havainnointia. Opetussisällöt valitaan niin, että oppilaan taidot ja tiedot sekä tekniikoiden, materiaalien ja työvälineiden monipuolinen tuntemus ja hallinta kehittyvät. Oppilas ohjataan luomaan laadukkaita tuotteita sekä kehittämään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Oppilasta ohjataan yhdistämään visuaalisia, käyttötarkoituksenmukaisia, ekologisia, taloudellisia ja teknologisia ominaisuuksia käsityötuotteeseen. Tuotteissa tulee näkyä esteettinen, visuaalinen ja kulttuurinen osaaminen sekä perinteen taitaminen.

4. SISÄLLÖT

Käsityön taiteen perusteiden tavoitteena on, että oppilaan kokonaisvaltainen ja myönteinen minäkuva ja itsetunto kehittyvät oman työskentelyn avulla. Tätä tukee myös oppilastyönäyttelyihin

osallistuminen. Oppilas perehtyy monipuolisesti materiaalien ja tekniikoiden ilmaisullisiin ominaisuuksiin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessissa.

Oppilas havannoi ympäristöään ja harjoittele tilan ja suhteiden ymmärtämistä sekä rakenteiden tuntemusta ja visualisten ilmaisukeinojen käyttöä. Tavoitteena on, että opiskelun teemat ja tehtävät valitaan niin, että oppilas kokee tekemisen ja oppimisen iloa. Oppilas harjoittelee työhön keskittymistä ja omasta työtilasta ja  –välineistä huolehtimisesta sekä oppi arvostamaan omaa ja ryhmän työskentelyä ja töitä. Työpajoissa syvennetään käsityön perusteiden opinnoissa saavutettuja taitoja ja tietoja.

5. OPETUKSEN TARJONTA JA OPETUSJÄRJESTELYT

Käsityön taiteen perusopetusta annetaan lapsille ja nuorille viikko-opetuksena. Työpajaopinnot voivat olla kurssimuotoisia. Molemmat sisältävät ohjatun työskentelyn lisäksi itsenäistä työskentelyä.

Käsityössä taiteen perusopintoihin otetaan joka vuosi opiskelijoita hänelle sopivaan ikäryhmään.

Käsityön perusteiden opintojen aikana ja jälkeen oppilaille tarjotaan työpajaopintoja niin, että oppilas saa kokoon taiteen perusopetuksen vaatimusten mukaisesti 500 tuntia ja 10 opintokokonaisuutta.

6. OPINTOJEN RAKENNE JA LAAJUUS

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on yhteensä 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennan perusteena käytetään 45 minuutin pituista oppituntia. Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opinnot voivat muodostua     useasta eri opintokokonaisuudesta, jotka laajentavat käsityön osaamista tai     yhden opintokokonaisuuden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen pohjalta muodostetuista käsityön osaamista syventävistä opintokokonaisuuksista.

7. OPINTOKOKONAISUUDET

-    vaatetuksen perustekniikat (mm. ompelu, neulonta, kirjonta, tilkkutyöt)

-    tekstiilin perustekniikat ( kudonta)

-    kankaankuviointi ja värjäys

-    kovat materiaalit ( mm. puu, kivi, lasi, metalli, pelti, luu, pajut ja risut)

-    punonnat ja solmeilut

-    plastinen muotoilu ( mm. savityöt, huovutus, paperityöt, nahkatyöt )

-    valutyöt (kipsi, parafiinivaha)

-    maalaus (posliininmaalaus, lasimaalaus)

-    luonnonympäristö ja kulttuuriperintö

-    taiteiden välisyys

-    portfolion valmistus tai projektin toteutus

8. OPPILASARVIOINTI