Käden taidot

2.4.3 Käsityö 
 
Käsityön taiteen perusopetuksessa opiskelija oppii ilmaisemaan itseään käsityön eri osaalueilla, jotka ovat esinesuunnittelu ja valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. 
 
Opetuksessa on lähtökohtana oppilaan omakohtaiset kokemukset, ilmaisu, käsillä työskentely sekä tuotteiden valmistus. Opintojen aikana opiskelija tutustuu laajasti erilaisiin materiaaleihin sekä työskentelytapoihin, löytää omia tapoja ilmaista itseään niiden pohjalta. Käsityön opetuksessa on tavoitteena myös yhdistää tarkoituksenmukaisesti erilaisia materiaaleja sekä suunnitella ja rakentaa ympäristöä materiaalituntemusta hyödyntäen. 
 
Jokainen lukuvuosi sisältää teeman, jonka pohjalle vuoden ohjelma rakentuu. Opettajat valitsevat teemat vuosittain, jotka voivat olla valtakunnallisia, paikallisia, opistokohtaisia. Perinne ja kulttuurijakso sekä kestävän kehityksen jaksot sisältävät erilaisia painotuksia esinesuunnittelusta ja valmistuksesta, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelusta ja valmistuksesta sekä ympäristön suunnittelusta ja valmistuksesta, ja niiden sisällössä on tarkoitus korostaa ja tuoda esiin oululaista kulloinkin ajankohtaista tapahtumaa tai merkityksellistä asiaa. 
 
Käsityön perusopinnot 
 
Taso

  • Esinesuunnittelu ja valmistus 
  • Tekstiilin ja vaatetuksen valmistus 
  • Ympäristön suunnittelu ja rakentaminen 
  • Perinne ja paikallinen kulttuuri 
  • Kestävä kehitys 

I Katse ympäristöön 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 

II Työkalupakki 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa

III Luonnostellen 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa

IV Käsityökertomuksia 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa

V-VI Luova prosessi ja aikataulu 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa Käsityön työpajaopinnot 

VII-VIII Suunnittelijan polulla 1-2 Valinnainen työpaja 15 viikkoa Valinnainen työpaja 15 viikkoa 

IX- X Minä käsityön tekijänä Portfolio ja näyttelytyöpaja Portfolio ja näyttelytyöpaja 
 
Käsityön perusteiden tavoitteena on, että opiskelijan kokonaisvaltainen ja myönteinen minäkuva ja itsetunto kehittyvät oman työskentelyn avulla. Opiskelija perehtyy monipuolisesti materiaalien ja tekniikoiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin sekä taitojen ja tietojen soveltamiseen käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessissa. 
 
Käsityön perusteissa opiskelija oppii ilmaisemaan itseään käsityön kaikilla osa-alueilla. Opiskelija havainnoi ympäristöä ja harjoittelee tilan ja suhteiden ymmärtämistä sekä rakenteiden tuntemusta ja visuaalisten ilmaisukeinojen käyttöä. Hän perehtyy luovaan ongelmanratkaisuun. Tavoitteena on, että opiskelun teemat ja tehtävät valitaan niin, että opiskelijat kokevat tekemisen ja oppimisen iloa. Opiskelija harjoittelee työhön keskittymistä ja omasta työtilasta ja -välineistä huolehtimista. Opiskelija oppii arvostamaan omaa ja ryhmän työskentelyä ja töitä. Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu omaan alueelliseen ja muiden kulttuurien käsityöhön ja muotoiluun. 

 
Käsityön työpajaopinnot

Käsityön työpajaopintojen tavoitteena on, että opiskelija syventää ilmaisuaan ja vuorovaikutustaitojaan. Opiskelija kehittää ongelmanratkaisutaitojaan koko työpajaopintojen ajan. Tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään työskentelyynsä sopivia työtapoja, tekniikoita ja materiaaleja. Opiskelija suunnittelee ja valmistaa tuotteita, joiden tekemisessä yhdistyvät taidollinen ja tiedollinen osaaminen sekä elämyksellisyys ja sosiaalinen vuorovaikutus. 
 
Opiskelija opettelee yhdistämään visuaalisia, käyttötarkoituksen mukaisia, ekologisia, taloudellisia ja teknologisia ominaisuuksia käsityötuotteeseen. Opiskelija harjoittelee itsenäistä työskentelyä, käsityöprosessin sanallistamista sekä itsearviointia suunnittelu- ja valmistusprosessissa.  
 
Opiskelija ymmärtää suomalaista tekstiili-, esine- ja ympäristökulttuuria sekä kulttuurien erilaisuutta. Hän hahmottaa elinympäristön monimuotoisuutta sekä ympäristön kulttuuriarvoja. Opiskelija tutustuu käsityöhön taiteena ja harrastuksena sekä ammatillisena toimintana, taitoteknologiana, alueellisena kulttuurina ja kulttuuriperintönä. 
 
I Katse ympäristöön

Jakso painottuu ryhmätyöskentelyyn ja kädentaitojen perusmenetelmien opetteluun. Tavoitteena on luoda virikkeellinen ja turvallinen oppimisympäristö, joka kannustaa taiteelliseen työskentelyyn. Havainnoidaan ja aistitaan ympäristöä, ja huolehditaan siitä.  
 
II Työkalupakki

Työvälineisiin ja materiaaleihin tutustumista ja välineiden turvallista käyttöä. Pohditaan värien materiaalien ja muotojen mahdollisuuksia valmiissa työssä. Opitaan valitsemaan tarkoituksenmukaisia materiaaleja ja käyttämään sopivia välineitä. 
 
III Luonnostellen

Luonnostelua: omia ideoita paperille ja tuotoksiksi, kolmiulotteisuuden huomioiminen. Oman ideoinnin korostaminen. Tuodaan esille omaa ilmaisua ja osaamista ryhmässä. 
 
IV Käsityökertomuksia

Käsityön prosessi: oman työskentelyn ja tuotteen arviointi. ”Miksi teemme näin?” Prosessin kuvailemista ja kuvaamista. Dokumentointi ja sen merkitys: Tuotosten tallentaminen ja jakaminen. 
 
V-VI Luova prosessi ja aikataulu

Eri käsityömenetelmien yhdistäminen ja kokonaisuuksien rakentaminen. Toimiminen eri tahojen kanssa yhteistyössä. Yhteistyön merkitys ja aikataulujen huomiointi. 
 
VII-VIII Suunnittelijan polulla 1-2

Keskittyminen yhteen käsityön osa-alueeseen tai kokonaisuuteen. Valmistautuminen omaan projektiin. 
 
IX-X Minä käsityön tekijänä

Minä käsityön tekijänä -oma projekti. Oman itsenäisen työskentelyn syventäminen ja kehittäminen. Työskentelyprosessin kuvaaminen portfolion avulla. Näyttelyn rakentamiseen osallistuminen.