Kuvataide

Kuvataide

Kuvataiteen yleisen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua, itsetuntemusta, identiteetin rakentumista ja oman sekä muiden kulttuurien tuntemusta kuvataiteen keinoin. Opetus vahvistaa oppilaan kokemusta itsestään visuaalisen kulttuurin aktiivisena toimijana sekä luovana ja vastuullisena yhteisön jäsenenä. Opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä luovat edellytyksiä uuden oppimiselle. Opinnoissa tarkastellaan visuaalisen kulttuurin jatkuvaa muuntumista ja avoimia rajoja.

Oppilailla on mahdollisuus opinnoissaan syventyä heille merkityksellisiin sisältöihin, teemoihin ja ilmaisun keinoihin. Opetuksessa painotetaan oppilaiden omaa kokemusmaailmaa, joka luo pohjan oivalluksia herättävälle oppimiselle ja tekemisen ilolle. Oppilasta kannustetaan nauttimaan kuvataiteesta sekä arvostamaan omaa ja muiden taiteellista työtä. Opintojen edetessä oppilas oppii tulkitsemaan ja arvioimaan kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria eri näkökulmista.

Opetuksessa kannustetaan pohtimaan taiteiden ja tieteiden yhteyksiä sekä löytämään niistä uusia oivalluksia, käyttämään taiteen toimintatapoja yhteistyön, vuorovaikutuksen, osallistumisen ja vaikuttamisen välineenä. Opinnot luovat perustaa oppilaan omakohtaisen taidesuhteen kehittymiselle ja kuvataiteen elinikäiselle harrastamiselle.

VARHAISIÄN KUVATAIDEKASVATUS

Taiteen perusopetuksen yleisiä opintoja edeltävää varhaisiän kuvataidekasvatusta annetaan alle kouluikäisille lapsille yhteensä 30 h.

VARHAISIÄN KUVATAIDEKASVATUKSEN TAVOITTEET

•innostaa lasta kuvataiteen tekemiseen, taiteen perusasioihin ja tuntemiseen tutkivan, kokeilevan ja leikinomaisen toiminnan kautta

•kannustaa lasta itseilmaisuun ja pitkäjänteisyyteen käyttäen monitaiteellisia työskentelytapoja

•vahvistaa lapsen aktiivisuutta kokonaisvaltaisen, kaikki aistit mukana olevan oppimisen avulla

•ohjata ryhmässä toimimiseen ja muiden huomioon ottamiseen

•hyödyntää lapsen omaa elinympäristöä ja siinä ilmeneviä visuaalisen kulttuurin ilmiöitä

•kannustaa iloitsemaan omasta ja toisten työstä

 

VARHAISIÄN KUVATAIDEKASVATUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT

•motorisia taitoja ja pitkäjänteisyyttä harjoitellaan tutustumalla vaihteleviin työtapoihin sekä erilaisiin materiaa leihin ja välineisiin ja niistä huolehtimiseen

•harjoitellaan ryhmässä toimimista, toisten huomioimista ja työhön keskittymistä

•opetellaan pohtimaan, tulkitsemaan ja sanallistamaan omia tuntemuksia, kokemuksia ja havaintoja

•hyödynnetään opetuksessa mielikuvaoppimista

 

KUVATAITEEN YHTEISET OPINNOT (300h)

Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnoissa yhteiset opinnot ovat 300 tuntia.

Ne sisältävät viisi (5) eri opintokokonaisuutta, jotka on jaettu eri mittaisiin opintojaksoihin.

 

KUVATAITEEN YHTEISTEN OPINTOJEN TAVOITTEET

Taiteenalan perustaitojen hankkiminen, rohkaista ja tukea oppilaan kuvallista ilmaisua, omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista ja identiteetin rakentumista.

 

TAIDESUHDE

Opetuksen tavoitteena on

• tukea oppilaan taidekäsityksen ja itsetuntemuksen kehittymistä tavoitteellisen kuvailmaisun kautta

• kannustaa oppilasta oman ilmaisun kehittämiseen kuvallisen työskentelyn ja sen reflektoinnin avulla

• innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kuvailmaisun keinoihin ja prosesseihin, taiteiden välisiin työskentelytapoihin sekä hänelle merkitykselliseen taiteeseen

 

VISUAALINEN LUKUTAITO

Opetuksen tavoitteena on

• innostaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä moniaistisesti sekä taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntäen

• kannustaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia, median ilmiöitä ja ympäristön visuaalisuutta

• ohjata oppilasta tulkitsemaan visuaalista kulttuuria eri näkökulmasta

• kannustaa oppilasta käyttämään erilaisia kuvatulkinnan keinoja, jatkamaan tulkintojaan ja keskustelemaan niistä

• innostaa oppilasta pohtimaan kuvataidetta historiallisesta, kulttuurisesta, yhteiskunnallisesta ja tulevaisuuden näkökulmasta

 

OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN

Opetuksen tavoitteena on

• kannustaa oppilasta pohtimaan kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja

• rohkaista oppilasta tarkastelemaan omassa kuvailmaisussa ja toiminnassa ilmeneviä arvoja

• ohjata oppilasta kriittisen ajattelun kehittämiseen

• kannustaa oppilasta ilmaisemaan näkemyksiään ja ottamaan kantaa taiteen keinoin

 

KUVATAITEEN YHTEISTEN OPINTOJEN KESKEISET SISÄLLÖT

Tutkitaan ihmisenä olemista, luontoa ja kulttuuria taiteen keinoin. Kuvataidetta lähestytään henkilökohtaisten, yhteisöllisten ja kulttuuristen merkitysten kantajana, välittäjänä ja purkajana.

 

KUVAN KIELI JA TAITEEN ILMAISUKEINOT

• tutkitaan kuvan kieltä ja kuvan merkitysten rakentumista

• harjoitellaan visuaalista havaitsemista, ajattelua, sanallistamista ja kuvista keskustelemista

• kokeillaan erilaisten välineiden ja materiaalien ilmaisullisia mahdollisuuksia

• hyödynnetään digitaalisten ja muiden teknologioiden mahdollisuuksia taiteellisessa ilmaisussa

 

OMAT KUVAT

• tutkitaan oppilaiden havainnoista, kokemuksista, toimintatavoista ja elämänpiiristä sekä heille merkityksellisistä kuvakulttuureista nousevia sisältöjä

• pohditaan oppilaiden omien kuvien henkilökohtaisia merkityksiä ja niiden suhdetta muuhun visuaaliseen kulttuuriin

 

TAITEEN MAAILMAT

• tutkitaan teoksia, jotka edustavat eri aikakausia, kulttuureita ja visuaalisten taiteiden lajeja

• tutustutaan nykytaiteen toimintatapoihin, pohditaan taiteen kulttuurisidonnaisuutta sekä käsitellään taiteen historiallisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua paikalliseen taidetoimintaan

 

• tutustutaan taiteen instituutioihin, muihin kulttuurikohteisiin, ajankohtaisiin taiteen ilmiöihin ja visuaalisten alojen ammattilaisten työhön

VISUAALINEN YMPÄRISTÖ

• tutkitaan erilaisia luonnonympäristöjä, rakennettuja ympäristöjä, esineympäristöjä, mediaympäristöjä ja visuaalisia osakulttuureja

• harjoitellaan visuaalisen ympäristön esteettistä, ekologista ja eettistä arvottamista sekä käsitellään ympäristön merkitysten rakentumista

 

KUVATAITEEN YHTEISTEN OPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET

 

OPINTOKOKONAISUUS 1 (60h)

 

OPINTOJAKSO 1: TAIDEMAISTIAISET (30h)

Sisältö:

• inspiroidutaan ja tutustutaan eri taiteenaloihin tavoitteena innostaa taiteiden välisiin työskentelytapoihin sekä oppilaalle merkitykselliseen taiteeseen

• omien luontaisten mielenkiinnon kohteiden etsiminen eri taiteista

• leikkimällä ja tutkimalla oppiminen

 

Tavoitteet:

• innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kuvailmaisun keinoihin ja prosesseihin, sekä taiteiden välisiin työskentelytapoihin.

• innostaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä moniaistisesti

 

OPINTOJAKSO 2: YHDESSÄ TUTKIEN (30h)

Sisältö:

• luokkaan ja turvalliseen tekemiseen tutustuminen kaverit huomioiden

• erilaisiin materiaaleihin ja työvälineisiin tutustuminen

• välinehuollon harjoittelua

• leikkimällä ja tutkimalla oppiminen

 

Tavoitteet:

• innostaa oppilasta monipuolisesti kuvailmaisun keinoihin ja prosesseihin

• innostaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä moniaistisesti sekä taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntäen

 

OPINTOKOKONAISUUS 2 (60h)

 

OPINTOJAKSO 3: KUVATAITEEN ALKUJUURILLA (10h)

Sisältö:

• tutustutaan kuvataiteen historiaan keskustellen ja katsellen kuvia

 

Tavoitteet:

• tukea oppilaan taidekäsityksen kehittymistä

• kannustaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia

• ohjata oppilasta tulkitsemaan visuaalista kulttuuria eri näkökulmasta

• innostaa oppilasta pohtimaan kuvataidetta historiallisesta näkökulmasta

 

OPINTOJAKSO 4: ELÄMÄNI KUVAT (20h)

Sisältö:

• oman elämänpiirin kuvittaminen

• omien havaintojen ja kokemusten kuvittaminen

 

Tavoitteet:

• kannustaa ja innostaa oppilasta tutkimaan ja havainnoimaan ympäristöä visuaalisuutta moniaistisesti

• tukea oppilaan itsetuntemuksen kehittymistä oman kuvailmaisun kautta

• rohkaista oppilasta omaan kuvailmaisuun

 

OPINTOJAKSO 5: ETSIN JA KOKEILEN (30h)

Sisältö:

• oman ideoinnin ja ilmaisun korostaminen

• kuvataiteen erilaisiin tekniikoihin ja peruskäsitteisiin tutustuminen

• mediataiteeseen tutustuminen

• taidehistoriaan tutustuminen

 

Tavoitteet:

• tukea oppilaan taidekäsityksen ja itsetuntemuksen kehittymistä tavoitteellisen kuvailmaisun kautta

• kannustaa oppilasta oman ilmaisun kehittämiseen kuvallisen työskentelyn ja sen reflektoinnin avulla

• innostaa oppilasta tutustumaan kuvailmaisun keinoihin ja prosesseihin, erilaisiin työskentelytapoihin sekä hänelle merkitykselliseen taiteeseen

• kannustaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia, median ilmiöitä ja ympäristön visuaalisuutta

• innostaa oppilasta pohtimaan kuvataidetta historiallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta

• kannustaa oppilasta ilmaisemaan omia näkemyksiään

 

OPINTOKOKONAISUUS 3 (60h)

 

OPINTOJAKSO 6: PUHETTA TAITEESTA (10h)

Sisältö:

• erilaisten teosten tutkiminen

• taiteen eri lajeihin tutustuminen

• taidefilosofian alkeet

 

Tavoitteet:

• kannustaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia ja tutustumaan monipuolisesti kuvailmaisun keinoihin ja hänelle merkitykselliseen taiteeseen

• tukea oppilaan taidekäsityksen kehittymistä

• kannustaa oppilasta käyttämään erilaisia kuvatulkinnan keinoja, jatkamaan tulkintojaan, keskustelemaan niistä ja ilmaisemaan näkemyksiään

• innostaa oppilasta pohtimaan kuvataidetta historiallisesta, kulttuurisesta, yhteiskunnallisesta ja tulevaisuuden näkökulmasta

 

OPINTOJAKSO 7: MEDIAN KUVAT (20h)

Sisältö:

• median ilmiöihin ja mediaympäristöihin tutustuminen

 

Tavoitteet:

• innostaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä moniaistisesti

• kannustaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia, median ilmiöitä ja ympäristön visuaalisuutta

• ohjata oppilasta tulkitsemaan median ilmiöitä visuaalisesta näkökulmasta ja jatkamaan omia tulkintojaan ja keskustelemaan niistä

• innostaa oppilasta pohtimaan mediakulttuuria yhteiskunnallisesta ja tulevaisuuden näkökulmasta sekä siinä ilmeneviä arvoja

• rohkaista oppilasta tarkastelemaan omia arvojaan mediaan liittyvässä kuvailmaisussaan ja toiminnassaan

• ohjata oppilasta kriittisen ajattelun kehittämiseen

 

OPINTOJAKSO 8: SANO SE OMIN KUVIN (30h)

Sisältö:

• kuvataiteen keinoin vaikuttaminen, kantaa ottaminen ja osallisuus, omien arvojen pohtiminen

 

Tavoitteet:

• kannustaa oppilasta oman ilmaisun kehittämiseen kuvallisen työskentelyn ja sen reflektoinnin avulla

• kannustaa oppilasta pohtimaan kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja

• rohkaista oppilasta tarkastelemaan omassa kuvailmaisussa ja toiminnassa ilmeneviä arvoja

• ohjata oppilasta kriittisen ajattelun kehittämiseen

• kannustaa oppilasta ilmaisemaan näkemyksiään ja ottamaan kantaa taiteen keinoin

 

OPINTOKOKONAISUUS 4 (60h)

 

OPINTOJAKSO 9: KUVANLUKUTAITO (30h)

Sisältö:

• kuva-analyysimenetelmiin tutustuminen

• omien ja muiden kuvien analysointi

 

Tavoitteet:

• tukea oppilaan taidekäsityksen ja itsetuntemuksen kehittymistä tavoitteellisen kuvailmaisun kautta

• kannustaa oppilasta oman ilmaisun kehittämiseen kuvallisen työskentelyn ja sen reflektoinnin avulla

• kannustaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia

• kannustaa oppilasta käyttämään erilaisia kuva- tulkinnan keinoja, jatkamaan omia tulkintoja ja keskustelemaan niistä

• innostaa oppilasta pohtimaan kuvataidetta historiallisesta, kulttuurisesta, yhteiskunnallisesta ja tulevaisuuden näkökulmasta

• kannustaa oppilasta pohtimaan kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja

• ohjata oppilasta kriittisen ajattelun kehittämiseen

 

OPINTOJAKSO 10: TAIDEKENTÄLLÄ (10h)

Sisältö:

• paikalliseen taiteeseen tutustuminen

• taiteen eri instituutioihin ja -kulttuurikohteisiin tutustuminen

• taiteen ammattilaisten työskentelyyn tutustuminen

 

Tavoitteet:

• innostaa oppilasta tutustumaan taiteen kenttään, prosesseihin ja työskentelytapoihin

 

OPINTOJAKSO 11: YHTEISÖTAIDE (20h)

Sisältö:

• yhteisötaiteeseen tutustuminen

• yhteisötaiteellinen projekti

 

Tavoitteet:

• kannustaa oppilasta toimimaan ja osallistumaan erilaisiin ryhmiin ja yhteisöihin yhteisötaiteen keinoin

• innostaa oppilasta pohtimaan kuvataidetta historiallisesta kulttuurisesta, yhteiskunnallisesta ja tulevaisuuden näkökulmasta

• kannustaa oppilasta pohtimaan yhteisötaiteessa ilmeneviä arvoja

 

OPINTOKOKONAISUUS 5 (60h)

 

OPINTOJAKSO 12: MUUT KULTTUURIT KUVATAITEESSA (30h)

Sisältö:

• eri kulttuurien visuaaliseen taiteeseen tutustuminen ja kansainvälisyys

 

Tavoitteet:

• innostaa oppilasta pohtimaan kuvataidetta historiallisesta, kulttuurisesta, yhteiskunnallisesta ja tulevaisuuden näkökulmasta

• innostaa ja rohkaista oppilasta tutustumaan eri kulttuurien visuaaliseen taiteeseen

 

OPINTOJAKSO 13: OMALLA KARTALLA (30h)

Sisältö:

• omien persoonallisten valintojen tekeminen omassa työskentelyssä

• töiden aiheesen sopivien tekniikoiden valinta

 

Tavoitteet:

• kannustaa oppilasta omaan ilmaisuun kuvallisen työskentelyn ja sen reflektoinnin avulla

• kannustaa oppilasta ilmaisemaan näkemyksiään taiteen keinoin

 

KUVATAITEEN TEEMAOPINNOT (200h)

KUVATAITEEN TEEMAOPINTOJEN TAVOITTEET

Oppilaan yhteisissä opinnoissa hankkimien taitojen laajentaminen, kuvallisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen sekä tietojen sekä vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen.

 

TAIDESUHDE

Opetuksen tavoitteena on:

• kannustaa oppilasta taidekäsityksen kehittämiseen tavoitteellisen kuvailmaisun, hänelle merkityksellisen taiteen ja oman oppimisen reflektoinnin kautta

• kannustaa oppilasta identiteettinsä pohdintaan erilaisia kuvia tekemällä ja niitä tulkitsemalla

• tukea oppilasta osaamisensa kehittämisessä tavoitteidensa ja näkemystensä mukaisessa itsenäisessä tai yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä

• rohkaista oppilasta käyttämään erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvailmaisun taitojaan

 

VISUAALINEN LUKUTAITO

Opetuksen tavoitteena on:

• rohkaista oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti sekä taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntäen

• vahvistaa oppilaan kykyä käyttää kuvan kieltä, kuvallisia muuttujia ja kuvallisen kerronnan keinoja

• kehittää oppilaan taitoa tutkia visuaalista kulttuuria tekijän, katsojan ja teoksen näkökulmista sekä perustella omia tulkintojaan

• ohjata oppilasta laajentamaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemustaan

 

OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN

Opetuksen tavoitteena on:

• tukea oppilasta hänen ilmaistessaan näkemyksiään taiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

• ohjata oppilasta ottamaan huomioon esteettiset, ekologiset ja eettiset arvot itsenäisesti ja ryhmässä toimiessaan

• kannustaa oppilasta kehittämään kriittistä ajatteluaan tarkastelemalla arvojen merkitystä omassa elinympäristössä, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa

• ohjata oppilasta ilmaisemaan näkemyksiään ja mielipiteitään taiteen keinoin

 

KUVATAITEEN TEEMAOPINTOJEN KESKEISET SISÄLLÖT

Tutkitaan ihmisenä olemista, luontoa ja kulttuuria taiteen keinoin. Kuvataidetta lähestytään henkilö- kohtaisten, yhteisöllisten ja kulttuuristen merkitysten kantajana, välittäjänä ja purkajana.

 

KUVAN KIELI JA TAITEEN ILMAISUKEINOT

• tutkitaan kuvan kieltä ja kuvan merkitysten rakentumista

• harjoitellaan visuaalista havaitsemista ja ajattelua, sanallistamista ja kuvista keskustelemista

• kokeillaan erilaisten välineiden ja materiaalien ilmaisullisia mahdollisuuksia

• hyödynnetään digitaalisten ja muiden teknologioiden mahdollisuuksia taiteellisessa ilmaisussa

 

OMAT KUVAT

• tutkitaan oppilaiden havainnoista, kokemuksista, toimintatavoista ja elämänpiiristä sekä heille merkityksellisistä kuvakulttuureista nousevia sisältöjä

• pohditaan oppilaiden omien kuvien henkilökohtaisia merkityksiä ja niiden suhdetta muuhun visuaaliseen kulttuuriin.

 

TAITEEN MAAILMAT

• tutkitaan teoksia, jotka edustavat eri aikakausia, kulttuureita ja visuaalisten taiteiden lajeja

• tutustutaan nykytaiteen toimintatapoihin, pohditaan taiteen kulttuurisidonnaisuutta sekä käsitellään taiteen historiallisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä

• hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua paikalliseen taidetoimintaan

• tutustutaan taiteen instituutioihin, muihin kulttuurikohteisiin, ajankohtaisiin taiteen ilmiöihin ja visuaalisten alojen ammattilaisten työhön

 

VISUAALINEN YMPÄRISTÖ

• tutkitaan erilaisia luonnonympäristöjä, rakennettuja ympäristöjä, esineympäristöjä, mediaympäristöjä ja visuaalisia osakulttuureja

• harjoitellaan visuaalisen ympäristön esteettistä, ekologista ja eettistä arvottamista sekä käsitellään ympäristön merkitysten rakentumista

 

TEEMAOPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET

Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnoissa teemaopinnot ovat 200 tuntia. Teemaopinnoissa on kaksi (2) opintokokonaisuutta, jotka sisältävät eri mittaisia opintojaksoja. Opintokokonaisuuksista toinen on kaikille yhteinen ja toinen vapaasti valittava, joissa korostuvat yhteistyö, taiteidenvälisyys ja omat kiinnostuksen kohteet. Teemaopintojen opintokokonaisuuksia voi suorittaa yhteisten opintojen rinnalla tai niiden jälkeen.

 

OPINTOKOKONAISUUS 1: Kaikille yhteiset opinnot (150h)

 

OPINTOJAKSO 14: TAITEIDEN RAJAPINNOILLA (30h)

Sisältö:

• toimitaan hyödyntäen taiteidenvälisyyttä ja yhteisöllisyyttä

• pohditaan taiteen kulttuurisidonnaisuutta sekä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä

• hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua paikalliseen taidetoimintaan

• tutustutaan taiteen instituutioihin, muihin kulttuurikohteisiin, ajankohtaisiin taiteen ilmiöihin ja taiteen ammattilaisten työhön

 

Tavoitteet:

• tukea oppilasta yhteistoiminnallisessa taiteellisessa työskentelyssä

• kehittää oppilaan taitoa tutkia taidetta tekijän, katsojan ja teoksen näkökulmista sekä perustella omia tulkintojaan

• ohjata ja tukea oppilasta ilmaisemaan näkemyksiään ja mielipiteitään taiteen keinoin

 

OPINTOJAKSO 15: TAITEELLINEN ESITTÄYTYMINEN (40h)

Sisältö:

• omien kiinnostuksen kohteiden valitseminen ja teosten esiin tuominen oppilaan valitsemalla tavalla

• harjoitellaan sanallistamista

• tutustutaan nykytaiteen toimintatapoihin • dokumentoidaan teoksia ja työskentelyä

• syvennetään itsearviointia

 

Tavoitteet:

• kehittää oppilaan taitoa tutkia visuaalista kulttuuria tekijän, katsojan ja teoksen näkökulmista sekä perustella omia tulkintojaan

• ohjata oppilasta laajentamaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemustaan

• ohjata oppilasta ilmaisemaan näkemyksiään ja mielipiteitään

• tutustutaan nykytaiteen toimintatapoihin

• dokumentoidaan teoksia ja työskentelyä

• syvennetään itsearviointia

 

OPINTOJAKSO 16: MINÄ TAITEILIJANA (80h)

Sisältö:

• syvennetään ja kehitetään omaa itsenäistä työskentelyä omien kiinnostuksen kohteiden pohjalta

• tutkitaan kuvan kieltä ja kuvan merkitysten rakentumista

• harjoitellaan visuaalista havaitsemista ja ajattelua, sanallistamista ja kuvista keskustelemista

• kokeillaan erilaisten välineiden ja materiaalien ilmaisullisia mahdollisuuksia

• tutkitaan oppilaiden havainnoista, kokemuksista, toimintatavoista, elämänpiiristä ja omista kuvista nousevia henkilökohtaisia merkityksiä

• dokumentoidaan teoksia ja työskentelyä

• syvennetään itsearviointia

 

Tavoitteet:

• kannustaa oppilasta taidekäsityksen kehittämiseen tavoitteellisen kuvailmaisun, hänelle merkityksellisen taiteen ja oman oppimisen reflektoinnin kautta

• kannustaa oppilasta identiteettinsä pohdintaan erilaisia kuvia tekemällä ja niitä tulkitsemalla

• tukea oppilasta osaamisensa kehittämisessä tavoitteidensa ja näkemystensä mukaisessa itsenäisessä kuvallisessa työskentelyssä

• rohkaista oppilasta käyttämään erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvailmaisun taitojaan

• rohkaista ja tukea oppilasta ilmaisemaan näkemyksiään, mielipiteitään, havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti

• vahvistaa oppilaan kykyä käyttää kuvan kieltä, kuvallisia muuttujia ja kuvallisen kerronnan keinoja

• kehittää oppilaan taitoa tutkia visuaalista kulttuuria tekijän, katsojan ja teoksen näkökulmista sekä perustella omia tulkintojaan

• ohjata oppilasta ottamaan huomioon esteettiset, ekologiset ja eettiset arvot itsenäisesti toimiessaan

 

OPINTOKOKONAISUUS 2: Valinnaiset opinnot (50h)

Kaksi valinnaista opintojaksoa, joista valitaan toinen

 

OPINTOJAKSO 17a: TUTKIVA TAIDE (50h)

Sisältö:

• hyödynnetään taiteen ja tieteen yhteyttä sekä digitaalisten ja muiden teknologioiden mahdollisuuksia taiteellisessa ilmaisussa.

• käsitellään taiteen historiallisia merkityksiä

• tutkitaan teoksia, jotka edustavat eri aikakausia, kulttuureita ja visuaalisten taiteiden lajeja

 

Tavoitteet:

• rohkaista oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti

• kehittää oppilaan taitoa tutkia visuaalista kulttuuria tekijän, katsojan ja teoksen näkökulmista sekä perustella omia tulkintojaan

• ohjata oppilasta laajentamaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemustaan

• kannustaa oppilasta kehittämään kriittistä ajatteluaan tarkastelemalla arvojen merkitystä omassa elinympäristössä, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa

• innostaa oppilasta kekseliäisyyteen ja luovaan ongelmaratkaisuun

•kannustaa oppilasta taidekäsityksen kehittämiseen oman oppimisen reflektoinnin kautta

 

OPINTOJAKSO 17b: YMPÄRISTÖ (50h)

Sisältö:

• tutkitaan erilaisia luonnonympäristöjä, rakennettuja ympäristöjä, esineympäristöjä, media- ympäristöjä ja visuaalisia osakulttuureja

• harjoitellaan visuaalisen ympäristön esteettistä, ekologista ja eettistä arvottamista sekä käsitellään ympäristön merkitysten rakentumista

• dokumentoidaan teoksia ja työskentelyä

• syvennetään itsearviointia

 

Tavoitteet:

• rohkaista oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti

• kehittää oppilaan taitoa tutkia visuaalista kulttuuria tekijän, katsojan ja teoksen näkö kulmista sekä perustella omia tulkintojaan

• ohjata oppilasta laajentamaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemustaan

• kannustaa oppilasta kehittämään kriittistä ajatteluaan tarkastelemalla arvojen merkitystä omassa elinympäristössä, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa

• innostaa oppilasta kekseliäisyyteen ja luovaan ongelmaratkaisuun

• kannustaa oppilasta taidekäsityksen kehittämiseen oman oppimisen reflektoinnin kautta

 

TYÖTAVAT KUVATAITEEN OPETUKSESSA

Opetuksessa valitaan työtapoja, jotka kannustavat vuorovaikutukseen, yhdessä tekemiseen, toisilta oppimiseen ja oman oppimisen reflektointiin. Työtapojen valinnoissa huomioidaan oppilaiden omat tavoitteet, yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Oppilasta kannustetaan ottamaan aktiivinen rooli työtapojen valinnassa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä, teknologioita ja mediavälineitä. Työtapojen monipuolisuutta edistetään hyödyntämällä paikallisia kulttuuripalveluja, verkostoja, toimijoita ja globaaleja mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että valitut työtavat ja oppimisympäristöt tukevat tutkivaa asennetta uuden oppimisessa ja kriittisen ajattelun kehittymistä. Työtavoilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisun keinojen käyttö sekä pitkäjänteinen harjoittelu ja taitojen syventäminen. Oppilaita kannustetaan kokeilemiseen, improvisointiin ja sattuman hyödyntämiseen.

 

OPPIMISEN ARVIOINTI KUVATAITEEN OPETUKSESSA

Oppimisen arvioinnin tehtävä on tukea oppilaan kuvataiteen opintojen edistymistä. Monipuoliseen jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja sekä ohjausta itse- ja vertaisarviointiin. Itsearvioinnissa oppilasta ohjataan pohtimaan oppimistavoitteitaan, havainnoimaan työskentelyään ja tarkastelemaan oman oppimisen edistymistä. Oppilasta rohkaistaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta. Arvioinnilla ja muulla palautteella kannustetaan oppilasta uuden oppimiseen sekä ohjataan häntä arvostamaan toisten näkemyksiä. Arviointitaitoja harjoitellaan opintojen kuluessa. Oppilasta perehdytetään kuvataiteen arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin.

Kuvataiteen yleisen oppimäärän arvioinnin kohteet ovat Taidesuhde, Visuaalinen lukutaito sekä Osallisuus ja vaikuttaminen. Oppilaalle annettavaan oppimisen arviointiin sisältyy palautetta kaikista opetukselle asetetuista tavoitteista.

Yhteisissä opinnoissa arvioinnilla tuetaan oppilasta kuvataiteen perustaitojen hankkimisessa. Jatkuvalla arvioinnilla ja muulla palautteella vahvistetaan oppilaan kuvallista ilmaisua, taidesuhteen muotoutumista ja identiteetin rakentumista. Oppilasta kannustetaan oman oppimisen sanallistamiseen.

Teemaopintojen arvioinnilla tuetaan oppilasta yhteisissä opinnoissa hankkimiensa taitojen laajentamisessa. Jatkuvalla arvioinnilla ja muulla palautteella kehitetään oppilaan kuvataiteellista ajattelua, kuvailmaisua, tietoja ja vaikuttamismahdollisuuksia.