Kuvataide ja arkkitehtuuri

2.4 Visuaaliset taiteet 
 
Visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän suuntautumisvaihtoehdot ovat arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide ja käsityö. 
 
Visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteena on kehittää taitoja toimia tietoon ja vuorovaikutukseen pohjautuvassa yhteiskunnassa. Tavoitteena on kehittää visuaalisen ajattelun taitoja niin, että oppilaalle syntyy käsitys visuaalisen ilmaisun laajaalaisuudesta ja kerroksellisuudesta.  
 
Oman taiteellisen työskentelyn avulla opiskelija voi määrittää suhdettaan luontoon ja kulttuuriin sekä ymmärtää, analysoida ja tulkita yhteiskunnassa ilmeneviä visuaalisia merkityksiä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii opintojen myötä ymmärtämään taiteen merkityksen omassa elämässään. 
 
Oulu-opiston taidekoulussa opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa eri visuaalisten taiteiden opintoja. 
 
Oulu-opiston taidekoulun visuaalisten taiteiden opintojen rakenne 
 
Taso Ikävuosi Tunnit /lv Oppitunnin pituus 

Perusopinnot I-IV 4 vuotta opintojen kesto 4 v

I 7-8 v 60 h 2x45 min

II 8-9 v 60 h 2x45 min 

III 9-10 v 60 h 2x45 min 

IV 10-11 v 60 h 2x45 min 

V-VI 11-12 v 11-12 v 90h 3x45 min

Perusopinnot

V-VI opintojen kesto 1 v 

Visuaalisten taiteiden työpajaopinnot 
VII-VIII 12-13 v 12-13 v 
90 h 3 x 45 min Työpajaopinnot  opintojen kesto 1 v 
IX-X 13-14 v 13-14 v 
90 h 3 x 45 min Työpajaopinnot  opintojen kesto1 v 
 
 
2.4.1 Kuvataide 

 
Kuvataiteen suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen eri osa-alueilla, joita ovat kuvallinen ilmaisu, kuvallinen media, kulttuuriperintö, esineympäristö ja muotoilu sekä luonnon ja rakennetun ympäristön visuaaliset ilmiöt. Opiskelija oppii ymmärtämään ja tulkitsemaan kuvataiteen ilmiöitä nyky-yhteiskunnassa historiallisesta, eettisestä ja esteettisestä näkökulmasta. 
 
Kuvataideopetuksessa opiskelijaa ohjataan ilmaisemaan ajatuksiaan, mielikuviaan ja tunteitaan kuvallisesti sekä sanallisesti ja käyttämään monipuolisesti eri materiaaleja sekä tekniikoita. 

Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition ja eri aistien merkitys. Opetus on ongelmakeskeistä, vuorovaikutuksellista ja tutkivaa. Opetuksessa käsitellään teemallisia kokonaisuuksia. Opiskelijaa rohkaistaan työskentelemään sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa ja arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä. 
 
Kuvataiteen opintojen moduulit 
Taso Kuvallinen ilmaisu 
Kuvallinen media 
Kulttuuriperintö 
Esine- ympäristö ja muotoilu 
Luonto ja rakennettu ympäristö 
I Kaverin kanssa tutkien 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 
II Työkalupakki 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 
III Etsin ja kokeilen 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 
IV Omalla kartalla 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 
V - VI Luova prosessi ja  aikataulu 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 
Kuvataiteen työpajaopinnot VII - VIII Minä taiteilijana 
Valinnainen työpaja 15 vk Valinnainen työpaja 15 vk 
IX - X Mun projekti 
Valinnainen työpaja 15 vk Portfolio- ja näyttely työpaja 15 vk 
 
Esimerkkejä valinnaisista työpajoista: piirustus-maalauksen-, kokeilevan taiteen-, taidegrafiikan-, muotoilun-, audiovisuaalisen taiteen sekä ympäristö ja tilataiteen työpajat. 
 
I Kaverin kanssa tutkien

 • tutustutaan luokkaan ja turvalliseen tekemiseen kaverit huomioiden
 • harjoitellaan välinehuoltoa
 • kuvallisiin perustekniikoihin tutustuminen
 • leikkimällä ja tutkimalla oppiminen 

 
II Työkalupakki

 • materiaaleihin tutustuminen
 • erilaisiin tekniikoihin ja kuvataiteen peruskäsitteisiin tutustuminen
 • tehdään valintoja mikä materiaali sopii mihinkin aiheeseen 

 
III Etsin ja kokeilen

 • oman ideoinnin ja ilmaisun korostaminen
 • luova ongelmanratkaisu
 • omien teosten keksiminen 

IV Omalla kartalla

 • kuvallisen prosessin hallinta
 • oman työskentelyn tavoitteiden asettaminen, itsearviointi, aikataulun laatiminen 

 
V-VI Luova prosessi ja aikataulu

 • projektit
 • toimiminen yhteistyössä eri tahojen kanssa
 • pitkäjänteisyys
 • teosten dokumentointi 

 
VII-VIII Minä taiteilijana

 • itsenäisen työskentelyn kehittäminen
 • omien kiinnostusten kohteiden valitseminen
 • itsearvioinnin syventäminen
 • kuvapäiväkirjan pitäminen
 • IX-X Mun projekti
 • portfolio ja näyttely
 • oman itsenäisen työskentelyn syventäminen ja kehittäminen
 • näyttelyn suunnittelu ja toteutus yhdessä ryhmän kanssa
 • oman työskentelyprosessin kuvaaminen portfolion avulla 

 
Kuvataiteen perusteet 
 
Kuvataiteen perusteiden tavoitteena on, että opiskelija oppii kuvallisia ajattelun valmiuksia ja kuvan tekemisen perustaitoja usealla eri kuvataiteen osa-alueella sekä oppii kehittämään omaa kuvallista ilmaisuaan. Opiskelija harjoittelee kuvan visuaalisten elementtien käyttämistä, tutustuu eri materiaaleihin ja eri tekniikoiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin sekä harjoittelee materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Opinnoissa tarkastellaan kuvataiteen ja arjen kuvia sekä kehitetään oppilaan kulttuurin, nykytaiteen ja taidehistorian tuntemusta. Opiskelija tutustuu esineympäristöön, muotoilun perusteisiin, rakennettuun ja luonnon ympäristöön. 
 
Kuvallinen työskentely pohjautuu oppilaan havaintoihin, mielikuviin ja mielikuvitukseen. Opiskelija opettelee tulkitsemaan ja arvioimaan sanallisesti omaa ja muiden työskentelyä ja töitä. 
 
Kuvataiteen työpajaopinnot 
 
Työpajaopintojen tavoitteena on, että oppilas kehittää taiteellista ilmaisuaan usealla kuvataiteen alueella. Työpajoissa oppilas syventää taitojaan ja tietojaan sekä perehtyy aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisunsa välineenä. Tavoitteena on, että opintojen aikana oppilaan kyky itsenäiseen työskentelyyn kehittyy ja hän oppii tekemään tietoisesti valintoja omassa ilmaisussaan sekä perustelemaan niitä. Oppilas opettelee arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä ja töitä. Työpajatyöskentelyssä yhdistetään teemallisiksi kokonaisuuksiksi kuvataiteen eri osa-alueita ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan taiteiden välisiä projekteja. 
 
 
2.4.2 Audiovisuaalinen taide 
 
Audiovisuaalinen taide on musiikkia, ääntä, visuaalista ilmaisua, kirjallisuutta ja teatteria yhdistävä nykytaiteenmuoto. Audiovisuaalisen taiteen suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija oppii ilmaisemaan itseään audiovisuaalisen taiteen eri osa-alueilla, joita ovat elokuva, animaatio, tietokonepelit, verkkoteokset sekä muut ääntä, musiikkia ja kuvaa yhdistävät mediat. Opiskelija oppii tulkitsemaan audiovisuaalisen taiteen tuotteita mediassa sekä ymmärtämään audiovisuaalisen kulttuurin merkitystä nyky-yhteiskunnassa. 

 
Oulu-opiston audiovisuaalisen taiteen opintojen moduulit 
Taso Elokuva Animaatio Tietokonepelit Verkkoteokset Muut mediat 
I  6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 
II  6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 
III  6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 
IV  6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 
V - VI  6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 
Audiovisuaalisen taiteen työpajaopinnot 
VII VIII 
Valinnainen työpaja 15 vk Valinnainen työpaja 15 vk 
IX - X Valinnainen työpaja 15 vk Portfolio ja oma audiovisuaalinen teos 15 vk 
 
Audiovisuaalisen taiteen perusteet 
 
Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan mielikuvituksen ja oman ilmaisun kehittymistä sekä kykyä ymmärtää audiovisuaalista taidetta ja mediakulttuuria. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää audiovisuaalisten kertomusten kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Hän tutustuu audiovisuaalisen taiteen historiaan ja tutkii omia mediankäyttötottumuksiaan. 
 
Opiskelija oppii ymmärtämään ikärajoitusten ja tekijänoikeuksien merkityksen, tarkastelemaan audiovisuaalisia tuotteita esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta, sekä pohtimaan niiden fiktiivisyyttä ja todenperäisyyttä. Hän oppii analysoimaan audiovisuaalisten teosten rakenteita ja tulkitsemaan muiden tekemiä audiovisuaalisia teoksia ja mediamaailman tuotteita sekä tuottamaan näitä itse. Opiskelija harjoittelee kertomuksien rakentamista kuvien, äänen ja musiikin avulla ja oppii käyttämään työskentelyssään hyväkseen omia havaintojaan ja mielikuviaan. Opiskelija harjoittelee lineaarista ja epälineaarista kerrontaa. Opetuksessa opiskelijaa ohjataan toimimaan yhteistoiminnallisesti ja pitkäjänteisesti. 
 
Audiovisuaalisen taiteen työpajaopinnot 
 
Työpajoissa syvennetään elokuvailmaisun taitoja ja harjoitellaan epälineaarista kerrontaa aiempaa enemmän. Multimedia ja taiteiden väliset projektit ovat osa opetusta. Opiskelija harjoittelee työskentelyssä tarvitsemiaan ilmaisumuotoja ja tekniikoita. Tavoitteena on, että opiskelijan mediaosaaminen kehittyy. Hän oppii tunnistamaan ja analysoimaan audiovisuaalisessa taiteessa käytettyjä keinoja. Opiskelija tekee itse oman audiovisuaalisen teoksen ja osaa yhdistää eri ilmaisukeinoja. 

 

2.4.4 Arkkitehtuuri 

 
Arkkitehtuurin suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija oppii ymmärtämään, tulkitsemaan ja arvottamaan arkkitehtuuriin liittyviä ilmiöitä ympäristössä. Hän harjoittelee itsensä ilmaisemista eri menetelmin arkkitehtuurin eri osa-alueilla, joita on mm. rakennussuunnittelu, kaluste- ja sisustussuunnittelu, kulttuuriympäristö ja rakennusperintö, kaupunki- ja maisemasuunnittelu sekä tila- ja ympäristötaide.  
 
Opiskelija ymmärtää, että arkkitehtuuri on sovellettua taidetta ja että rakentamisessa vaaditaan monialaisia tietoja ja taitoja. Arkkitehtuurin suuntautumisvaihtoehto toteutetaan Oulu-opiston taidekoulussa myöhemmin taiteen perusopetuksen laajuisena. Nykyiset ryhmät toimivat osana kansalaisopisto-opetusta. 
 
Arkkitehtuurin opinnot 
 • Taso Rakennus- suunnittelu 
 • Kaluste- ja  sisustus- suunnittelu 
 • Kulttuuriympäristö ja rakennusperintö 
 • Kaupunki- ja maisema- suunnittelu 
 • Tila- ja ympäristö- taide 
 
I  6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 
II  6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 
III  6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 
IV  6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 
V-VI  6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 6 viikkoa 
Arkkitehtuurin työpajaopinnot 
VII-VIII Valinnainen työpaja 15 vk Valinnainen työpaja 15 vk 
IX-X Valinnainen työpaja 15 vk Portfolio- ja oma teos 15 vk 
 
Arkkitehtuurin perusopinnot 
 
Opiskelija tutustuu arkkitehtuurin kuvaamisessa käytettäviin materiaaleihin, työtapoihin ja välineisiin. Opiskelija oppii arkkitehtuurin peruskäsitteitä rakentamisen ja muotoilun eri menetelmien kautta. Tavoitteena on oppia havainnoimaan ympäristöä ja sen muotoutumista, sekä miettimään oman ympäristön merkitystä hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan myös ympäristötaiteen menetelmiin. 
 
Arkkitehtuurin työpajaopinnot 
 
Työpajaopintojen tavoitteena on laajentaa opiskelijan tietotaitoa rakentamisen ja arkkitehtuurin eri ilmiöistä. Opiskelija syventää taitojaan ja tietojaan sekä kykyään sanallistaa ajatuksiaan arkkitehtuurin keskeisistä sisällöistä. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ympäristön rakentumiseen vaikuttavia prosesseja sekä yksilön vaikututtamisen mahdollisuuksia niihin. Opiskelija tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien tuottamaan arkkitehtuuriin, sekä ympäristö- ja tilataiteeseen.