Musiikki - Oulu-opisto - Oulun kaupunki

Musiikki Musiikki

1. TAVOITTEET JA TEHTÄVÄ

Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja ja oppii kehittämään ilmaisukykyään ja esiintymistaitojaan sekä solistisessa aineessa että yhtyesoitossa. Oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia.

Opetuksen tehtävä on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Oppilaita kannustetaan itsensä ilmaisemiseen eli esiintymään oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa.

2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ

Opiskelu muodostuu pääasiassa taidollisista ja tiedollisista asioista kuten nuotinluvun ja instrumentin hallinnasta, musiikkikulttuurin oppimisesta, esiintymistaidon omaksumisesta, musiikin teorian ja säveltapailun ja yhtyesoiton hallinnasta.

Opiskelu tapahtuu yksilö- ja luokkaopetuksessa yksilöllisien opintosuunnitelmien mukaisesti. Opiskeluun kuuluu ryhmätyöskentelyä ja vuorovaikutusta: esimerkiksi kamarimusiikissa, yhtye- ja orkesterisoitossa sekä teoriaryhmissä.

Tavoitteet laaditaan syksyisin ja niiden saavuttamista seurataan vuosiarvioinneissa. Opiskelun tavoitteena on oman instrumentin hyvä hallinta ja valmius hakeutua myöhempiin opintoihin.

3. KESKEISET SISÄLLÖT JA OPINTOKOKONAISUUDET

Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja -ohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin. Säännöllinen esiintyminen on osa opintoja. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä.

Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Opetus pyritään toteuttamaan vuorovaikutuksessa instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opetuksen kanssa.

Musiikin perustason opintoihin sisältyvät musiikin perusteet suoritettuaan oppilas

-    osaa laulaa ja kirjoittaa duuri-molli-tonaalisia melodioita

-    hallitsee monipuolista ohjelmistoa

-    on harjaantunut rytmien hahmottamiseen

-    osaa tuottaa ja tunnistaa tavallisimpia lopuketyyppejä ja harmonioita

-    tekee itse säestyksiä ja sävellyksiä sekä mahdollisuuksien mukaan hyödyntää oppilaitoksen tarjoamaa tietotekniikkaa opiskelussaan

-    tuntee oman musiikinlajinsa keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmiöitä ja soittimistoa

-    on saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen

3.1 Yksinlaulu 10-20 tuntia/vuosi

Yksinlaulun opiskelun tavoitteena on kehittää monipuolisesti omaa lauluääntä ja tutustua laajasti laulumusiikin eri aikakausiin, lajeihin ja laulutapoihin.

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas

-    oppii tuntemaan ääntään

-    oppii terveitä äänenkäyttötapoja

-    oppii kehittämään lauluääntään

-    oppii solistisia valmiuksia

-    oppii laulujen tulkintaa

-    oppii yhteismusisointitaitoja

-    saa esiintymiskokemuksia ja oppii esiintymistaitoja

3.2 Kuoro/lauluyhtye 30-120 tuntia/vuosi

Kuoroon/lauluyhtyeeseen osallistumisen tavoitteena on yhteismusisoinnin ja oman äänen kehittäminen. Nuotinlukutaidon kehittyessä ohjelmistoa voi laajentaa perinteisestä kuoromusiikista aikamme sävellyksiin, uuteen ääni-ilmaisuun ja nuotintamistapoihin.

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas

-    omaksuu valmiuksia oman äänen ja yhteissoinnin kehittämiseen

-    oppii äänen hallintaa

-    oppii laulamaan osana kokonaisuutta

-    oppii kuorolaulussa tarvittavaa nuotinlukutaitoa

-    oppii tuntemaan ja esittämään monipuolista kuoromusiikkia

-    kokee yhteismusisoinnin iloa ja yhteisiä elämyksiä

3.3 Yhteismusisointi 40-90 tuntia/vuosi

Yhteismusisoinnissa oppilasta ohjataan laulamaan ja soittamaan yhdessä muiden kanssa sekä toimimaan ryhmän jäsenenä. Oppilas saa ryhmästä innostusta musisointiin ja harjoitteluun.

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas

-    oppii yhteismusisointia ohjatusti ja itsenäisesti

-    saa valmiuksia yhteissoinnin kehittämiseen

-    oppii musisoimaan suhteessa muihin soittajiin ja laulajiin

 -   oppii ottamaan vastuuta erilaisten yhteismusisointitilanteiden järjestämisestä

-    ymmärtää stemmaharjoittelun merkityksen yhteismusisoinnissa

-    saa esiintymiskokemuksia ja oppii esiintymistaitoja

3.4 Soitinopinnot 20 tuntia/vuosi

Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta puhtaaseen sekä musiikillisesti rikkaaseen ja luovaan ilmaisuun.

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas

-    kehittää instrumentin soittamisen tekniikkaansa

-    oppii nuotinlukutaitoa ja prima vista -soittovalmiuksia

-    oppii tulkitsemaan monipuolista ohjelmistoa

-    oppii yhteissoittotaitoja ja saa solistisia valmiuksia

-    saa esiintymistaitoja ja oppii välittämään musiikillisia ajatuksiaan yleisölle

3.5 Musiikin valmentava opetus 40 tuntia/vuosi

Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat eri soittimiin ja musiikin lajeihin ja sitä kautta auttaa heitä löytämään oman instrumenttinsa. Äänitteiden kuuntelun lisäksi on tärkeää saada kokemuksia elävistä konserteista, joissa kaikki osatekijät luovat yhdessä kokonaisvaltaisen kuuntelukokemuksen.

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas

-    oppii keskittymään musiikin kuunteluun

-    oppii tuntemaan eri soittimia

-    oppii tuntemaan musiikin eri lajeja

-    oppii musiikin teorian perusteita

3.6 Musiikin teoria ja säveltapailu 1/3, 2/3 ja 3/3 40-60 tuntia/vuosi

Musiikin teorian ja säveltapailun opetuksessa korostetaan teoreettisten asioiden oppimista oman tekemisen, soittamisen ja laulamisen kautta. Yleistavoitteena on nuotinlukutaidon kehittäminen. Sisällöissä keskeisiä osa-alueita ovat rytmi, melodia, intervallit, asteikot ja soinnut. Teoriakurssit ovat tasolta toiselle eteneviä.

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas

-    oppii nuotinlukutaitoa

-    oppii yhdistämään teoriaopetuksen käytännön musisointiin

-    oppii musiikillista ajattelukykyä

-    ymmärtää musiikillisia lainalaisuuksia

-    oppii jäsentämään musiikkia

3.7 Vapaa säestys ja improvisointi 20-60 tuntia/vuosi

Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii käyttämään hankkimiaan soittotaitoja erilaisissa tilanteissa.

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas

-    saa valmiuksia ilmaista musiikillisia ajatuksiaan ja ideoitaan improvisoimalla ja tuottamalla ääntä ja musiikkia

-    oppii soittamaan sekä sointumerkeistä että korvakuulolta

-    oppii improvisointia ja transponointia ja vapautuu nuottikuvaan sidotusta soittamisesta

-    oppii tyylinmukaista rytminkäsittelyä ja fraseerausta

-    oppii erityylisiä säestyksiä

-    kehittää instrumentin soittotekniikkaansa

3.7 Taiteidenvälisyys 20-30 tuntia/vuosi

Taiteidenvälisten opintojen tavoitteena on monipuolistaa musiikinopetusta ja auttaa oppilasta ymmärtämään taidetta myös laajemmin.

Tavoitteena on, että oppilas

-    tutustuu johonkin muuhun taiteenalaan

-    perehtyy jonkin muun taidelajin tiedollisiin ja teknisiin perusteisiin

-    omaksuu keinoja, joilla musiikki ja kyseinen taidelaji voidaan elävästi yhdistää kokonaisuudeksi.

Keskeiset sisällöt:

-    kyseisen taidelajin historiaa, taustaa ja perustekniikkaa

-    taidelajiin kuuluvaa tapa- ja opiskelukulttuuria sekä alan perusterminologiaa

-    mahdollisuuksien mukaan vierailuja esimerkiksi taidenäyttelyihin, teatteri- ja tanssiesityksiin

4. TYÖTAVAT

Oppilaat soittavat vuosisuoritukset kerran lukuvuodessa. Oppilaskohtaiset tavoitteet laaditaan syksyllä yhteistyössä oppilaan ja opettajan kanssa. Tavoitteiden toteutumisen seuranta on keväällä.

5. OPPILAAT

Taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää voivat opiskella henkilöt, jotka ovat tulleet valituiksi valintakokeessa, tai jotka opettaja on valinnut opiston puolelta ja edistyvät opinnoissaan vuosittain asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Perustasolla opetusta annetaan pääsääntöisesti kouluikäisille aina 16. ikävuoteen saakka.

6. VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on, että

-    lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle

-    lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin.

Keskeiset sisällöt

Musiikin elementit – rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri – muodostavat opetuksen keskeisen sisällön. Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään.

7. OPPIMÄÄRÄN JA OPETUKSEN YKSILÖLLISTÄMINEN

Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely.

Opetusta järjestettäessä on otettava huomioon, että opintojen tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia. Oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta. Tavoitteissa painottuvat oppilaan musiikillisten kykyjen ja taitojen kehittäminen hänen omista lähtökohdistaan käsin sekä musiikin elämyksellinen kokeminen. Opetusta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäopetuksena.

8. OPINTOJEN RAKENNE JA LAAJUUS

Musiikin yleisen oppimäärän opinnot voivat muodostua:

-    Useasta eri opintokokonaisuudesta (musiikki + muut taideaineet), jotka laajentavat musiikillista osaamista

-    Yhden opintokokonaisuuden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen pohjalta muodostetuista musiikillista osaamista syventävistä opintokokonaisuuksista.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on yhteensä 500 tuntia ja 10 opintokokonaisuutta. Opintojen laajuuden laskennan perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia.

Yleisen oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta annettaessa pyritään joustavuuteen siten, että oppilaan ikä, aikaisemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon.

Yhteismusisointi sisältyy opintoihin koko opiskelun ajan siitä lähtien, kun instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa.

9. ARVIOINTI

9.1. Arvioinnin tehtävät

Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista ja auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa. Arviointi tukee oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin.

Arviointimenetelmä on valittu siten, että ne mittaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opetusmenetelmiin ja tukevat oppimista.

9.2. Oppilasarviointi

Oppilaan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin perusteiden opinnoissa arvioidaan ja kirjataan vuosittain. Oppilaalle annetaan kaikista suorituksista myös sanallinen palaute.

Oppilaan tavoitteiden toteutuminen arvioidaan jokaisen lukuvuoden lopussa. Myös oppilas arvioi omien tavoitteidensa toteutumista. Arvioidun suorituksen perusteella opettaja ja oppilas asettavat seuraavan lukuvuoden tavoitteet.

Muualla suoritettuja opintoja voidaan hyväksi lukea oppilaalle. Hyväksi lukemisen suorittaa musiikin päätoiminen opettaja.

Opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2006. Opetussuunnitelman soveltamisen vaatimat päätökset tekee rehtori asianomaisia opettajia kuultuaan.