Musiikki

2.1 Musiikki 
 
Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja ja kehittämään ilmaisukykyään ja esiintymistaitojaan sekä solistisessa aineessa että yhtyesoitossa. Opiskelija oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia.  
 
Opetuksen tehtävä on ohjata opiskelijaa keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Opiskelijaa kannustetaan itsensä ilmaisemiseen eli esiintymään opiskelijakonserteissa ja muissa tilaisuuksissa.  
 
Musiikin yleisen oppimäärän opinnot voivat muodostua: 1. Useasta eri opintokokonaisuudesta (musiikki + muut taideaineet), jotka laajentavat musiikillista osaamista 2. Yhden opintokokonaisuuden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen pohjalta muodostetuista musiikillista osaamista syventävistä opintokokonaisuuksista. 
 
Yhteismusisointi sisältyy opintoihin koko opiskelun ajan siitä lähtien, kun instrumentin hallinta sen mahdollistaa. 
 
Musiikin opetuksen toteuttaminen Opiskelu muodostuu pääasiassa taidollisista ja tiedollisista asioista kuten nuotinluvun ja instrumentin hallinnasta, musiikkikulttuurin oppimisesta, esiintymistaidon omaksumisesta, musiikin perusteiden ja yhtyesoiton hallinnasta.  
 
Opiskelu tapahtuu yksilö- ja luokkaopetuksessa yksilöllisien opintosuunnitelmien mukaisesti. Opiskeluun kuuluu ryhmätyöskentelyä ja vuorovaikutusta: esimerkiksi kamarimusiikissa, yhtye- ja orkesterisoitossa sekä teoriaryhmissä.  
 
Tavoitteet laaditaan syksyisin ja niiden saavuttamista seurataan vuosiarvioinneissa. Opiskelun tavoitteena on sujuva nuotinlukutaito, instrumentin hyvä hallinta ja valmius hakeutua myöhempiin opintoihin.   

Oppilaskohtaiset tavoitteet laaditaan syksyllä yhteistyössä opiskelijan ja opettajan kanssa. Tavoitteiden toteutumisen seuranta on keväällä. Opiskelijat soittavat vuosisuoritukset kerran lukuvuodessa.  
 
Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja -ohjelmistoon sekä yhteismusisointiin. Säännöllinen esiintyminen on osa opintoja. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan opiskelijan musiikillista kehitystä.  
 
Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Opetus pyritään toteuttamaan vuorovaikutuksessa instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opetuksen kanssa.  
 
Musiikin yleisen oppimäärän opintoihin sisältyvät musiikin perusteet suoritettuaan oppilas

 • osaa laulaa ja kirjoittaa duuri-molli-tonaalisia melodioita
 • hallitsee monipuolista ohjelmistoa
 • on harjaantunut rytmien hahmottamiseen
 • osaa tuottaa ja tunnistaa tavallisimpia lopuketyyppejä ja harmonioita
 • tekee itse säestyksiä ja sävellyksiä sekä mahdollisuuksien mukaan hyödyntää oppilaitoksen tarjoamaa tietotekniikkaa opiskelussaan
 • tuntee oman musiikinlajinsa keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmiöitä ja soittimistoa
 • on saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen 

 
Opiskelijaksi ottaminen

Musiikin taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää voivat opiskella henkilöt, jotka ovat tulleet valituiksi yleisissä valintatilaisuuksissa, tai joiden siirtoa opiston puolelta soitonopettaja on suositellut.  
 
Arviointi ja hyväksilukeminen

Opiskelija ja opettaja asettavat yhdessä lukuvuoden tavoitteet. Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan jokaisen lukuvuoden lopussa. Myös opiskelija arvioi omien tavoitteidensa toteutumista. Opiskelijan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin perusteiden opinnoissa arvioidaan ja kirjataan vuosittain. Opiskelijalle annetaan kaikista suorituksista myös sanallinen palaute.  
 
Oulu-opiston taidekoulun musiikin opintojen rakenne 
 
Opintokokonaisuus Tunnit lukuvuodessa Muuta huomioitavaa

1. Yksinlaulu 16-20 h 

2. Kuorolaulu 30-120 h 

3. Yhteismusisointi 40-90 h 

4. Soitinopinnot 20 h 

5. Musiikin valmentava opetus 40 h 

6. Musiikin perusteet 1,2,3 40-60 h pakolliset opinnot

7. Vapaa säestys ja improvisointi 20-60 h  8.Taiteiden välisyys 30-60 h  
 
Yksinlaulu 16-20 h/v Yksinlaulun opiskelun tavoitteena on kehittää monipuolisesti omaa lauluääntä ja tutustua laajasti laulumusiikin eri aikakausiin, lajeihin ja laulutapoihin.  
 
Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että opiskelija

 • oppii tuntemaan ääntään 
 • oppii terveitä äänenkäyttötapoja 
 • oppii kehittämään lauluääntään 
 • oppii solistisia valmiuksia 
 • oppii laulujen tulkintaa 
 • oppii yhteismusisointitaitoja 
 • saa esiintymiskokemuksia ja oppii esiintymistaitoja. 

 
Kuoro/lauluyhtye 30-120 h/v Kuoroon/lauluyhtyeeseen osallistumisen tavoitteena on yhteismusisoinnin ja oman äänen kehittäminen. Nuotinlukutaidon kehittyessä ohjelmistoa voi laajentaa perinteisestä kuoromusiikista aikamme sävellyksiin, uuteen ääni-ilmaisuun ja nuotintamistapoihin.  
 
Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että opiskelija 

 • omaksuu valmiuksia oman äänen ja yhteissoinnin kehittämiseen 
 • oppii äänen hallintaa 
 • oppii laulamaan osana kokonaisuutta 
 • oppii kuorolaulussa tarvittavaa nuotinlukutaitoa 
 • oppii tuntemaan ja esittämään monipuolista kuoromusiikkia 
 • kokee yhteismusisoinnin iloa ja yhteisiä elämyksiä. 

 
Yhteismusisointi 40-90 h/v Yhteismusisoinnissa opiskelijaa ohjataan laulamaan ja soittamaan yhdessä muiden kanssa sekä toimimaan ryhmän jäsenenä. Opiskelija saa ryhmästä innostusta musisointiin ja harjoitteluun.  
 
Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että opiskelija

 • oppii yhteismusisointia ohjatusti ja itsenäisesti 
 • saa valmiuksia yhteissoinnin kehittämiseen 
 • oppii musisoimaan suhteessa muihin soittajiin ja laulajiin 
 • oppii ottamaan vastuuta erilaisten yhteismusisointitilanteiden järjestämisestä 
 • ymmärtää stemmaharjoittelun merkityksen yhteismusisoinnissa 
 • saa esiintymiskokemuksia ja oppii esiintymistaitoja. 

 
Soitinopinnot 20 h/v Opetuksen tavoitteena on ohjata opiskelija puhtaaseen sekä musiikillisesti rikkaaseen ja luovaan ilmaisuun.  
 
Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että opiskelija

 • kehittää instrumentin soittamisen tekniikkaansa 
 • oppii nuotinlukutaitoa ja prima vista -soittovalmiuksia 
 • oppii tulkitsemaan monipuolista ohjelmistoa 
 • oppii yhteissoittotaitoja ja saa solistisia valmiuksia 
 • saa esiintymistaitoja ja oppii välittämään musiikillisia ajatuksiaan yleisölle. 

 
Musiikin valmentava opetus 40 h/v Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa opiskelija eri soittimiin ja musiikin lajeihin, ja sitä kautta auttaa opiskelijaa löytämään oman instrumenttinsa. Äänitteiden kuuntelun lisäksi on tärkeää saada kokemuksia elävistä konserteista, joissa kaikki osatekijät luovat yhdessä kokonaisvaltaisen kuuntelukokemuksen.  

 
Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että opiskelija

 • oppii keskittymään musiikin kuunteluun 
 • oppii tuntemaan eri soittimia
 • oppii tuntemaan musiikin eri lajeja 
 • oppii musiikin teorian perusteita. 

 
Musiikin perusteet 1, 2 ja 3 yhteensä 40–60 h/v Musiikin perusteiden opetuksessa korostetaan teoreettisten asioiden oppimista oman tekemisen, soittamisen ja laulamisen kautta. Yleistavoitteena on nuotinlukutaidon kehittäminen. Sisällöissä keskeisiä osa-alueita ovat rytmi, melodia, intervallit, asteikot ja soinnut. Kurssit ovat tasolta toiselle eteneviä.  
 
Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että opiskelija

 • oppii nuotinlukutaitoa 
 • oppii yhdistämään teoriaopetuksen käytännön musisointiin 
 • oppii musiikillista ajattelukykyä 
 • ymmärtää musiikillisia lainalaisuuksia 
 • oppii jäsentämään musiikkia. 

 
Vapaa säestys ja improvisointi 20-60 h/v Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään hankkimiaan soittotaitoja erilaisissa tilanteissa.  
 
Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että opiskelija

 • saa valmiuksia ilmaista musiikillisia ajatuksiaan ja ideoitaan improvisoimalla ja tuottamalla ääntä ja musiikkia 
 • oppii soittamaan sekä sointumerkeistä että korvakuulolta 
 • oppii improvisointia ja transponointia ja vapautuu nuottikuvaan sidotusta soittamisesta 
 • oppii tyylinmukaista rytminkäsittelyä ja fraseerausta 
 • oppii erityylisiä säestyksiä 
 • kehittää instrumentin soittotekniikkaansa. 

 
Taiteidenvälisyys 30-60 h/v Taiteidenvälisten opintojen tavoitteena on monipuolistaa musiikinopetusta ja auttaa opiskelijaa ymmärtämään taidetta myös laajemmin.  
 
Tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu johonkin muuhun taiteenalaan 
 • perehtyy jonkin muun taidelajin tiedollisiin ja teknisiin perusteisiin 
 • omaksuu keinoja, joilla musiikki ja kyseinen taidelaji voidaan elävästi yhdistää kokonaisuudeksi.  

 
Keskeiset sisällöt ovat kyseisen taidelajin historia, tausta ja perustekniikka, taidelajiin kuuluva tapa- ja opiskelukulttuuri sekä alan perusterminologia sekä mahdollisuuksien mukaan vierailut esim. taidenäyttelyihin, teatteri- ja tanssiesityksiin.