Tanssi Tanssi

TAVOITE JA TEHTÄVÄ

Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on saada oppilas kokemaan tanssin ja liikunnan iloa. Opetuksen tavoitteena on antaa elämyksiä, saada oppilas kokemaan ja ymmärtämään tanssi fyysisen toiminnan ja luovuuden sekä myös tietojen oppimisen kautta. Oma kokemusperäinen suhde tanssiin luo pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle tanssinharrastukselle. Itsensä ilmaiseminen ja esiintyminen ovat tärkeä osa tanssinopiskelua. Niiden kautta tuetaan oppilaan luovuuden ja taiteellisen ilmaisun heräämistä sekä terveen itsetunnon kehittymistä.

Opetuksen tavoitteena on johdattaa oppilas pitkäjänteisen työskentelyn piiriin sekä ymmärtämään toiston merkitys harjoittelussa ja oppimisessa. Tanssinopetuksen tehtävänä on osaltaan tukea oppilaan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä omasta terveydestä ja ravitsemuksesta huolehtimista.

Opetuksen tehtävänä on kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisiin tanssin tapahtumiin ja esityksiin myös kuulijana ja katsojana sekä antaa valmiuksia käyttää erilaisia ympäristön tarjoamia kulttuuripalveluita.

Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon sukupuolten erilaiset oppimisvahvuudet eri ikäkausina.

1. OPETUKSEN RAKENNE

Oppilas valitsee opintonsa oppilaitoksen tarjoamista opintokokonaisuuksista. Tanssin yleisen oppimäärän opinnot voivat muodostua saman tanssilajin tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista tai eri opintokokonaisuuksien yhdistelmistä.

Tanssin perusopetuksen oppimäärän mukaisesti tanssiopinnot muodostuvat perusopinnoista ja vapaavalintaisista syventävistä opinnoista. Opetus on tarkoitettu pääasiassa kouluikäisille lapsille ja nuorille. Perusopetus perustuu kymmeneen opintokokonaisuuteen, yhteensä 500 tuntia.

Perusopintoja edeltävää, varhaisiän tanssikasvatusta annetaan alle kouluikäisille lapsille.

1.2. TANSSIN VARHAISIÄN OPINNOT

Varhaisiän tanssikasvatus sisältää lastentanssin 4-, 5-, ja 6-vuotiaille, sekä yhdistetyille ryhmille (5-6-v.) ja 7-8-vuotiaille alkeisbaletin ja nykytanssin perusteita.

1.2.1. Työtavat

Varhaisiän tanssikasvatus on ryhmäopetusta. Ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon pedagoginen tarkoituksenmukaisuus, oppilasryhmän ikärakenne sekä tilojen antamat mahdollisuudet.

Tanssin kokonaisvaltainen kokeminen, elämyksellisyys ja leikinomaisuus ovat varhaisiän tanssikasvatuksen keskeisimpiä periaatteita. Työtapoja ovat perusliikuntaharjoitukset leikin avulla, laululeikit ja lorut.

1.2.2. Tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Varhaisiän tanssikasvatuksen tavoitteena on, että oppilas luo perustan varhaisiän opinnoissa myöhempää tanssinopiskelua varten    perusliikunnan ja leikin avulla oppilaan itsetunto ja myönteinen minäkuva sekä liikunnallisuus ja karkeamotoriset taidot kehittyvät

-    tutustuu eri tanssinlajeihin

-    kehittää tanssin tuntemustaan tutustumalla tanssiteoksiin ja seuraamalla esityksiä

-    oppilas oppii luontevaan esillä olemiseen ja esiintymiseen

-    oppii toimimaan ryhmässä

1.2.3. Opetusjärjestelyt

Oppitunti on 45 minuutin pituinen. 4-6-vuotiaiden lastentanssi sekä 7-8-vuotiaiden alkeisbaletti/nykytanssi saavat yhden oppitunnin viikossa. Lukuvuodessa on 30 opintoviikkoa. Sekä 1-2- näytöstä/vuosi. Opetusryhmissä on 8-16 oppilasta ikäryhmästä ja kysynnästä riippuen.

2. TANSSIN PERUSOPINNOT

9-10-vuotiaana oppilas valitsee omaksi pääaineeksi joko baletin tai nykytanssin tai näiden yhdistelmän. Yli 10–vuotiaana oppilaalla on mahdollisuus valita lisäksi sivuaine tai useampia.

Sivuainemahdollisuudet ovat jazztanssi, ajan ilmiöt, karakteritanssi, kehonhuolto.

2.1. Työtavat

Tanssinperusopetus on ryhmäopetusta. Ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon pedagoginen tarkoituksenmukaisuus, oppilasryhmän ikärakenne sekä tilojen antamat mahdollisuudet.

2.2. Tavoitteet ja keskeiset sisällöt opintokokonaisuuksittain

Kaikkien tanssilajien opintokokonaisuuksissa on lähtökohtana, että oppilas ymmärtää kunkin tanssilajin koostuvan useista erilaisista tekijöistä. Valitsemassaan tanssilajissa oppilaat kehittävät tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan sekä tutustuvat muun muassa tanssilajin perusliikemateriaaliin ja terminologiaan.

Tanssitaiteen hahmottamisessa ja oppimisessa on tärkeä merkitys yhteisöllisyydellä, yhdessä kokemisella ja tekemisellä.

2.2.1. Klassinen baletti

Pääainevalinta: Tuntimäärä 40-120 tuntia/vuosi, riippuen ikäluokituksesta

 I ryhmä: 9-10-vuotiaat / 40 tuntia/vuosi

II ryhmä: 11-12-vuotiaat/ 80 tuntia/vuosi

III ryhmä: 13-18-vuotiaat/ 120 tuntia/vuosi

Baletin voi myös valita sivuaineeksi, jolloin tuntimäärä on pienempi. Tavoitteena on, että oppilas

-    tuntee klassisen baletin traditiota ja elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä

-    kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan.

Keskeiset sisällöt:

-    klassiselle baletille ominainen tyyli ja perinne

-    lajiin liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria

-    lajiin liittyvää tanssin ja musiikin historiaa

-    tanssillista ja taiteellista ilmaisua

-    esiintymistaitoja

-    tanssitekniikkaa

-    improvisaatiota.

2.2.2. Nykytanssi

Pääainevalinta: Tuntimäärä 40-120 tuntia/vuosi, riippuen ikäluokituksesta

    I ryhmä: 9-10-vuotiaat / 40 tuntia/vuosi

    II ryhmä: 11-12-vuotiaat/ 80 tuntia/vuosi

    III ryhmä: 13-18- vuotiaat/ 120 tuntia/vuosi

Nykytanssin voi myös valita sivuaineeksi, jolloin tuntimäärä on pienempi. Tavoitteena on, että oppilas

-    tuntee nykytanssin elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä.

-    kehittää tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan

-    löytää oman liikelaatunsa ja -materiaalinsa ja tunnistaa erilaisia liikelaatuja.

Keskeiset sisällöt:

-    nykytanssin perusliikemateriaalia ja terminologiaa

-    nykytanssin perinteiden ja eri suuntauksien olemassaolon ymmärtäminen

-    tekniikan ja improvisaation yhdistäminen

-    esiintymistaitoja

2.2.3. Jazztanssi

Sivuaine: 40-60 tuntia/vuosi riippuen ikävuodesta. Tavoitteena on, että oppilas

-    tuntee jazztanssin traditiota ja elementtejä, kuten terminologiaa, tekniikkaa, ilmaisua ja tyyliä

-    kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan

 -   tuntee jazztanssin historiaa ja nykypäivää

-    ymmärtää musiikin rytmin merkityksen jazztanssissa.

Keskeiset sisällöt:

-    perusliikemateriaalia ja terminologiaa

-    jazztanssin taustaa ja historiaa

-    oman liikeilmaisun löytämiseen tähtääviä harjoituksia

-    rytmisyys, isolation

-    esiintymistaitoja

2.2.4. Karakteritanssit

Sivuaine: 40-60 tuntia/vuosi riippuen ikävuodesta. Tavoitteena on , että oppilas

-    ymmärtää eri kulttuurien ja sen alueitten erityispiirteisiin liittyviä elementtejä

 -   ymmärtää eri maiden kansantanssintekniikan perusteita

-    tuntee eri maiden tanssihistoriaa

-    hallitsee tanssien perusrytmejä ja tunnistaa joitakin erityisrytmejä

-    tunnistaa karakteeritansseihin liittyvää lauluperinnettä

2.2.5. Ajan ilmiöt

Sivuaine: 40-60 tuntia/vuosi riippuen ikävuodesta. Tavoitteena on, että oppilas

-    tutustuu ajalle tyypillisiin tanssityyleihin, breakdance, hip-hop, streetdance

-    tuntee lajikohtaisen tanssin elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä

-    kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan.

Keskeiset sisällöt:

-    lajille tyypillistä liikemateriaalia, termejä ja kulttuuria

-    kehonhallintaa

-    nuorten tanssikulttuureja

-    eri tyylilajeja ja niiden taustoja

2.2.6. Esiintymistoiminta

Sivuaine: 20-30 tuntia/vuosi. Työpaja toimintaa yli 13-vuotiaille. Tavoitteena on, että oppilas

-    ymmärtää tanssin esittävänä taidemuotona ja vuorovaikutuksena tanssin tekijöiden ja yleisön välillä

-    ymmärtää tanssiteoksen useamman taiteenalan synteesinä ja eri vaiheista ja osista koostuvana kokonaisuutena

-    kykenee ilmaisemaan itseään tanssin keinoin ja rohkaistuu käyttämään ilmaisutaitojaan esiintymistilanteissa

-    ymmärtää tanssiteoksen prosessina

Keskeiset sisällöt:

-    omaa ilmaisua ja esiintymistä

-    lavastukseen, puvustukseen, koreografiaan ja maskeeraukseen tutustumista

-    käsikirjoituksen/synopsiksen laatimista

-    esityksen tuottamisen osa-alueisiin tutustumista.

-    vierailevien koreografien kanssa työskentelyä

2.2.7. Taiteidenvälisyys

Opintokokonaisuus 20-30 tuntia. Tavoitteena on, että oppilas

-    tutustuu johonkin muuhun taiteenalaan

-    perehtyy jonkin muun taidelajin tiedollisiin ja teknisiin perusteisiin

-    oppilas omaksuu keinoja, joilla tanssi ja kyseinen taidelaji voidaan elävästi yhdistää kokonaisuudeksi.

Keskeiset sisällöt:

-    kyseisen taidelajin historiaa, taustaa ja perustekniikkaa

-    taidelajiin kuuluvaa tapa- ja opiskelukulttuuria sekä alan perusterminologiaa

 -   mahdollisuuksien mukaan vierailuja esimerkiksi taidenäyttelyihin, konsertteihin, teatteriesityksiin.

-    osallistuu Kiiminkijoen opiston taidekoulun viikolle, eri taidemuodot esittäytyvät Teatterikuopalla

2.2.8 Tanssitieto

Opintokokonaisuus 20 - 30 tuntia. Tavoitteena on, että oppilas

-    kykenee luomaan kokonaiskuvan taidetanssista

-    hahmottaa taidetanssin monimuotoisuuden

-    ymmärtää länsimaisen taidetanssin osana laajempaa tanssikulttuuria

-    hahmottaa taidetanssin omana taiteen alueenaan

-    tutustuu oman tanssiperinteen historiallisiin ja kulttuurisiin taustoihin

-    oppii arvioimaan näkemäänsä ja perustelemaan omia käsityksiään.

Keskeiset sisällöt:

-    tanssin eri tyylilajeihin ja tekniikoihin tutustumista

-    tanssin historiaa

-    tutustumista erilaisiin teoksiin ja niiden musiikkiin

-    eri lajeille ominaisia piirteitä

2.2.9. Kehonhuolto

Opintokokonaisuus 20-30 tuntia. Tavoitteena on, että oppilas

-    ymmärtää kehon perusanatomiaa

-    ymmärtää lihasten ja luitten tehtävät

-    oppii kuuntelemaan omaa kehoaan ja siihen tarvittavaa hoitoa

-    ymmärtää lämmittelyn ja venyttelyn ja lihasten palautteen merkitykset

-    tietää oikeaoppisen ravitsemuksen

-    osaa käyttää pilates-metodia kehonhuollossa

2.2.10. Oulu-opiston Kiiminkijoen yksikön taidekoulun oma opintokokonaisuus 20-30 tuntia

Tavoitteena on, että opintokokonaisuus

-    tukee oppilaan edistymistä tanssinopiskelussa

-    tukee oppilaan taidollista ja tiedollista osaamista tanssinopetuksessa sekä kyseisessä lajissa.

Keskeiset sisällöt:

-    lajin taustaa ja perustekniikkaa

-    mahdollisuuksien mukaan opintokokonaisuuden tavoitteita tukevia vierailuja esimerkiksi taidenäyttelyihin, konsertteihin, teatteriesityksiin, tutustumista teatteripuvustukseen

-    tapa- ja opiskelukulttuuria sekä alan perusterminologiaa

3. YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA

Oulu-opiston Kiiminkijoen yksikön taidekoulun ylemmät luokat ovat tiiviissä yhteistyössä oululaisten tanssinammattilaisten kanssa, yhteistyökumppanina Jojo-Oulun tanssinkeskus, sekä Oulun seudun alueen muiden tanssikoulujen kanssa.

Tehdyt toimenpiteet

Arvioinnilla tuetaan, kannustetaan ja rohkaistaan oppilaan edistymistä sekä ohjataan häntä omien asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseen. Palautetta annetaan joko suullisesti ja/tai kirjallisesti koko opintojen ajan.

Arvioinnin muotona käytetään oppilaan suorittamaa itse arviointia omasta työstään ja työskentelystään. Se tapahtuu työtä tehtäessä, työn valmistuttua sekä jakson päättyessä omista asetetuista tavoitteista lähtien sekä itsenäisesti että ryhmässä. Oppilas käy palautekeskustelua omasta edistymisestään opettajan kanssa jakson päättyessä.

Arviointia tapahtuu myös näyttelyiden yhteydessä. Numeroarviointia ei käytetä. Muualla suoritettuja opintoja voidaan hyväksi lukea oppilaalle. Hyväksi lukemisen suorittaa käden taitojen vastaava päätoiminen opettaja.

9. TODISTUSTEN SISÄLTÖ