Teatteritaide - Kiiminkijoen taidekoulu - Oulu-opisto - Oulun kaupunki

Teatteritaide Teatteritaide

1. TAVOITTEET JA TEHTÄVÄ

Teatteritaiteen tavoitteena on vahvistaa oppilaan luovuutta, ajatteluntaitojen kehittymistä, emotionaalista ja esteettistä kasvua sekä kykyä pitkäjänteiseen tavoitteelliseen työskentelyyn. Opetuksessa vahvistetaan oppilaan myönteisen minäkuvan ja itsetunnon kehittymistä.

Opetuksen tavoitteena on luoda olosuhteet, joissa oppilas voi kehittää omaa ilmaisuaan, taitojaan ja tietojaan. Opetuksessa syvennetään teatteritaiteen ymmärrystä sekä kykyä kokea iloa omasta ja muiden työskentelystä ja esityksistä. Tavoitteena on, että oppilaille syntyy hyvä suhde teatteritaiteeseen. Oppilaat tutustuvat suuntautumisvaihtoehdoissa taiteenalan historiaan ja sen nykymuotoihin ja saavat mahdollisuuden luoda uutta. Tavoitteena on, että oppilaiden tietoisuus teatteritaiteen kansainvälisyydestä lisääntyy. Opetuksessa otetaan huomioon kulttuurinen moniarvoisuus.

Teatteritaiteelle on ominaista monitaiteellisuus ja vuorovaikutus muiden taiteiden kanssa. Tämä tulee ottaa huomioon opetuksessa.

2. OPINTOJEN RAKENNE

Esittävien taiteiden perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu joko toisesta tai molemmista suuntautumisvaihtoehdoista. Opinnot muodostuvat perusopinnoista ja työpajaopinnoista, joita on yhteensä kymmenen opintokokonaisuutta.

Oppilaan on osoitettava todistuksen antajalle kaikki päättötodistuksen saamiseen oikeuttavat opinnot suoritetuiksi.

Koulutuksen järjestäjä määrittelee perus- ja työpajaopintojen yksittäisten opintokokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt sekä nimet, keston, laajuuden ja toteuttamistavan opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen pohjalta.

Esittävien taiteiden yleinen oppimäärä voi sisältää valinnaisia opintokokonaisuuksia, joita voidaan järjestää myös yhteistyössä muun taiteen perusopetuksen kanssa. Niiden tavoitteet ja sisällöt koulutuksen järjestäjä määrittelee omassa opetussuunnitelmassaan ja voi sisällyttää näitä opintoja vaadittavaan kymmeneen opintokokonaisuuteen.

3. OPETUSJÄRJESTELYT

Opetuksen järjestelyissä on otettava huomioon esittävien taiteiden luonne. Oppilaalla tulee olla mahdollisuus pitkäjänteiseen opiskeluun, teatteritaiteen luonne on monitaiteellinen ja opinnot ovat laaja-alaisia. Oppiminen on kypsymisprosessi.

Opetusjärjestelyissä on otettava huomioon oppilaan ikä ja kehitystaso. Opiskeluympäristön tulee olla yleisen oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen vaatimusten mukainen sekä tilana turvallinen ja teatteritaiteen opetukseen soveltuva. Opetusta voidaan antaa viikko-opetuksena, kurssimuotoisena opetuksena ja monimuoto-opetuksena.

3.1. Varhaisiän opinnot

Varhaisiän opinnoissa opetuksen lähtökohtana on leikki. Opetuksessa korostetaan aistihavaintojen tekoa sekä tuetaan mielikuvituksen ja aloitekyvyn kehittymistä. Oppilas ohjataan työskentelemään pitkäjänteisesti. Hän harjoittelee ryhmässä olemista ja toimimista sekä opettelee keskustelemaan omasta ja muiden työskentelystä.

Teatteritaiteen varhaisiän opinnoissa oppilas tutustuu teatteri-ilmaisun alkeisiin. Hänen persoonallisen ilmaisunsa kehittymistä tuetaan satujen ja tarinoiden sekä rooli- ja teatterileikkien avulla. Oppilas oppii käyttämään teatteritaiteen sanastoa. Järjestetään opiskelijalle turvallisia esiintymistilanteita, koko opiskelun ajan.

Teatteritaiteen opiskelun myötä oppilas oppii antamaan kokemuksilleen merkityssisältöjä ja ilmaisemaan ajatuksiaan, tunteitaan ja tavoitteitaan teatteritaiteen keinoin. Teatteritaiteen opiskelu on toiminnallista, ja oppiminen tapahtuu omakohtaisen tekemisen kautta. Opiskelussa korostuu ryhmässä toimiminen ja kokemuksellinen oppiminen. Oppilas oppii arvioimaan työskentelyään vuorovaikutteisissa tilanteissa.

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt opintokokonaisuuksittain

3.2. Nuorten opinnot

Nuoria ohjataan laatimaan oma opiskeluohjelma oppilaitoksen opetussuunnitelman pohjalta. Heitä ohjataan itsenäiseen ja oma-aloitteeseen opiskeluun. Opetuksessa luodaan kannustava ja sosiaalisesti vuorovaikutteinen opiskeluilmapiiri.

4. ARVIOINTI

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän arviointi on pitkäkestoinen ja oppimiseen kannustavaa. Oppilaalle annetaan palautetta oppitunneilla. Oppilas harjoittelee itse arviointia koko opiskelun ajan, ja häntä ohjataan oman oppimisen dokumentoimiseen ja seurantaan. Kirjallinen palaute annetaan pyydettäessä. Produktioiden päätyttyä keskustellaan ja annetaan henkilökohtainen arviointi.

5. TEATTERITAITEEN PERUSTEET JA TYÖPAJAOPINNOT

5.1. Opintokokonaisuudet 1–6

Yksi kokonaisuus on 60 tuntia, jonka voi suorittaa yhden syys - ja kevätlukukauden aikana. Opintokokonaisuuksien aikana oppilas tutustuu teatteritaiteen perusteisiin ja teatterin eri muotoihin. Opetuksessa painotetaan vuorovaikutustaitojen harjoittamista ja osallistumista teatterinomaiseen ryhmässä tapahtuvaan toimintaan. Teatteri- ja roolileikkien avulla vahvistetaan oppilaan ilmaisu- ja havaintokyvyn kehittymistä.

Opetuksessa tuetaan oppilaan henkilökohtaisen taiteellisen näkemyksen kehittymistä. Oppilas tutustuu teatterin osa-alueisiin: näyttelijäntyöhön, dramaturgiaan, ohjaajantyöhön, puvustukseen ja maskeeraukseen, lavastukseen sekä valo- ja äänisuunnitteluun. Oppilas saa monipuolisia kokemuksia esitysten valmistamisprosesseista ja kokemuksia esiintymisestä. Opintojen aikana valmistetaan pienimuotoinen esitys. Oppilasta opastetaan keskustelemaan teatteritaiteen käsittein omasta ja muiden työskentelystä sekä arvioimaan sitä.

Opintojen aikana tutustutaan teatteriin ja sen toimintaan sekä mahdollisuuksien mukaan vieraillaan teatteriesityksissä.

5.2. Opintokokonaisuudet 7–10

Yksi kokonaisuus on 60 tuntia, jonka voi suorittaa, joko syys- tai kevätlukukaudella.

Työpajoissa syvennetään teatteritaiteen ilmaisullista ja teknistä osaamista sekä teatteritietoutta.

Työpajoissa voidaan tehdä yhteistyötä muiden taidealojen kanssa ja kutsua eri alojen asiantuntijoita vierailijoiksi, käydä teatteriesityksissä ja tutustumisvierailuilla sekä esittää omia produktioita muualla.

5.2.1 Teatterilajeihin tutustuminen (opintokokonaisuus 7)

Oppilas perehtyy yhteen tai useampaan teatterilajiin, kuten musiikkiteatteriin, nukketeatteriin, tanssiteatteriin ja fyysiseen ilmaisuun sekä osallistuvaan teatteriin. Oppilas osallistuu esityksen suunnitteluun ja sen toteuttamiseen.

Teatterin osa-alueisiin tutustuminen

5.2.2 opintokokonaisuus 8

Oppilas perehtyy yhteen tai useampaan teatterin osa-alueeseen: näyttelijäntyöhön, dramaturgiaan, ohjaajantyöhön, lavastustaiteeseen, valo- ja äänisuunnitteluun tai teatteripuvustukseen ja maskeeraukseen.

Hän osallistuu teatteriesityksen valmistamiseen.

Oppilas saa omakohtaisia kokemuksia esitysprosessista ja toimimisesta työryhmän jäsenenä.

Työpajan aikana valmistetaan julkinen esitys.

5.2.3 Monimuotoiseen teatteriin tutustuminen (opintokokonaisuus 9)

Oppilas tutustuu teatterin historiaan ja nykymuotoihin omakohtaisen tekemisen, teksti- ja esitysanalyysien avulla. Oppilas saa kokemuksia kokeilevasta ja tutkivasta teatterista.

5.2.4 Teatteriesityksen valmistaminen (opintokokonaisuus 10)

Oppilas syventää esiintymistaitojaan. Opetuksessa tuetaan ja kehitetään oppilaan yksilöllistä ilmaisua. Oppilas tutkii, analysoi ja edelleen kehittää omaa taiteellista ilmaisukykyään. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa julkisen esityksen joko yksin tai ryhmässä. Oppilas tutustuu esityksen tuottamiseen.

Opetuksessa käytetään näyttelijäntyön menetelmiä tai muita yksilöllistä työskentelyä tukevia menetelmiä.