Portaat

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskeva vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

 

Porras on suunniteltava ja rakennettava turvalliseksi, riittävän väljäksi ja tarkoitukseensa soveltuvaksi.

Kerrostalon pääasiallisena kulkutienä käytettävään portaaseen suunnitellaan lepotaso kerrostasanteiden välille, jollei rakennuksessa ole kerrostasanteiden tiloja palvelevaa hissiä.

Uloskäytävän portaiden vähimmäisleveys määräytyy RakMK osan E1 kohdan 10.4 mukaisesti. Lisäksi kohdan 10.1.1. mukaan jokaiselta poistumisalueelta on oltava mahdollista kuljettaa uloskäytävän kautta liikuntakyvytön henkilö paareilla.

RakMk E1 määritelty poistumisalue on poistumisen järjestämisen kannalta yhtenäinen ja tarkoituksenmukainen rakennuksen osa, joka usein on samalla palo-osasto. Pääsääntöisesti jokainen kerrostaso, jossa oleskennellaan tai työskennellään vakituisesti, muodostaa oman poistumisalueensa. Asunto muodostaa kuitenkin oman poistumisalueensa vaikka huoneisto olisi monikerroksinenkin. Poistumistien leveys asunnosta on vähintään 900 mm. Huoneiston sisäiselle portaalle tätä vaatimusta ei määräyksissä ole, mutta on suositeltavaa tehdä portaat vähintään 900 mm levyisiksi mm. paarien kuljettamisen helpottamiseksi ja huonekalujen siirron mahdollistamiseksi. Selkäsairaan potilaan paarien mitat ovat 550 mm x 2 300 mm kantajineen. Suositeltavaa on ottaa nämä mitat huomioon portaan ja sen ylä- sekä alapään mitoituksessa (paarimitoitus RT 91-10498).

Pääportaaksi suositellaan joko lepotasolla varustettua suoravartista porrasta tai keskiaukoltaan laajasäteistä lepotasollista kiertävää porrasta. Kierreporras ei käyttömukavuudeltaan yleensä sovellu pääportaaksi.
Portaan avoaskelmien välistä ei saa mahtua läpi särmältään yli 110 mm:n – asunnossa yli 100 mm:n – mittainen kuutio.
Porrassyöksyn ja välitasanteen sivupinnan sekä seinän välistä ei saa mahtua läpi särmältään yli 50 mm:n mittainen kuutio. Suurempi aukko edellyttää kaidetta tai muuta suojarakennetta.
Jos porrasaskelman pinta on käyttötarkoituksessaan liukas, sen etureuna varustetaan liukuesteellä. Portaat osoitetaan selvästi valaistuksen ja pintojen vaaleus- tai värierojen avulla (RakMK F2 2.4.2).

Portaan askelman nousun ja etenemän suhde tulee valita siten, että porras on käyttötarkoituksessaan helppokulkuinen.

Mitoitusohje "Portaat ja luiskat"

Normaaliin askelrytmiin sopiva mitoitus sisäportaissa saadaan kaavasta 2n + e ≈ 630 mm, jossa n on askelman nousu ja e on etenemä. Ulkoportaissa tämän kaavan antama luku voi olla suurempi, ei kuitenkaan yli 660 mm.

Kun askelmien etureunat ovat yhdensuuntaiset, etenemä mitataan vaakasuoraan reisilankun sisäsivun suunnassa tai reisilankuttomassa portaassa askelman sivun suunnassa.
Mikäli askelmien etureunat eivät ole yhdensuuntaiset, etenemä mitataan 600 mm:n etäisyydeltä askelman kapeasta päästä, kun portaan leveys on alle 1 200 mm.
1 200 mm tai sitä leveämmässä portaassa etenemä mitataan 900 mm:n etäisyydeltä askelman kapeasta päästä. Kuitenkaan etenemä tällaisessa portaassa ei saa olla 150 mm:ä pienempi mitattuna 400 mm:n etäisyydeltä askelman kapeammasta päästä.
Kun portaassa on pyöreä keskipilari, etenemä mitataan askelman halkaisevaa sädettä vastaan kohtisuoraan.

Uloskäytävänä toimivan portaan askelman nousu saa olla enintään 180 mm. Etenemän tulee olla vähintään 270 mm. Uloskäytävässä, jota ei samalla käytetä rakennuksen tavanomaiseen sisäiseen liikenteeseen, saa portaan nousu olla enintään 200 mm.
 

Rakennustyyppi ja tila Nousu Etenemä

Asuinhuoneesta toiseen kulku välittävä porras

≤ 190  250
Muiden varsinaisten käyttötilojen sisäporras yleensä ≤ 180   270
Julkiset tilat, liiketilojen aulat ≤ 160  300
Kokoontumistilan porras ≤ 160 ≥300
Katettu tai lämmitetty ulkoporras ≤ 160  300
Kattamaton ulkoporras ≤ 130  390


Askelmanousut tehdään samankorkuisiksi kaikissa ao. portaan askelmissa. Valmisportaan asennustoleranssi kerrosvälillä on enintään 7 mm ja se sijoitetaan alimpaan nousuun.

Hallinto-, palvelu- ja liiketiloja sisältävien rakennusten auloissa ja muissa sisäisen liikenteen tiloissa porrasaskelmat on mitoitettava etenemiltään vähintään 300 mm pituisiksi sekä nousuiltaan enintään 160 mm korkeiksi.

Julkisissa ulko- ja sisätiloissa sekä liike- ja palvelutiloissa käsijohde on sijoitettava portaan tai luiskan molemmin puolin. Johteen tulee jatkua yhtenäisenä välitasanteella.

/2.1.2014
 

Joka viides kaatuu portaissa elämänsä aikana sairaalakuntoon.

Porrastapaturmien ehkäisykeinot:

  • turvallinen, helppokulkuinen mitoitus
  • käsijohteet, molemmin puolin
  • käsijohteet 300 mm portaan yli
  • riittävä valaistus
  • putoamisen estävä suojakaide
  • samankorkuiset askelmat
  • liukuesteet, liukastamaton pinta, kontrastierot askelmissa
  • portaan alku merkitään selkeästi (väriero, ei harhaanastumisen vaaraa)
  • portaissa ei esteitä (tavaraa, väistettäviä pilareita)