Kaiteet

Kaide tulee rakentaa, kun

  • putoamiskorkeus ylittää 500 mm ja putoamisen tai harhaanastumisen vaara on olemassa. 

Kaiteen tulee olla turvallinen ja tarkoitukseensa soveltuva. Kaide voi olla suojakaide tai avokaide.

Kaide mitoitetaan kestämään sijaintipaikan käyttötarkoituksen mukaiset henkilökuormat. Kaidetta ei tarvitse rakentaa, kun toiminnan luonne vaatii kaiteettomuutta, esimerkiksi näyttämökorokkeen reunaan.

Suojakaidetta on käytettävä yli 700 mm:n tasoeroissa kohteissa, joihin lapsilla on pääsy.
Kaiteen suojaavan osan tulee ulottua vähintään 700 mm:n korkeudelle tasanteen tai askelman pinnasta. Siinä ei saa olla vaakasuoria rakenteita tai kuvioita, jotka tekevät kiipeilyn mahdolliseksi.

  • Oulun kaupungissa sallitaan kaiteessa maksimissaan 10 mm:n vaakarako.


Erityisesti parvekkeilla ja muilla oleskelutasoilla suositellaan, että kaiteen suojaava osa on läpinäkyvä tai siinä muutoin on matalalla sijaitsevia kurkistusaukkoja.
Jos kaiteen suojaavassa osassa on ainoastaan pystyrakenteita, sen aukoista saa mahtua läpi särmältään enintään 110 mm:n – asuinhuoneistossa enintään 100 mm:n – mittainen kuutio.
Muunlaisen suojaavan osan aukoista saa mahtua läpi särmältään enintään 30 mm:n mittainen kuutio.
Kaiteen yläreunan ja suojaavan osan välistä saa mahtua läpi särmältään enintään 200 mm:n mittainen kuutio.
Kaiteen suojaavan osan alareunan ja tasanteen tai askelman yläpinnan välistä saa mahtua läpi särmältään enintään
60 mm:n mittainen kuutio. Porrassyöksyn ja välitasanteen sivupinnan sekä seinän välistä ei saa mahtua läpi särmältään yli 50 mm:n mittainen kuutio. Suurempi aukko edellyttää kaidetta tai muuta suojarakennetta.

Asuinhuoneiston ja muun lasten käyttöön tarkoitetun huoneiston portaassa on käytettävä ns. lapsiporttia porrassyöksyn molemmissa päissä. Jollei portteja rakenneta, ne on oltava rakennuksessa ja tarvittaessa voitava helposti asentaa (käyttöönottokatselmuksessa).

Portaan mitoitusohjeita – Esteetön suunnittelu

 

Avokaidetta voidaan käyttää kohteissa, joihin lapsilla ei ole pääsyä tai joissa ei ole putoamisvaaraa.
Avokaiteeseen tehdään vaakavälijohteet niin, ettei johteiden keskinäinen etäisyys tai etäisyys portaasta ja tasanteesta
ylitä 500 mm:ä. Avokaidetta ilman vaakavälijohteita
voidaan käyttää ennakkovaroituksena vaarallisesta kohdasta tai muutoin ohjaamaan kulkua.

Vaakasiirtymä ei missään kaiteen osassa saa ominaiskuormilla ylittää ko. materiaalin suunnitteluohjeissa esitettyä enimmäisarvoa tai 25 mm:ä (BS 6180:1995).

Kaiteen korkeus määräytyy putoamiskorkeuden ja tilan käyttötarkoituksen mukaan.

Kaiteen korkeus mitataan pystysuoraan kaiteen suojaamalta tasanteelta tai kohdalta, jossa on mahdollista seistä. Portaassa korkeus mitataan askelman etureunasta.
Kaidekorkeus mitoitetaan seuraavan taulukon mukaan:

Putoamiskorkeus (mm) Koko kaiteen korkeus  Suojaavan osan korkeus
enintään 500 - -
500-700 900  
700-3000 900 700
3000-6000 1000 yli 700
yli 6000 1200 900


Huom. asunnossa aina kaide vähintään 1000 mm                                   

Käsijohde

Portaassa ja luiskassa käsijohde on asennettava koko pituudelle. Julkisissa ulko- ja sisätiloissa sekä liike- ja palvelutiloissa käsijohde on sijoitettava portaan tai luiskan molemmin puolin. Johteen tulee jatkua yhtenäisenä välitasanteella.

Käsijohde tai tukeutumista helpottava kädensija asennetaan kaikkiin portaisiin ja luiskiin, myös silloin kun tasoero on vain yhden askelman korkuinen.
Käsijohteen sopiva korkeus on noin 900 mm. Asuintalon portaissa, joiden kaidekorkeus on enintään 1 000 mm,
kaiteen ylin osa voidaan muotoilla käsijohteeksi, jolloin erillistä käsijohdetta ei tarvita.

Käsijohteen pää muotoillaan siten, ettei siihen helposti takerru tai keihästy.
Kiertävissä portaissa käsijohde sijoitetaan ulkosivulle. Leveissä portaissa käsijohde suositellaan rakennettavaksi
portaan molemmille sivuille.
Käsijohde kiinnitetään alapinnastaan siten, että käsi voi liukua esteettä. Hyvän otteen mahdollistaa pyöreässä
käsijohteessa 25–40 mm:n läpimitta.

Käsijohde ulotetaan vähintään 300 mm ohi porrassyöksyn tai luiskan alkamisja loppumiskohdan. Leveissä portaissa
suositellaan portaan keskellä käsijohdetta 2 400 mm:n välein.
Erityisesti lasten käyttöön tarkoitetuissa tiloissa, kuten päiväkodeissa sijoitetaan lisäkäsijohde lapsia varten noin
700 mm:n korkeudelle.

 

 

Suoja- ja avokaide esimerkki

Suoja- ja avokaide

Esimerkki kaiteen raoista

Tila kaiteen alalaidassa

Portaan avovälin mitoitus

Portaan avovälin mitoitus

 

Asunnon sisäinen porras esteettömyyden tilavaatimukset

Asunnon sisäinen porras

Käsijohteen ulottuminen 300 mm päähän

Käsijohteen tulisi ulottua 300mm
portaan/luiskan pään yli.